รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการสรรหา

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการสรรหา

นายผยง ศรีวณิช

นายผยง ศรีวณิช (ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA 
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
  ACIS Professional Center
 • โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา: RoLD 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก
 • หลักสูตร Cyber Security Awareness ปี 2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิทยากรภายนอก
ประสบการณ์การทำงาน
 • 8 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 8 กรกฎาคม 2563 - 9 มีนาคม 2564
  เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษา และกำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
  การค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform) สำนักงานคณะกรรมการ
  พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
 • กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย