รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการสรรหา

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการสรรหา

นายผยง ศรีวณิช
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ​
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการสรรหา
กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของกระทรวงการคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
 4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้ คณะกรรมการ ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
 6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
 7. คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 8. พิจารณาเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงาน ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.
  ยกเว้นกรณีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตามระเบียบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย


ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความหลากหลายขององค์ประกอบกรรมการ โดยไม่แบ่งแยกคุณสมบัติทางเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์/ชาติกำเนิด และภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา โดย ปตท. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการไว้ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท.พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ