รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
Holding (%) 0.000028

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Civil Engineering) Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Civil and Environmental Engineering),
  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Sloan School of Management,
  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 225/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ก.พ.ร. 1)
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2564 - 31 ธันวาคม 2565 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment
  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563
  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2560
  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561
  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านพัฒนาโครงการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte Ltd
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ 
 • -