รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
Holding (%) 0.000749
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Executive Development Program, Thai Listed Company Association
 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • PTT Leadership Development Program (Harvard Business School, USA)
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 • TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD),
  Switzerland and Thai Listed Companies Association
 • CMA-GMS International Program 2016, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Leadership Succession Program (LDP8), Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP)
 • Senior Executive Education Program on Strategy and Innovation, School of Management, MIT
 • PTT Leadership Development Program (IMD Business School)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส. รุ่นที่ 10) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน สถาบันวิทยาการนวัตกรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 30)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2554 - 2557 
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ปตท.
 • 2557 - 2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท. ผู้อำนวยการโครงการ Smart Analytic with Big data
 • 2558 - 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น ปตท.
 • 2561 - 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรม และความยั่งยืน และผู้อำนวยการโครงการเพิ่มระดับขีดความสามารถ
  เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 มิถุนายน 2563 -30 กันยายน 2564
        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
 • 1 ตุลาคมม 2564 -ปัจจุบัน
        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด