ความยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

ปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านการเงินขององค์กร ครอบคลุมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงองค์กรระดับสากลและระดับประเทศก็ได้พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงมาตรฐานหรือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มต่าง ๆ ของโลกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงผลการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

แนวทางการจัดการ

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

ปตท. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ www.pttplc.com ในหัวข้อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 ปตท. ได้ปรับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” โดยรวมแบบ 56-1 รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้นได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และนอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนผ่านแบบ 56-1 One Report แล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืนดังเช่นทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มีความแม่นยำ ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้ โดยครอบคลุมข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล พร้อมทั้งนำเสนอความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ และพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับบริษัท และระดับสายงาน ตลอดจนมีการกำหนดช่องทาง กลไกในการตอบสนอง และสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ 

ปัจจุบัน ปตท. จัดทำรายงานตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) และ The Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD) โดยมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ “In accordance” ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. ยังนำเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ในระดับ Advance ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต ตอบสนองความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อเครือข่ายด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ ปตท. ยังศึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและด้านการดำเนินธุรกิจ โดยแนวทางการรายงานนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากรอบการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตต่อไป ตลอดจน ปตท. คำนึงถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล จึงได้พิจารณาถึงความสอดคล้องเบื้องต้นของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) รายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เปิดเผย โดยหน่วยงานอิสระภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใสของรายงาน สามารถอ่านรายละเอียดของ Assurance Statement ได้ที่นี่

สำหรับข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ และสามารถอ่านรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของบริษัทในรายงานทางการเงิน (Financial Report) และข้อมูลผลการดำเนินงานของ ปตท. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านข้อมูลที่เปิดเผยในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานตามแบบ 56-1 One Report

ผลการดำเนินงานของ ปตท.

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI, UN SDGs, IR และ TCFD


แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน