รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา

พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา (กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
Holding (%)
คุณวุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 30/2529 โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 79
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
ประวัติการอบรม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2561
 • นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4/2560
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 33 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 338/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน
  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 16 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน
  กรรมการ สภาทหารผ่านศึก
 • ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  เสนาธิการทหารอากาศ
 • เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
  รองเสนาธิการทหารอากาศ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม การบิน จำกัด
 • กรรมการ องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • -