ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

แนวทางการจัดการ

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงกำกับดูแลให้ ปตท. ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. มุ่งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท. ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ปตท. มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน เสมอภาค โปร่งใส รักษาความลับ และคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ ปตท. ยังมีการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนสำหรับกรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PTT Contact Center ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีช่องทาง “แจ้งเบาะแสการทุจริต” ที่หน้าเว็บไซต์ www.pttplc.com และ “PTT Voice” (pttvoice@pttplc.com) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร      เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Whistleblowing) ให้มีควาโปร่งใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หรือคู่มือ CG เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งบุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม ครอบคลุมแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การป้องกันการฟอกเงิน การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. ในทุกเทศกาล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดย ปตท. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยง บูรณาการในการปลูกฝัง ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ปตท. โดยมีฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจำปี แผนปฏิบัติการฯ นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ตามนโยบาย อีกทั้งเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม GRC Camp กิจกรรม PTT Group CG Day การสื่อความ CG Tips, CG Do & Don’t, CG Lesson Learned ผ่าน E-Mail ภายใน “CG Intranet” ใน PTT Intranet และ “CG Channel” ใน Website PTT Workplace รวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบ CG E-Learning ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์จำลองต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม และมีการทดสอบวัดความเข้าใจท้ายบทเรียน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมินผลงานประจำปี


การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยมีการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. เน้นการสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดขอบเขตของนโยบายให้มีขอบเขตครอบคลุมตามคำนิยามดังนี้

 • ทุจริต (Fraud):

  หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ ได้แก่ 

  • การยักยอก (Asset Misappropriation)
  • การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)
  • การคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือ          ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

 • บุคลากรของ ปตท.:

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.

 • บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท.:

  ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ปตท. ได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ปตท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงศักยภาพในกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายสนับสนุนทั้งทางการเงินและมิใช่การเงินให้แก่พรรคการเมืองใดๆ มีความโปร่งใสในการให้เงินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorship) ตามที่กำหนดในมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การกำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม โดย ปตท. สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างความไว้วางใจให้กับบุคคลภายนอกให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใสของ ปตท.


ความโปร่งใส

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการบริษัทที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนเหล่านี้ในรายงานประจำปี สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) และจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในที่ได้บูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (GRC Assessment) ในทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส 

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. (Conflict of Interest) ผ่านระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยเมื่อมีการจัดทำรายงานแล้ว ระบบจะแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อการกำกับดูแลและพิจารณามอบหมายงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานรับทราบ รวมถึงนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังใช้เป็นฐานข้อมูลในกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม ตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้พัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งระบบจะรายงานหากมีการตรวจพบตามเงื่อนไขความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ค้าและพนักงาน และสรุปแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อยืนยันและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป โครงการระบบสารสนเทศฯ นี้ได้รับการทวนสอบและปรับปรุงทุกปี โดยในปี 2562 มีการพัฒนาระบุเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ดังนี้

• ปรับปรุงรอบการการตรวจติดตามจากทุกครึ่งปี เป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการได้ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที
• เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพบจากระบบ CCMS กับข้อมูลการรายงาน ของพนักงานในระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การสอบทานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานเป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563
การจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.
 • ปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.
 • ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และ กลุ่ม ปตท. แล้วเสร็จ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
 • ประกาศใช้แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562 เพื่อกลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
ปรับปรุงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
การขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
 • ให้ข้อแนะนำบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกฯ
 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ
สื่อความและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯผ่านกิจกรรมสัมมนาคู่ค้า
 • ยื่นต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 (2nd Re-certification) ในเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent ในการส่งเสริมคู่ค้ารับทราบและเข้าร่วมโครงการ CAC


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่างๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม

 1. การอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การอบรมหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น และการเรียนรู้ผ่านระบบ CG E-learning ซึ่งเป็นสื่อสำหรับเรียนรู้ เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยตนเอง สำหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยใช้เหตุการณ์จำลองต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และพนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึงทดสอบวัดความเข้าใจของพนักงานในท้ายหลักสูตร
 2. การสื่อความในที่ประชุมสายงาน และกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น Town Hall การจัด Leadership Development Program Reunion  การจัด Chansin Camp  และการสื่อความ GRC ในหน่วยงานภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามหลัก CG และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 3. GRC Camp ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผู้แทนพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็น GRC Agent ของสายงาน ในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร แก่เพื่อนพนักงาน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรม GRC Camp ประกอบไปด้วยการบรรยาย และ Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน GRC รวมถึงกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้าน CG, Risk & Internal Control, Compliance, Culture ในรูปแบบฐานกิจกรรม
 4. PTT Group CG Day ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เนื่องด้วย ปตท. ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านกิจกรรม “PTT Group CG Day” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท.

ตัวชี้วัด:

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน
ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความ CG

การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถเป็น Whistleblower หรือกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และในปัจจุบัน ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

 • ปี 2558 ปตท. ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) (ระดับสูงสุด) แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม รวมถึงมีการผลักดันให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

 • ปี 2559 ปตท. ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ยกให้เป็นบริษัทที่โปร่งใสที่สุดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ Emerging Market 15 ประเทศ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหลายด้าน เช่น โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท บริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือรวมถึงข้อมูลการเงินของธุรกิจที่บริษัทไปเปิดในต่างประเทศ

 • ปี 2560 ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งเป็นรางวัลเป้าหมาย 3-year Aspiration ของ ปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ Pride & Treasure of Thailand  และได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประเภท ดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร: Integrity Culture และ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity

 • ปี 2561 ปตท. ได้รับ รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ซึ่งเป็นปีแรกที่ ปตท. ได้รับสองรางวัลดังกล่าว ถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรจนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ปตท. ยังคงรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในระดับสูงมากเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

 • ปี 2562 ปตท. ได้รับ รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ปตท. ยังคงรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ในปี 2562 ผลประเมินอยู่ในระดับ A

ความโปร่งใส

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากพบรายการที่มีความเสี่ยง ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว หรือการโยกย้าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ร้อยละของบุคลากรที่รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างครบถ้วน