รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท LL.M., University of Cambridge, UK
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Law), University of Edinburgh, UK

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 315/2022),
  Financial Statements for Directors (FSD 45/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร M&A in Practice การซื้อขายและควบรวมกิจการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2544 - ปัจจุบัน
  อาจารย์ประจำ (ประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น
 • กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายปกครอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาจัดการเรื่องร้องทุกข์ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  (ส.พ.พ.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสังคม
 • กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย