รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 113/2020), Director Certification Program (DCP 195/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program II (รุ่นที่ 1/2561) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Leadership Development Program I (2556) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 - 2561     ผู้จัดการส่วน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท PTT (Lao) Company Limited
 • 2561               ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562     ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 2563     ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment
                        บริษัท PTT Oil Myanmar Company Limited
 • 2563               ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2563               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2563  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง
  ปัจจุบัน          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • 1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน     กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี