ความยั่งยืน

การควบคุมคุณภาพอากาศ

ความยั่งยืน

การควบคุมคุณภาพอากาศ

ปตท. คัดเลือกเทคโนโลยีที่สามารถลดมลพิษทางอากาศตั้งแต่แหล่งกำเนิด ได้แก่ การติดตั้งระบบ Dry Low NOx Emission (DLE) รวมทั้งนำระบบบำบัดมลพิษ Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอกให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส่งผลให้การควบคุมคุณภาพอากาศเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดโดยตรวจสอบและตรวจวัดปริมาณการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากแหล่งกำเนิดประเภทอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการใช้กล้องอินฟราเรด และการตรวจวัดปริมาณด้วยเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดโฟโต้ไอออนไนซ์ตามมาตรฐานการตรวจวัดระดับสากล ทำให้ควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังติดตั้งระบบ Continuous Emissions Monitoring System (CEMs) ซึ่งจะส่งข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบออนไลน์ไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ยังใช้แบบจำลองประเมินคุณภาพอากาศในการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศไปสู่จุดรับต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและจัดทำแผนการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน


ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย
(หน่วย: ตัน)​

ความเข้มข้นของก๊าซไดออกไซด์ของไนโตรเจน
(หน่วย: ตัน)​

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์
(หน่วย: ตัน)​