รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์

นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 316/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 5
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 7
  สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • PTT Leadership Development Program 1 for EVP Pool by Development Dimensions International (DDI)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2567
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2565
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ปตท.
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 มิถุนายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564  
  ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบริการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 กรกฎาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2564
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2561
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • -