ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

ความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปตท. (Corporate Sustainability Report) จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับงบการเงินประจำปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก ในการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของบริษัทได้นำเสนอในรายงานทางการเงิน (Financial Report) และข้อมูลที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอในรายงานประจำปี (Annual Report) โดยมีการเผยแพร่รายงานเหล่านี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนความครบถ้วน ความถูกต้อง และความโปร่งใสของรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2551 ปตท.จัดทำรายงานให้สอดคล้องตามแนวทางและมาตรฐาน ของ Global Reporting Initiative (GRI) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

ปัจจุบัน ปตท. จัดทำรายงานตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD) โดยกำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In accordance” criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. ยังนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต ตอบสนองความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ ปตท. ยังศึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและด้านการดำเนินธุรกิจ โดยแนวทางการรายงานนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไป ปตท. คำนึงถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยิ่งยืนในระดับสากล จึงได้พิจารณาถึงความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ในปี 2562 นี้ ปตท. ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) โดยสามารถอ่านผลอย่างละเอียดของการศึกษาเบื้องต้นได้ในรายงานความยั่งยืนนี้

นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับบริษัท และระดับหน่วยธุรกิจ ตลอดจนมีการกำหนดช่องทาง กลไกในการตอบสนอง และสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ เช่น ข้อเสนอแนะของนักลงทุน การสำรวจภาพลักษณ์ การทบทวนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC) ทำหน้าที่ทบทวน พิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงาน โดยหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใสของรายงาน

            รายงานความยั่งยืน 2562                รายงานประจำปี 2562