ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

แนวทางการจัดการ

ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้านความยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอก กลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน และสมาคมต่างๆทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ คือ การบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่อไป


ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศ

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายต่างๆ เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Petroleum Institute of Thailand), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries: F.T.I.), สภาธุรกิจตลาดทุนไทย องค์กรธุรกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD), สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย (Thai Listed Companies Association), มูลนิธิโลกสีเขียว (Green World Foundation), สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute), สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) , สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เป็นต้น ในปี 2562 ปตท. ยังได้เข้าร่วมกับ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีเดียวกันนี้ โดยมีทิศทางมุ่งสู่การผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตกันอย่างยั่งยืน นำร่องโครงการแรกด้วย “โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ซึ่ง ชื่อเต็ม ตามด้วยตัวย่อ (ก.ล.ต.) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย TRBN ได้เชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัท รวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” โดยโครงการดังกล่าวริเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2562 และต่อเนื่องมายังปี 2563 นอกจากนี้ TRBN จะดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยนำมุมมองและความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศเกิดผลสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

จากการความร่วมมือผ่านหลากหลายเครือข่ายด้านความยั่งยืน ในระดับประเทศ ดังกล่าว ปตท.ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ณ พื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงของประเทศที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนในการประกาศผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ได้รับการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI)

ปตท. ได้สร้างร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ EECi เช่น ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซีให้มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากโครงการนำร่องบนพื้นที่ EECi, ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สร้าง “ศูนย์ซินโครตรอน” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิเคราะห์คุณสมบัติของอะตอม โมเลกุล ใช้พัฒนาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรม

ปตท. ยังได้ลงนามสัญญากับบริษัทพันธมิตรที่หลากหลายเช่น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) เพื่อดำเนินกิจการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ รองรับผู้ใช้งานในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบำบัดน้ำเสียให้ผู้ที่สนใจต่อไปได้ในอนาคต, สนับสนุนอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา และแสวงหาโอกาส ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Crotonville Management School และ PTT-GE Solution Center ร่วมกับ บริษัท จีอี ประเทศไทย

ภาพรวมของ EECi ในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนงาน โดย ณ สิ้นปี 2562 มีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ 59.14 ทั้งนี้โครงสร้างพื้นฐานและอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการในปี 2563


ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ตั้งแต่ปี 2548 ปตท.ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) ซึ่งเป็นเครือข่ายของซีอีโอจากทั่วโลกในบริษัทที่มีอุดมการณ์ "คิดไปข้างหน้า" เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีของ UNGC ซึ่งครอบคลุมในด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบในประเทศที่กลุ่ม ปตท. ประกอบกิจการอยู่ ด้วยการสนับสนุนหลักการของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 10 ข้อของ UNGC ที่กลุ่ม ปตท. ยึดปฏิบัติ 


ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UN Global Compact ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิก ปตท.ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress: COP) หรือรายงานความยั่งยืนประจำปี ให้ UN Global Compact เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการกำกับดูแล และดำเนินงานตามแนวทางของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

หนังสือแสดงความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

สิทธิมนุษยชน

หลักการที่ 1: สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล 
หลักการที่ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

หลักการที่ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการที่ 4: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
หลักการที่ 6: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 7: สนับสนุนแนวทางการป้องกันในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 8: จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 9: ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

หลักการที่ 10: ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต การกรรโชกและการให้สินบนทุกรูปแบบ


รายงานความก้าวหน้าปี 2562

CriterionDescriptionPage
1 The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units. 18-23
2 The COP describes value chain implementation. CEO message, 16-17, 28-29
3 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of human rights. 41
4 The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles. 41
5 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration. 41
6 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of labor. 41
7 The COP describes effective management systems to integrate the labor principles. 41
8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration. 41
9 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of environmental stewardship. 30-34, 56-62
10 The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles. 30-34, 56-62
11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship. 33, 56-64
12 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of anti-corruption. 18-20
13 The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principles. 18-20
14 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption. 18-20
15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues. 16-17
16 The COP describes strategic social investments and philanthropy. 42-51
17 The COP describes advocacy and public policy engagement. 16-17
18 The COP describes partnership and collective action. 16-17, 21-23, 30-31, 56-58, Web link
19 The COP describes CEO commitment and leadership. CEO message
20 The COP describes Board adoption and oversight. 18-20
21 The COP describes stakeholder engagement. 7-9, 26-27

PTT’s UNGC Communication on Progress 2019


ค่าสมาชิกสถาบันต่างๆที่ ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิก

องค์กรชนิดค่าสมาชิก (บาท)
2559256025612562
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมการค้า 235,400 - 241,820 241,820
หอการค้าไทย สมาคมการค้า 24,610 24,610 24,610 24,610
สภาหอการค้านานาชาติ (ICC)​ สมาคมการค้า 32,100 - - -
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)​ อื่นๆ 2,850,824 2,683,264 2,671,976 2,484,928
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)​ อื่นๆ 3,984,318.53 3,790,557.11 3,946,381.8 4,263,128.15
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อื่นๆ 7,009.35 2,140,000 2,461,000 1,605,000
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA)​ อื่นๆ 7,490 - 7,490 -
องค์การพลังงารระหว่างประเทศ (IEA/AMF)​ อื่นๆ - - - -
Asia Business Council (ABC) อื่นๆ - - - -
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (TECDA )​ อื่นๆ - - - -
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)​ สมาคมการค้า - - - -
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA)​ อื่นๆ - - - -
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)​ อื่นๆ 7,490 - - -
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)​ และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) อื่นๆ 250,000 500,000 - 250,000
สมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC)​ สมาคมการค้า - 100,000 - -
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact อื่นๆ 358,000 356,900 676,854.20 609,164
รวม 7,757,241.88 9,595,331.11 10,030,132 9,478,650

ในปี 2562 จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับเเรก ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT), สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD),  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact, องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่เเสวงหาผลกำไร มูลนิธิ และสมาคมการค้า เป็นต้น