ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

จากบทบาทของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานไทยแห่งชาติ และมีภารกิจการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ลักษณะความต้องการทางพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การร่วมมือกับเครือข่ายด้านความยั่งยืนจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนทั้ง ปตท. และเครือข่าย ในการแสวงหาโอกาสร่วมกันที่จะยกระดับจากความท้าทายดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระดับโครงการ การถ่ายทอดความรู้ และการเสนอแนวทางหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายพร้อมสนับสนุนและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ไปด้วยกัน


แนวทางการจัดการ

เครือข่ายการจัดการด้านความยั่งยืน

ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้านความยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอก กลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน และสมาคมต่าง ๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่อไป

ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศGRI 102-12

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Petroleum Institute of Thailand: PTIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries: F.T.I.) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย (Thai Listed Companies Association) มูลนิธิโลกสีเขียว (Green World Foundation) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เป็นต้น ในปี 2563 ปตท. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ จำนวน 32 แห่ง ภายใต้เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ร่วมกันดำเนินโครงการ“โครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”   โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” โดยในปี 2563 โครงการดังกล่าวสามารถลดการฝังกลบขยะได้ถึง 526 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 894 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จากการความร่วมมือผ่านหลากหลายเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศดังกล่าว ปตท. ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงของประเทศที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนในการประกาศผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้รับการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI)

ปตท. ได้สร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ EECi เช่น ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการต้นแบบร่วมกันในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ EECi ให้มีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากโครงการนำร่องบนพื้นที่ EECi พร้อมทั้งร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สร้าง “ศูนย์ซินโครตรอน” ที่มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิเคราะห์คุณสมบัติของอะตอม โมเลกุล ใช้พัฒนาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น

ปตท. ยังได้ลงนามสัญญากับบริษัทพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) เพื่อดำเนินกิจการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยหมุนเวียนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ในโครงการ รองรับผู้ใช้งานในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบำบัดน้ำเสียให้ผู้ที่สนใจต่อไปได้ในอนาคต สนับสนุนอุตสาหกรรมการพัฒนาคนและการศึกษา พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Crotonville Management School และ PTT-GE Solution Center ร่วมกับ บริษัท จีอี ประเทศไทย

ภาพรวมของ EECi ณ สิ้นปี 2563 มีความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการกว่าร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 เพื่อรองรับการเปิดให้บริการแก่พันธมิตรและผู้สนใจในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564


ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ตั้งแต่ปี 2548 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ซึ่งเป็นเครือข่ายของซีอีโอจากทั่วโลกในบริษัทที่มีอุดมการณ์ "คิดไปข้างหน้า" เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีของ UN Global Compact หรือ UNGC ตลอดจนส่งเสริมบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบในประเทศที่กลุ่ม ปตท. ประกอบกิจการอยู่ ด้วยการสนับสนุนหลักการของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 10 ประการ ของ UNGC ที่กลุ่ม ปตท. ยึดปฏิบัติ


ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิก ปตท. ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress: COP) หรือรายงานความยั่งยืนประจำปี ให้ UN Global Compact เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการกำกับดูแล และดำเนินงานตามแนวทางของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact

สิทธิมนุษยชน

หลักการที่ 1: สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล
หลักการที่ 2: หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

หลักการที่ 3: ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการที่ 4: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการที่ 5: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
หลักการที่ 6: ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 7: สนับสนุนแนวทางการป้องกันในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 8: จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 9: ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

หลักการที่ 10: ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต การกรรโชก และการให้สินบนทุกรูปแบบ


ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

รายงานความก้าวหน้าประจำปี (COMMUNICATION ON PROGRESS: COP)  2563

CriterionDescriptionPage
1 The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units.
2 The COP describes value chain implementation.
3 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of human rights.
4 The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles.
5 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration.
6 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of labor.
7 The COP describes effective management systems to integrate the labor principles.
8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration.
9 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of environmental stewardship.
10 The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles.
11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship.
12 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of anti-corruption.
13 The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principles.
14 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption.
15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues.
16 The COP describes strategic social investments and philanthropy.
17 The COP describes advocacy and public policy engagement.
  • หัวข้อ: ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล
18 The COP describes partnership and collective action.
  • หัวข้อ: ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศ
  • หัวข้อ: ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล
  • Sustainability Governance
19 The COP describes CEO commitment and leadership.
20 The COP describes Board adoption and oversight.
21 The COP describes stakeholder engagement.

PTT’s UNGC Communication on Progress 2020

ค่าสมาชิกสถาบันต่างๆ ที่ ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกGRI102-13, GRI102-16
องค์กรชนิดค่าสมาชิก (บาท)
2560256125622563

     ค่าสมาชิกทางการเมือง

0 0 0 0

     สมาชิก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมการค้า - 241,820 241,820 370,220
หอการค้าไทย สมาคมการค้า 24,610 24,610 24,610 -
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) อื่น ๆ 2,683,264 2,671,976 2,484,928 2,733,232
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) อื่น ๆ 3,790,557 3,946,382 4,263,128 3,644,500
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อื่น ๆ 2,140,000 2,461,000 1,605,000 535,000
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA) อื่น ๆ - 7,490 - -
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) สมาคมการค้า 6,495,660 6,495,660 6,495,660 6,495,660
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) อื่น ๆ - - 2,000,000 2,000,000
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) อื่น ๆ 500,000 - 250,000 250,000
สมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) สมาคมการค้า 100,000 - - -
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UNGC อื่น ๆ 356,900 676,854 609,164 620,794
รวม 16,090,991 16,525,792 17,974,310 16,649,406
ในปี 2563 จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับแรก ได้แก่ สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่เเสวงหาผลกำไร มูลนิธิ และสมาคมการค้า