รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

รู้จักกับ ปตท.

บทบาทหน้าที่และประวัติเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 113/2020),
  Director Certification Program (DCP 195/2557)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP2) (รุ่นที่ 1/2561) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Leadership Development Program I (LDP I) ปี 2556 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
ประสบการณ์การทำงาน
 • ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment
  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
  ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment
  ในตำแหน่ง Managing Director บริษัท PTT Oil Myanmar Company Limited
 • 1 กรกฎาคม 2561 - 30 เมษายน 2562
  ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
   ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • -
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
 • รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 • ไม่มี