ความยั่งยืน

การจัดการการหกล้นรั่วไหล

ความยั่งยืน

การจัดการการหกล้นรั่วไหล

การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี

การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีปนเปื้อน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ปตท. จึงกำหนดมาตรการทั้งด้านบุคลากรและมาตรฐานอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ในทุกกรณีอย่างทันท่วงที โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. เป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องตรวจจับการรั่วของก๊าซ การติดตั้งทุ่นล้อมกักน้ำมันประจำทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยจะมีการใช้ทุ่นล้อมกักน้ำมันดังกล่าวทุกครั้งที่มีการดำเนินงานที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำมัน การติดตั้งระบบสั่งปิดวาล์วผ่านดาวเทียมในระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ปตท. ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรที่ให้บริการขจัดคราบน้ำมัน เช่น Oil Spill Response Limited (OSRL) และ Oil Industry Environmental Safety Group (IESG) เพื่อให้การช่วยเหลือในการขจัดคราบน้ำมันกรณีรั่วไหล ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายหลังการเกิดน้ำมันรั่วไหลเพื่อ ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การกำหนดแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหตุน้ำมันรั่วไหลตามมาตรฐานสากลเพื่อนำมากำหนดมาตรการในการลดและควบคุมผลกระทบให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดแนวทางการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สมดุลโดยเร็ว


การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี

การหกรั่วไหลของน้ำมันเเละสารเคมี (ลูกบากศ์เมตร)หน่วย2558 ปตท.​​2559 ปตท.​2560 ปตท.​2561 ปตท.
การรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญ (ปริมาณ ≥ 100 บาร์เรล)
จากการดำเนินงานของ ปตท.
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 0 1 0 0
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ ​0.00 17.87 ​0.00 ​0.00
​จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง) :
การขนส่งโดยรถบรรทุก
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 4 0 0 2
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ ​129.35 0.00 ​830.00 ​59.00
​จากหน่วยงานภายนอก (การขนส่ง) :
การขนส่งโดยเรือเเละเรือบรรทุก
  • จำนวนการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน
จำนวนครั้ง​ 0 0 0 0
  • ปริมาณการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอน​
ลูกบาศก์เมตร​ ​0.00 0.00 ​0.00 ​0.00
ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน


ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหย
(หน่วย: ตัน)​

ความเข้มข้นของก๊าซไดออกไซด์ของไนโตรเจน
(หน่วย: ตัน)​

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์
(หน่วย: ตัน)​