ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจที่สำคัญในการบริหารและการกำกับดูแลจัดการที่ดี โปร่งใส รวมถึงความเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” และสิ่งสำคัญอีกประการคือ การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปตท. ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ให้ความสำคัญกับการประเมินการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กร และระดับกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเรื่องการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในส่งหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี


แนวทางการจัดการ

การปฏิบัติที่เป็นธรรมGRI 102-17 , GRI 205-3

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ ปตท. ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. มุ่งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท. ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ปตท. มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน เสมอภาค โปร่งใส รักษาความลับ และคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียน และแรงงานสัมพันธ์ ปตท. ยังมีการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนสำหรับกรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1365 Contact Center ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีช่องทาง “แจ้งเบาะแสการทุจริต” ที่หน้าเว็บไซต์ www.pttplc.com และ “PTT Voice” (pttvoice@pttplc.com) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Whistleblowing) เพื่อให้มีแนวทางในการกำกับดูแลและการสืบสวน สอบสวนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2564


ในปี 2564 ได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กรโดยเป็นของ ปตท. รวม 15 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ ซึ่งพบว่า ไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 13 เรื่อง สำหรับอีก 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ ยังพบการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยของพนักงานจากกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง / กระบวนการสอบสวนทางวินัย อันเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวม 4 กรณี ซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือละเลยเพิกเฉยต่อนโยบาย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง รวมถึงคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ ปตท. ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ซึ่ง ปตท. ได้สืบสวน สอบสวน และลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว

จำนวนข้อร้องเรียนการปฏิบัติที่เป็นธรรมGRI 102-17 , GRI 205-3 (กรณี)

ปี 2564

จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับ 15
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 0
ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2
ไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 13
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณที่มีการสืบสวน/สอบสวนแล้วเสร็จ  0
ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ 0
การทุจริต 0
ละเมิดความเป็นส่วนตัว 0
ติดสินบน 0
การเลือกปฏิบัติ 0
ล่วงละเมิดทางเพศ 0
ล่วงละเมิด 0
อื่น ๆ 0
การลงโทษ 0
แจ้งเตือนด้วยวาจา 0
จดหมายแจ้งเตือน 0
พักงาน 0
ไล่ออก 0


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) หรือคู่มือ CG เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งบุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การป้องกันการฟอกเงิน การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ  การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ การร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. ในทุกเทศกาล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดย ปตท. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) โดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐทำให้เกิดความเชื่อมโยง บูรณาการในการปลูกฝัง ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ปตท. โดยมีฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจำปี แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบาย ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม GRC Camp กิจกรรม PTT Group CG Day   การสื่อความ CG Tips, CG Do & Don’t, GRC Lesson Learned ผ่านอีเมลภายใน ระบบ “CG Intranet” และ “CG Channel” รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักสูตร Operational Risk and Control หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าก่อนการทำธุรกรรม และการสื่อความให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมินผลงานประจำปี


การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันGRI415-1

ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยมีการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. เน้นการสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดขอบเขตของนโยบายให้มีขอบเขตครอบคลุมตามคำนิยามดังนี้

  • ทุจริต (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น 
   • การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

   • การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

   • การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

   • การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
  • บุคลากรของ ปตท. หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.
  • บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC
ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ปตท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงศักยภาพในกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ


นอกจากนี้ ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายสนับสนุนทั้งทางการเงินและมิใช่การเงินให้แก่พรรคการเมืองใด ๆ มีความโปร่งใสในการให้เงินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorship) ตามที่กำหนดในมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การกำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างความไว้วางใจให้กับบุคคลภายนอกให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใสของ ปตท.


ความโปร่งใส GRI102-25

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ต้องส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนเหล่านี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) และจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในที่ได้บูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Governance, Risk and Compliance Assessment) ในทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส 

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. (Conflict of Interest) ผ่านระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยเมื่อมีการจัดทำรายงานแล้ว ระบบจะแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อกำกับดูแลและพิจารณามอบหมายงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานรับทราบ รวมถึงนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังใช้เป็นฐานข้อมูลในกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

ปตท. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล มาช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ปี 2557  โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งระบบจะรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบหากตรวจพบความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ค้าและพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนด และสรุปผลแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พนักงานดำเนินการยืนยันและพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (PTT CG Report System) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบสารสนเทศฯ นี้ได้รับการทวนสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 มีการพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญเพิ่มเติมดังนี้

       • ปรับปรุงระบบการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า และการรายงานการรับของขวัญ
       • ปรับปรุงระบบการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำข้อมูลการตรวจพบจากระบบ CCMS เข้าระบบการรายงานฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถสอบทานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานเป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงาน
ปี
 2563
เป้าหมายปี 2564ผลการดำเนินงาน
ปี 2564
เป้าหมายปี 2565
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
 • ปรับปรุงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • ปรับปรุงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • ทบทวนและประกาศใช้
  • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG)
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.
  • คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
 • ทบทวนและประกาศใช้
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ประกาศใช้เมื่อเดือน กรกฎาคม 2564
  • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) ประกาศใช้เดือนธันวาคม 2564
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
  • คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้รับอนุมัติ และประกาศใช้ในเดือนธันวาคม 2564
 • ปรับปรุงข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
การขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
 • ยื่นต่ออายุการรับรอง
  การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทยเป็นสมัยที่ 3
 • เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent ในการส่งเสริมให้คู่ค้ารับทราบและเข้าร่วมโครงการ CAC
 • ดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) แล้วเสร็จ
 • สื่อความกับคู่ค้าในงานสัมมนาผู้ค้าประจำปีเพื่อให้รับทราบแนวทาง และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ CAC
 • ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)
  ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3
 • ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)
  ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง GRC (GRC Assessment) สำหรับหน่วยงานระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรง โดยมีกระบวนที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก 3 กระบวนการ ซึ่งในภาพรวมคะแนนการควบคุมอยู่ในระดับที่มีการควบคุมเพียงพอ
  เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
 • ศึกษาหลักเกณฑ์
  การยื่นขอต่ออายุการรับรอง CAC ตามหลักเกณฑ์การประเมินฉบับใหม่
 • ปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และอื่นๆ ตามข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบภายใน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ GRI205-2

การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่าง ๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม ผ่านการเน้นย้ำในการดำเนินการ ดังนี้

 1. การอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การอบรมและสื่อความหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริต รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เช่น หลักสูตรการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักสูตร Operational Risk and Control หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าก่อนการทำธุรกรรม และการสื่อความให้กับพนักงานในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และนำสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. การสื่อความผ่านช่องทางต่าง ๆ  และกิจกรรมสัมมนา เช่น การจัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ กรรมการ ปตท. และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามหลัก CG และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 3. กิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสื่อความเน้นย้ำ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Camp  โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการเสวนาแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้าน GRC ของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้พนักงาน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Business Integrity ใน ปตท. 
 4. กิจกรรม PTT Group CG Day ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยปตท. ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านกิจกรรม “PTT Group CG Day” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

ตัวชี้วัด:

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน (ร้อยละ)


ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (ร้อยละ)


ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความด้าน GRC (ร้อยละ)

หมายเหตุ:

ปี 2561 – 2562 เป็นการประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความด้าน CG


การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ หรือ Whistleblower เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร เมื่อปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และในปัจจุบัน ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

รางวัลที่เกี่ยวข้อง

ปี2561256225632564
รางวัลองค์กรโปร่งใส

รางวัลองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 8

รางวัลองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 9

- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10
ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ระดับสูงมาก


ระดับ A

ระดับ A ระดับ A
รางวัลอื่น ๆ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย - - รางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard: ASEAN TOP 20 PLC และ TOP 3 PLC (Thailand)
จากที่ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และยังคงรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรจนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ความโปร่งใส GRI102-25

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีความเสี่ยง ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อกำหนดมาตรการและดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว หรือการโยกย้าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

ร้อยละของบุคลากรที่รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างครบถ้วน (ร้อยละ)


ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญSDGs 16.5, 16.6

ปตท. มุ่งยกระดับให้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Company) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางธุรกิจ การขยายธุรกิจของ ปตท. ที่ต้องมีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับยึดมั่นการดำเนินการที่มีความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) จึงได้พัฒนากรอบการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) ให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. และในปี 2564 ได้นำกระบวนการดังกล่าวไปทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง ศึกษาระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลที่สามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการการทำธุรกรรมอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม (Third Party Screening Program) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปตท. จึงมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความโปร่งใสของบุคคลที่สาม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการการทำธุรกรรม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการตรวจสอบความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม ให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องของ ปตท. และศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในอนาคต