รู้จักกับ ปตท.

การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance)

รู้จักกับ ปตท.

การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance)

ปตท. ได้จัดตั้ง “ฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)” ในปี 2560 ปัจจุบันอยู่ภายใต้สายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรกำหนดอย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การลงทุน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน กฎหมายเกี่ยวกับกิจการพลังงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกนี้ยังดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสื่อสารแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Email การจัดอบรม การสื่อความ E-Learning การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย ปตท. ได้ประกาศใช้ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Policy) และ แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Compliance Framework) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบภายในของบริษัทกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.
ระเบียบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน