รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางวันทนีย์ จารึก ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน
นางวันทนีย์ จารึก

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน)

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาษาเยอรมัน)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP2/2002), Effective Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program (CRP4/2012), Director Certification Program (DCP 215/2016), Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA: Executive Development Program (EDP 7) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013)
 • หลักสูตร Leadership Development Program ของสถาบัน Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015)
 • หลักสูตร Professional Exchange Program จัดโดย The HONG KONG Institute of Chartered Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016)
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5) (กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561)
 • หลักสูตร Advanced Management Program ปตท. (มีนาคม 2561)
 • Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นที่ 3 ปตท. (เมษายน – กันยายน 2561)
 • หลักสูตร Top Executive Program for Creative + Amazing Thai Services (TOPCATS) รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกราคม – กรกฎาคม 2562)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่10 สถาบันพระปกเกล้า (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2549 - 2556              หัวหน้าทีม สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท.
 • 2556 - ก.ย. 2561       ผู้จัดการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ปตท.
 • 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มี
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • 2556 - พ.ค. 2561     กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • พ.ค. 2561 เป็นต้นไป  ประธานชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2559 – ปัจจุบัน         กรรมการในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 38
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี