ความยั่งยืน

การบริหารโครงการ

ความยั่งยืน

การบริหารโครงการ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ปตท. จึงดำเนินโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั้งนี้ การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ อาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง ดังนั้น หนึ่งในความท้าทายของ ปตท. คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและแนวทางการดำเนินงาน ตั้งแต่ระยะก่อน ระหว่าง และภายหลังการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และประโยชน์โดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังสร้างโอกาสให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน

แนวทางการจัดการ

การบริหารโครงการ

ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดของชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นช่องทางให้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าในการดำเนินงานตลอดอายุโครงการ ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และภายหลังดำเนินการ จะมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อน หรือส่งผลกระทบต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความรู้ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ข้อกังวลต่อการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของโครงการ ในการควบคุมให้ผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน และมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการนั้นคือ ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด

ปตท. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาของโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
• กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองข้อกังวลอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปตท. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ครอบคลุมผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรกรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ในทุกโครงการซึ่งเข้าข่ายประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA/ Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยปฏิบัติสอดคล้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน EIA/ EHIA  ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ปตท. จะจัดให้มีการทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเดิม โดยในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการร่วมกับผู้มีสิทธิจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น นิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประเมินผลกระทบในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งต้องดำเนินการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ  และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องพิจารณาจนได้รับความเห็นชอบ ก่อนเริ่มก่อสร้าง  และโดยตลอดอายุการดำเนินโครงการ จะมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยหน่วยงานภายนอก และจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติติตามมาตรการฯ เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงาน

การมีส่วนร่วมของประชาชนGRI413-1

ปตท. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่าง ๆ ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และแนวทางการดำเนินโครงการ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนวิธีดำเนินงานและการเลือกที่ตั้งโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดของ ปตท. ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายจะดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  โดย ปตท. จะนำความคิดเห็นและข้อกังวลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา และจัดทำเป็นมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ที่เหมาะสมสำหรับโครงการ เพื่อลดความกังวลต่อผลกระทบและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการดำเนินโครงการจากแบบสอบถาม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่อไป

ปตท. กำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

  • ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ในพื้นที่โครงการ  โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) รวมถึง กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม (Stakeholder Engagement) ในการดำเนินโครงการ 
  • วางแผน และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีการเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน ซึ่งจะให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น เน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
  • เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ หรือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในระหว่างเริ่มต้นโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ 2 ระหว่างเตรียมรายงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ก่อนเริ่มงาน ทั้งสองครั้ง  ได้กำหนดให้มีช่วงเวลาการเปิดข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ จากนั้นจะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และประกาศให้ประชาชนทราบภายหลังการดำเนินงาน ทั้งสองครั้ง

หมายเหตุ
โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบวงเงินลงทุนที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ 2557)

การโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชน

ปตท. หลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการที่ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนอย่างถาวร ด้วยการออกแบบตำแหน่งและเส้นทางการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงการสร้างที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและทรัพย์สิน ซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนให้มากที่สุด โดย ปตท. จะดำเนินการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การศึกษาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ปตท. จะให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีการจ่ายค่าทดแทนความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การเลี้ยงชีพ หากมีความเสียหายหรือมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ปตท. จะจัดการดูแลซ่อมแซม และปรับคืนสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด

การติดตามผลการดำเนินงาน

ปตท. กำหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ มีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ จะกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง เมื่อเข้าสู่ระยะดำเนินการจะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีแรกที่เปิดดำเนินการ และทุก ๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการยิ่งกว่านั้น ปตท. ยังสื่อสารผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อย การพบปะรายบุคคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านศูนย์บริการประชาชน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย ปตท. จัดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

ชุมชนสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ ปตท. รับทราบและเข้าใจถึงข้อคิดเห็น ความต้องการและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อแสดงถึงการให้ความเคารพในสิทธิชุมชน และสร้างสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรมจะมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อกังวลต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. จะนำมาพิจารณาในการจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

มาตรฐานการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน

ปตท. จัดทำคู่มือชุมชนสัมพันธ์ ที่แสดงแนวทางการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน (Community Development and Community Relations Guidebook: CD-CR) เพื่อนำไปใช้วางแผนและดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้การจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเป็นผู้ดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

ปตท. วิเคราะห์ความสำคัญของชุมชนโดยใช้แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระบุกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความต้องการและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลำดับการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

การวัดผล

ปตท. กำหนดให้คะแนนความผูกพันของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการมีส่วนร่วมสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรจัดทำขึ้น โดยจะมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญของแต่ละโครงการ ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งผลการสำรวจ/ ข้อเสนอแนะ/ ความคาดหวังที่ได้รับจะนำมาพิจารณาในการทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับด้านชุมชนสัมพันธ์ ปตท. ได้กำหนดดัชนีความพึงพอใจของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การประเมินการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชุมชน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน การดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความด้านกิจกรรมขององค์กร

การรับเรื่องร้องเรียนของชุมชน

ปตท. กำหนดแนวทางและช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งก่อนการเริ่มโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ สำหรับโครงการขนาดใหญ่มีการรับข้อร้องเรียนในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ปตท. ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหน่วยงานราชการผลการดำเนินงานที่สำคัญ

การบริหารผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพGRI413-1

เป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ โครงการสามารถดำเนินงานตามแผนระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความเสียหายในการก่อสร้าง หรือได้รับข้อร้องเรียน จะมีการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้สามารถควบคุมได้ โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามปัญหาเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุด

โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน โครงการในปี 2563
จำนวนโครงการทั้งหมด 3
จำนวนโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 3
ร้อยละของโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100

พื้นที่ประกอบการในปัจจุบัน
การบริหารผลกระทบแก่ชุมชน จำนวนพื้นที่ประกอบการในปี 2564
จำนวนพื้นที่ประกอบการ 17
จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 17
ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100

หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน

2560256125622563
ร้อยละของผลการรับทราบข้อมูล 81.30 84.14 92.28 92.90
ร้อยละของการยอมรับโครงการ 85.50 80.94 68.38 70.30

ในปี 2563 ปตท. ได้มีการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ และโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 (GSP7) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บนบกเส้นที่ 5
โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก
จากสถานีควบคุม
ความดันก๊าซธรรมชาติ
ราชบุรี-วังน้อยที่ 6
ไปยังจังหวัดราชบุรี
โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 7
ระยะทางวางท่อ (กิโลเมตร) / พื้นที่โครงการ (ไร่) 415 กิโลเมตร 119 กิโลเมตร 140 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 104 ตำบล 29 อำเภอ ใน 8 จังหวัด
(ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และนนทบุรี)
38 ตำบล 8 อำเภอ ใน 4 จังหวัด
(นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ปตท.อยู่ใกล้สถานีรับ-จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
กำหนดแล้วเสร็จ 2566 2564 ในส่วนของ plant 2566
ดำเนินงานในปัจจุบัน ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง อยู่ระหว่างการออกแบบ
เบื้องต้นและทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คะแนนการประเมินความผูกพัน
(เป้าหมาย 3.5 คะแนน)
3.97 4.0 -

ในระหว่างการดำเนินโครงการอาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ปตท. จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ของแต่ละโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและยังสามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทาง 1365 Contact Center ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย จากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะวิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ ก่อนแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างในระดับจังหวัดและอำเภอ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ซึ่งมีหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกันตามขั้นตอนของการจัดการข้อร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินโครงการก่อนเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. และประเทศ นอกจากโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 3 โครงการข้างต้น ที่มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการแล้ว ในส่วนของโครงการอื่น ๆ ที่สำคัญ ปตท. ได้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวของ ปตท. ได้ที่เว็บไซต์ ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และขอเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)

ผลการบริหารจัดการโครงการ G4-OG10, G4-OG12
แผนงานผลการดำเนินงาน
ปี 2563
(ร้อยละ)
เป้าหมายปี 2563
(ร้อยละ)
เป้าหมายปี 2564
(ร้อยละ)
การควบคุม ติดตามตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 100 100 100
การให้ข้อมูลและความเชื่อมั่นต่อโครงการ การรับทราบข้อมูลโครงการ 92.90 70.00 70.00
การยอมรับข้อมูลโครงการ 70.30 60.00 60.00
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกโครงการ 80 60 60
จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและการโยกย้ายถิ่นฐาน 0 0 0

หมายเหตุ: รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา รายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) เสนอต่อกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) พิจารณา