ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

แนวทางการบริหารจัดการ

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านความยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอก กลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การดำเนินงานที่ผ่านมา จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน และสมาคมต่าง ๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ เพื่อเป็นพลังร่วมในการผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายและเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศGRI 102-12

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายต่าง ๆ เช่น

เครือข่าย

คุณค่าและประโยชน์ต่อ ปตท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(Petroleum Institute of Thailand: PTIT)
 • การยกระดับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 • การศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจปิโตรเลียม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Federation of Thai Industries: F.T.I.)
 • การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ร่วมกับเอกชนอื่น ๆ รวมถึงเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง


  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย องค์กรธุรกิจ
  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  (Thailand Business Council for
  Sustainable Development: TBCSD)

  • การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน


  สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย
  (Thai Listed Companies Association)

  • เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทจดทะเบียน และ หน่วยงานกำกับดูแล และมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทจดทะเบียน อาทิ กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  (Thailand Environment Institute)

  • การเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association)

  • การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการป้องกันและขจัดคราบน้ำมัน
  • การสนับสนุนทีมฉุกเฉิน อุปกรณ์ เครื่องมือในการขจัดคราบน้ำมันภายในประเทศ


  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Thai Institute of Directors)

  • การพัฒนาทักษาและแลกเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับคณะกรรมการ
  • การเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน


  สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
  (Global Compact Network Thailand: GCNT)

  • เสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในเวทีระดับประเทศ มุ่งสู่การลงมือแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับสมาชิกกว่า 80 องค์กร รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. โดยในปี 2564 ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมเสวนา ในงาน GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021”
  • ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางสากล


  เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
  (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)
   
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2564
  • การยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลก

  RE100 Thailand  Club (RE100)

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง (Charter Member) ในปี 2564
  • ร่วมเสนอแนวนโยบายด้านต่าง ๆ ต่อภาครัฐและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100)


  จากการเข้าร่วมในเครือข่ายด้านความยั่งยืนของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ข้างต้น ปตท. ยังประสบความสำเร็จในการริเริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงของประเทศที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนในการประกาศผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และได้รับการสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) โดยมีพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วางแผน พัฒนาและบริหารพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมครบวงจรของประเทศใน 4 ด้านประกอบด้วย
   • โครงการวิจัยงานด้าน BIOPOLIS การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
   • โครงการวิจัยงานด้าน ARIPOLIS การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ Intelligence System
   • โครงการวิจัยงานด้าน SPACE INNOPOLIS การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศจากการเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิต
   • โครงการวิจัยงานด้าน FOOD INNOPOLIS การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการใช้งานระบบ “5G Playground” เพื่อการทดลอง ทดสอบนวัตกรรมที่จำเป็นต้องใช้โครงข่าย 5G เช่น อุปกรณ์ IoT ต่างๆ หรือระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงจะสามารถใช้งาน “UAV Regulatory Sandbox” หรือการอนุญาตให้สามารถบินโดรนเพื่อการวิจัยนวัตกรรมได้ในพื้นที่ของวังจันทร์วัลเลย์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ตั้ง PTTEP Technology & Innovation Center (PTIC) สำหรับงานวิจัยนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotic) และเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรและการเรียนรู้ของ ปตท.สผ.
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ EECi ให้มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากโครงการนำร่องบนพื้นที่ EECi
  • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สร้าง “โครงการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน” ที่ระดับพลังงาน 3 GeV สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิเคราะห์คุณสมบัติของอะตอม โมเลกุล ใช้พัฒนาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น

  ปตท. ยังได้ลงนามสัญญากับบริษัทพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) เพื่อดำเนินกิจการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ รองรับผู้ใช้งานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบำบัดน้ำเสียให้ผู้ที่สนใจต่อไปได้ในอนาคต บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (Eastwater) เพื่อดำเนินกิจการกิจการผลิตและให้บริการน้ำประปาในพื้นที่โครงการ บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เพื่อพัฒนา ออกแบบและบริหารจัดการระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Renewable Energy) รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ 

  ภาพรวมของ EECi ณ สิ้นปี 2564 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการแก่พันธมิตรและผู้สนใจ

  ความร่วมมือเครือข่ายภาคพลังงานในประเทศ

  ปตท. ได้ร่วมจัดทำข้อเสนอและนำเสนอในการประชุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำยุทธศาสตร์ ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ การปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงสู่คาร์บอนต่ำ การเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ การจัดการของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ผ่านโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG โมเดล การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต่ำ การมุ่งสู่ Zero burn และ Smart farming ผ่าน BCG โมเดล และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการดักจับ กักเก็บ ใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเทคโนโลยีไฮโดรเจน

  เครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล

  ตั้งแต่ปี 2548 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ซึ่งเป็นเครือข่ายของซีอีโอจากทั่วโลกกว่า 40 องค์กร ทั้งในระดับประเทศและสากล ในบริษัทที่มีอุดมการณ์ "คิดไปข้างหน้า" เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2564 ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนในงาน “TBCSD Annual Event 2021:  Vision 2050”

  นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมเป็นภาคีของ UN Global Compact หรือ UNGC ตลอดจนส่งเสริมบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบในประเทศที่กลุ่ม ปตท. ประกอบกิจการอยู่ ด้วยการสนับสนุนหลักการของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 10 ประการ ของ UNGC ที่กลุ่ม ปตท. ยึดปฏิบัติ

  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC)

  ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิก ปตท. ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress: CoP) หรือรายงานความยั่งยืนประจำปี ให้ UN Global Compact เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

  กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. ในการกำกับดูแล และดำเนินงานตามแนวทางของมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

  หนังสือแสดงความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

  หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

  สิทธิมนุษยชน

  หลักการที่ 1: สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล
  หลักการที่ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

  มาตรฐานแรงงาน

  หลักการที่ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
  หลักการที่ 4: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
  หลักการที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
  หลักการที่ 6: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

  สิ่งแวดล้อม

  หลักการที่ 7: สนับสนุนแนวทางการป้องกันในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  หลักการที่ 8: จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  หลักการที่ 9: ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  การต่อต้านการทุจริต

  หลักการที่ 10: ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และการให้สินบนทุกรูปแบบ

  รายงานความก้าวหน้าประจำปี (COMMUNICATION ON PROGRESS: CoP)  2564

  CriterionDescriptionPage
  1 The CoP describes mainstreaming into corporate functions and business units.
  2 The CoP describes value chain implementation.
  3 The CoP describes robust commitment, strategies or policies in the area of human rights.
  4 The CoP describes effective management systems to integrate the human rights principles.
  5 The CoP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration.
  6 The CoP describes robust commitment, strategies or policies in the area of labor.
  7 The CoP describes effective management systems to integrate the labor principles.
  8 The CoP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration.
  9 The CoP describes robust commitment, strategies or policies in the area of environmental stewardship.
  10 The CoP describes effective management systems to integrate the environmental principles.
  11 The CoP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship.
  12 The CoP describes robust commitment, strategies or policies in the area of anti-corruption.
  13 The CoP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principles.
  14 The CoP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption.
  15 The CoP describes core business contributions to UN goals and issues.
  16 The CoP describes strategic social investments and philanthropy.
  17 The CoP describes advocacy and public policy engagement.
  18 The CoP describes partnership and collective action.
  19 The CoP describes CEO commitment and leadership.
  20 The CoP describes Board adoption and oversight.
  21 The CoP describes stakeholder engagement.

  PTT’s UNGC Communication on Progress 2021

   


  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  สรุปความร่วมมือที่สำคัญในระดับประเทศและระดับสากล ประจำปี 2564

  เครือข่ายระดับประเทศ/สากลกิจกรรมสำคัญคุณค่าต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  คุณค่าต่อ ปตท.
  สมาคมเครือข่ายโกลบอลเคอมแพ็กประเทศไทย
  (Global Compact Network Thailand: GCNT)
  ระดับประเทศ
  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมเสวนา ในงาน GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021”
  สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและช่วยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สร้างบทบาทการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในเวทีระดับประเทศ มุ่งสู่การลงมือแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับสมาชิกกว่า 80 องค์กร รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ของ ปตท.
  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ระดับประเทศ
  ร่วมแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนในงาน “TBCSD Annual Event 2021:  Vision 2050”
  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับเครือข่ายภาคธุรกิจระดับโลก ได้แก่ WBCSD เกี่ยวกับ Vision 2050: Time to Transform Business แสดงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า 40 องค์กร ทั้งในระดับประเทศและสากล
  เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ระดับประเทศ
  เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดย ปตท. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการฯ
  ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลก การยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลก


  ค่าสมาชิกสถาบันต่างๆ ที่ ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  GRI102-13, GRI415-1

  องค์กรประเภทค่าสมาชิก / ค่าการสนับสนุนทางการเมือง (บาท)
  2561256225632564

       การเมือง

  การสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้น การเป็นตัวแทนผลประโยชน์ Contributions in Lobbying, interest representation or similar 0 0 0 0
  การสนับสนุนทางการเงินในแคมเปญทางการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ / องค์กร / ผู้สมัคร Contributions in Local, regional or national political campaigns / organizations / candidate 0 0 0 0

        สมาชิก (การสนับสนุนทางการเงินในสมาคมการค้าหรือสถาบันที่ยกเว้นภาษี และการสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ)

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมการค้า 241,820 241,820 370,220 359,520
  หอการค้าไทย สมาคมการค้า 24,610 24,610 - 24,610
  สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) อื่น ๆ 2,671,976 2,484,928 2,733,232 3,201,138
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) อื่น ๆ 3,946,382 4,263,128 3,644,500 4,139,535.70
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อื่น ๆ 2,461,000 1,605,000 535,000 535,000
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA) อื่น ๆ 7,490 7,490 26,750.00 26,750
  สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) สมาคมการค้า 6,495,660 6,495,660 6,495,660 6,495,660
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) อื่น ๆ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000
  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) อื่น ๆ - 250,000 500,000 500,000
  สมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) สมาคมการค้า - - - -
  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UNGC อื่น ๆ 676,854 609,164 620,794 595,046
  รวม 16,525,792 17,981,800 16,926,156 17,877,259.70

  ในปี 2564 จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับแรก ได้แก่ สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่เเสวงหาผลกำไร มูลนิธิ และสมาคมการค้า