รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ​
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
กรรมการอิสระ​
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ​

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 • ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance : GRC) และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
  • พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  • เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
  • กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
  • กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
 • ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)
  • พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนแม่บท กลยุทธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนแผนงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท. ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ ปตท. รวมถึง มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวน เป็นประจำทุกปี
  • พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
  • เป็นต้นแบบ ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานของ ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปตท.
  • กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
 • กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee : GRCMC)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง