ความยั่งยืน

การบริหารโครงการ

ความยั่งยืน

การบริหารโครงการ

ปตท. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพในทุกโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าในการดำเนินงานตลอดอายุโครงการ ทั้งในระยะก่อนระหว่างและหลังดำเนินการ จะมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อน หรือส่งผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีการประเมินผลกระทบและกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุมให้ผู้รับเหมาและพนักงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

ปตท. ศึกษาผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในทุกโครงการซึ่งเข้าข่ายประเภทโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นโครงการส่วนขยายหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จะจัดให้มีการทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเดิม ทั้งนี้ ในการศึกษาและประเมินผลกระทบฯ จะดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยทำการสำรวจข้อมูลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ ก่อนจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ สผ. ทั้งนี้จะมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยหน่วยงานภายนอก และจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ สผ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ


การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปตท. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาโครงการ การจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดของ ปตท. จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ปตท. จะนำความคิดเห็นและประเด็นข้อห่วงกังวลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา จัดทำเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความกังวลต่อผลกระทบและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการจากแบบสอบถาม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการต่อไป 

ปตท. กำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

 • เผยแพร่และนำเสนอข้อมูลโครงการเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)
 • เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ประชาชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล
 • นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสีย ต่อข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ
 • ชี้แจงผลการจัดทำร่างรายงาน มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดเป็นมาตรการลดผลกระทบของโครงการเพิ่มเติม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่
 • ฟื้นฟู หรือปรับคืนสภาพ พื้นที่ก่อสร้างให้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้าง
หมายเหตุ
โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบวงเงินลงทุนที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ 2557)

การโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชน

ปตท. หลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการที่ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนอย่างถาวร ด้วยการออกแบบตำแหน่งและเส้นทางการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงการสร้างที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและทรัพย์สิน ซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนให้มากที่สุด โดย ปตท. จะดำเนินการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ปตท. จะให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีการจ่ายค่าทดแทนความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่การเลี้ยงชีพ หากมีความเสียหายหรือมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ปตท. จะจัดการดูแลซ่อมแซม ปรับคืนสภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด


การติดตามผลการดำเนินงาน

ปตท. กำหนดกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ มีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ จะกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง เมื่อเข้าสู่ระยะดำเนินการจะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในปีแรกที่เปิดดำเนินการ  และทุกๆ 5 ปี  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ยิ่งกว่านั้น ปตท. ยังสื่อสารผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อย  การพบปะรายบุคคล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศูนย์บริการประชาชน และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย โดย ปตท. จัดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ


ชุมชนสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ ปตท. รับทราบและเข้าใจถึงข้อคิดเห็น ความต้องการและข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อแสดงถึงการให้ความเคารพในสิทธิชุมชน และสร้างสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรมจะมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อกังวลต่างๆ ซึ่ง ปตท. จะนำมาพิจารณาในการจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่เหมาะสม และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ


มาตรฐานการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน

ปตท. จัดทำคู่มือชุมชนสัมพันธ์ ที่แสดงแนวทางการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน (Community Development and Community Relations Guidebook: CD-CR) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้การจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเป็นผู้ดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ

ปตท. วิเคราะห์ความสำคัญของชุมชนโดยใช้แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระบุกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความต้องการและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลำดับการดำเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม


การวัดผล

ปตท. กำหนดให้คะแนนความผูกพันของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการมีส่วนร่วมสำหรับโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรจัดทำขึ้น โดยจะมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามปัจจัยสำคัญของแต่ละโครงการ ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญ คือ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งผลการสำรวจ/ ข้อเสนอแนะ/ ความคาดหวังที่ได้รับจะนำมาพิจารณาในการทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับด้านชุมชนสัมพันธ์ ปตท. ได้กำหนดดัชนีความพึงพอใจของชุมชน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย การประเมินการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจชุมชน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน การดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการสื่อความด้านกิจกรรมขององค์กร


การรับเรื่องร้องเรียนของชุมชน

ปตท. กำหนดแนวทางและช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน รวมถึงการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของโครงการ ทั้งก่อนการเริ่มโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ สำหรับโครงการขนาดใหญ่มีการรับข้อร้องเรียนในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ปตท. ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหน่วยงานราชการ
ผลการดำเนินงาน

การบริหารโครงการ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานเป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563
ควบคุม ติดตามตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ครบถ้วนร้อยละ 100
การให้ข้อมูลและความเชื่อมั่นต่อโครงการ  อัตราการรับทราบข้อมูลและยอมรับโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60      ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA / ER
 • รับทราบข้อมูลโครงการ ร้อยละ 92.38
 • ยอมรับโครงการ ร้อยละ 68.38
 • อัตราการรับทราบข้อมูลโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA / ER
 • อัตราการยอมรับโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60      ของจำนวนตัวอย่างที่สำรวจในช่วงศึกษา EIA / ER

หมายเหตุ : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER) เสนอต่อกรมธุรกิจพลังงานพิจารณา


ปตท. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
 • กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองข้อกังวลอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน

การบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ

เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการนั้นคือ ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความสำคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้มากที่สุด


การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ

เป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ ให้โครงการดำเนินงานตามแผนระยะเวลาที่กำหนดโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความเสียหายในการก่อสร้างหรือได้รับข้อร้องเรียน จะมีการติดตามภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาให้สามารถควบคุมได้ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งติดตามปัญหาให้แก้ไขโดยเร็วที่สุด

โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
การบริหารผลกระทบแก่ชุมชนโครงการในปี 2562
จำนวนโครงการทั้งหมด 2
จำนวนโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 2
ร้อยละของโครงการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100
พื้นที่ประกอบการในปัจจุบัน
การบริหารผลกระทบแก่ชุมชนจำนวนพื้นที่ประกอบการในปี 2562
จำนวนพื้นที่ประกอบการ 15
จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชน 15
ร้อยละของพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนเทียบกับโครงการทั้งหมด 100

หมายเหตุ: จำนวนพื้นที่ประกอบการที่มีการหารือร่วมกับชุมชนอ้างอิงถึงจำนวนพื้นที่ที่มีการประเมินระดับความผูกพันของชุมชน 2559256025612562
ร้อยละของผลการรับทราบข้อมูล 81.3 81.3 84.14 92.28
ร้อยละของการยอมรับโครงการ 74.1 85.5 80.94 68.38

ในปี 2562 ปตท. ได้มีการดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ได้แก่  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 


โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี ซึ่งวางพาดผ่านพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานเมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และมีการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน EIA เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้โครงการมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563  และมีคะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่ต่อโครงการ อยู่ที่ 3.97 จากค่าเป้าหมายที่ 3.50ชบุรี


โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ซึ่งวางพาดผ่านพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ ซึ่ง ปตท. ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยได้เริ่มงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และมีการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน EIA ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และ 18 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ได้จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน EIA ครั้งที่ 3 เสนอต่อ สผ. และ คชก. พิจารณาและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้โครงการมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564  และมีคะแนนความผูกพันของชุมชนในพื้นที่ต่อโครงการ อยู่ที่ 3.89 จากค่าเป้าหมายที่ 3.50