รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
Holding (%) 0.00075
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 174/2013),
  Company Secretary Program (CSP 40/2011)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน
  สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
 • หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร PTT Leadership Development Program (IMD Business School),
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Senior Executive Education Program on Strategy and Innovation,
  School of Management, MIT
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LDP8) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร CMA-GMS International Program 2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • หลักสูตร PTT Leadership Development Program, Harvard Business School, USA
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 12) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรนวัตกรรมและความยั่งยืน และผู้อำนวยการโครงการเพิ่มระดับขีดความสามารถ
  เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรม