รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายวุฒิกร สติฐิต

นายวุฒิกร สติฐิต (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
Holding (%) 0.000812
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท Master of Science (Industrial & System Engineering), Ohio University, USA
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตร Senior Executive Education Program (SIBA) ปี 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) ปี 2554 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 ปี 2022 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 กันยายน 2565
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 มกราคม 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ 
 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน