รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นายกฤษณะ บุญยะชัย

นายกฤษณะ บุญยะชัย (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020),
  Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020)
  Role of the Chairman Program (RCP 46/2020),
  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 22/2021),
  Ethical Leadership Program (ELP 23/2021),
  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 36/2021),
  Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11
  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3: Leadership & Effective Corporate Culture,
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) & Judge Business School, University of Cambridge
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2563 - 2 มีนาคม 2564
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
 • 2553 - 2563
  Chief Relationship Officer, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • 2561 - กรกฎาคม 2563
  อนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม การประปานครหลวง
 • 2557 - 2559
  กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566 - 2567

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • Chief Consulting Officer, มูลนิธิณัฐภูมิ
 • Chief Consulting Officer, บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด
 • อนุกรรมาธิการการพาณิชย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
  การเงินและการคลัง วุฒิสภา