รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายเชิดชัย บุญชูช่วย

นายเชิดชัย บุญชูช่วย (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 320/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2564
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอไอออเนกซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เมฆา วี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • -