ความยั่งยืน

การจัดการการหกล้นรั่วไหล

ความยั่งยืน

การจัดการการหกล้นรั่วไหล

การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี

ปตท. ตระหนักดีถึงบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศทางทะเลที่มีความเปราะบางด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงมีการเตรียมความพร้อมตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน จากการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีปนเปื้อน ปตท. ยึดถือบทบาทนี้เป็นหน้าที่สำคัญ เพราะตระหนักดีถึงขอบเขตการปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ที่กว้างไกล ห่วงโซ่คุณค่าที่ซับซ้อน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงมีการกำหนดมาตรการทั้งด้านบุคลากรและมาตรฐานอุปกรณ์ที่ชัดเจน มีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในส่วนของการฝึกอบรมบุคลากร ปตท. มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบทุกพื้นที่ปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซ การติดตั้งระบบสั่งปิดวาล์วผ่านดาวเทียมในระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีการติดตั้งทุ่นล้อมกักน้ำมันทุกพื้นที่ปฏิบัติ เป็นต้น โดยจะมีการติดตั้งทุ่นล้อมกักน้ำมันดังกล่าวทุกครั้งที่มีการ Loading น้ำมัน เพื่อไม่ให้น้ำมันหลุดรอดออกนอกทุ่นล้อมกักน้ำมันหากเกิดการรั่วไหล นอกจากนี้ ปตท. ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรที่ให้บริการขจัดคราบน้ำมัน เช่น Oil Spill Response Limited (OSRL) และ Oil Industry Environmental Safety Group (IESG) เพื่อให้การช่วยเหลือในการขจัดคราบน้ำมันกรณีรั่วไหล ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายหลังการเกิดน้ำมันรั่วไหลเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าวของกลุ่ม ปตท. ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหตุน้ำมันรั่วไหลเพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการในการการลดและควบคุมผลกระทบให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดแนวทางการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สมดุลโดยเร็ว


การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี

การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี (ลูกบากศ์เมตร)หน่วย​2559 ​2560​25612562
การรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญ (ปริมาณ ≥ 100 บาร์เรล)
จากการดำเนินงานของ ปตท.
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 1 0 0 0
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ 17.87 ​0.00 ​0.00 0.00
​จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยรถบรรทุก
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 0 0 2 0
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ 0.00 ​830.00 ​59.00 0.00
​จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง): การขนส่งโดยเรือเเละเรือบรรทุก
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 0 0 0 0
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ 0.00 ​0.00 ​0.00 0.00
ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนจากกลุ่ม ปตท. บาร์เรล 112.36 0 0 0