รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ​
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ​
กรรมการสรรหา​

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 • งานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption) การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

   o ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการเพื่อให้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล
      กิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

   o ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทาง
     การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งกำหนดให้
     ทบทวนเป็นประจำทุกปี

   o กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

   o ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการ
     ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee:    GRCMC)

  • กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  • กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง