รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ​
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ​
กรรมการสรรหา​
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
กรรมการอิสระ​

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

  1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
  5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
  6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
  7. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และ การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.​
  10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง