รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน
นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน)

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Post Graduate Diploma Degree in Business Administration, Victoria University, Melbourne, Australia
 • ปริญญาโท Master Degree of Business Administration (Finance), Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG 64/2023), Board Nomination & Compensation Program (BNCP 16/2023),
  Ethical Leadership (EPL 27/2022), Company Secretary Refreshment Training Program (RFP 4/2021), Subsidiary Governance,
  Business and Legal Issues for Directors and Executives และ Transformative Leadership for Global Enterprise 2022, Director’s Legal Liabilities,
  Ethical Leadership for new Era และ High Performing Board & Board Effectiveness, 2021 (In-house Programs จัดอบรมโดย GC),
  Board Reporting Program (BRP 35/2020), Company Reporting Program (CRP 26/2020), Company Secretary Program (CSP 107/2020),
  Corporate Governance for Executives (CGE 16/2020), Director Certification Program (DCP 287/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 PLLI, INSEAD
 • หลักสูตร Supply Chain and Supply Sourcing, McKinsey
 • หลักสูตร Strategy Management Program พ.ศ. 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • M&A Training for Senior Leadership พ.ศ. 2561 Institute for Merger, Acquisition & Alliance
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 2) พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 16 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท
  และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน
  )
 • 1 ต.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2567
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2562
  ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานแผนและกลยุทธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • -
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี