รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
Holding (%) 0.000073

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 287/2019),
  Financial Statement for Directors (FSD 38/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Strategic Management (ASM) - Advanced SMCP รุ่นที่ 2561/1
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Advanced Management Program (AMP3) Business and People management ปี 2561
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 4 ปี 2562
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Director Development Program (DDP) ปี 2564
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราครม 2566 - 30 กันยายน 2566
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท อรุณ พลัส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
 • 2564 - 30 กันยายน 2565
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท อรุณ พลัส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง
 • 2560 - 2564 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ 
 • -