ความยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการด้าน SSHE

ปตท. กำหนดกรอบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  (Security, Safety, Occupational Health and Environment: SSHE)  เพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่แสดงไว้ในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. จากส่วนกลาง (Corporate)  ไปสู่ในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรในกลุ่มธุรกิจ (Business Group) สายงาน (Business Area) และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลักดังแสดงในรูป  ได้แก่ 
 • กลยุทธ์และนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.
 • เป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE
 • แผนงานการดำเนินงานด้าน QSHE
 • ระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ปตท.
 • คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติ และเอกสารสนับสนุนนโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environment Policy: QSHE Policy)

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) กลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีการจัดการความเสี่ยงและต่อยอดโอกาส เพื่อมุ่งสู่     
ความเป็นเลิศและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง และเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน QSHE สำหรับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาและลงนามโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และคณะกรรมการ ปตท.  อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมุ่งเน้น
การดำเนินการอย่างจริงจัง ดังต่อไปนี้

 • นโยบายฯ ประยุกต์ใช้ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนตลอดสายโซ่อุปทานของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานสากล และ
  พันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE ระยะยาวและประจำปี เพื่อนำมากำหนดแผนงานและตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับ
 • บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากอุบัติการณ์ต่อชีวิต ทรัพย์สิน กระบวนการผลิต และโลจิสติกส์ ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 • สื่อสารผลการดำเนินงานและประสิทธิผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความตระหนัก รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมามีส่วนร่วมและให้ข้อแนะนำ เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มุ่งทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีกระบวนการในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้าน QSHE ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวน เช่น QSHE BA 

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

เป้าหมายการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

ปตท. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE ที่อนุมัติประกาศใช้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดตัวชี้วัดในระดับองค์กรที่สะท้อนถึงสมรรถนะการบริหารจัดการ ความสอดคล้องตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายและถ่ายทอดไปยังระดับสายงานให้สอดคล้องตามบริบทขององค์กร

โดยเป้าหมายการดำเนินงานด้าน QSHE ระยะยาวมีการทบทวนเป็นประจำทุก 5 ปี สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีมีการทบทวนพร้อมกับนโยบายเป็นประจำทุกปี

เป้าหมายการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ประจำปี

เป้าหมายการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาว


ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.

ปตท. บริหารจัดการตามระบบบริหารจัดการของ ปตท.  (PTT Integrated Management System: PIMS) ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด  สำหรับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. กำกับตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct)

ระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน ISO คู่มือและแนวทางของ GRI, WBCSD, IPIECA เป็นต้น ตลอดจนบริบทและปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานหลักของ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีหลัก/สถานีแม่ของระบบเครือข่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ เป็นต้น ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO ได้แก่ ISO45001, ISO14001 โดยมีสถาบันการรับรองมาตรฐานสากล (สรอ.) หรือ Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) เป็นผู้ให้การรับรอง (Certification Body)  ตลอดจนมาตรฐานอื่น ๆ เช่น ISO50001  มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility: CSR-DIW) ISO22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เป็นต้น โดยพิจารณาประยุกต์และขอการรับรองตามบริบทและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ปตท. มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนงานและเป้าหมายระยะยาวในการป้องกันและควบคุมความสูญเสียจากอุบัติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บต่อพนักงานและผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงาน อุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตและอุบัติเหตุจากการขนส่งต้องเป็นศูนย์ กำหนดกระบวนการบริหารควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบ ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานการทำงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานและผู้รับเหมา โดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย การนำหลักการและเครื่องมือทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากลมาใช้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต การขนส่งและการตรวจประเมินความปลอดภัยเพื่อค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายและดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคล
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปตท. มุ่งมั่นทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Emergency and Crisis Management) และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. (Business Continuity Management System: BCMS) พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดการกับเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System: PIMS)
Element M4: SSHE (Safety Security Occupational Health and Environment)

การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท.

ในการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการการจัดการด้าน SSHE ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร แต่ละหน่วยธุรกิจจะควบคุมดูแลการนำไปปฏิบัติในสายงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบบริหารจัดการด้าน SSHE รวมทั้งคู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติและเอกสารสนับสนุนที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยงาน QSHE ระดับสายงาน  ได้แก่ สายงานแยกก๊าซธรรมชาติ
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สายงานสถาบันนวัตกรรม ปตท. สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์  และหน่วยงาน QSHE ที่ดูแลพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ทำหน้าที่ผลักดัน ส่งเสริม ให้
คำปรึกษา และติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนงาน และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีการรายงานให้ผู้บริหารทั้งในระดับพื้นที่ สายงาน และหน่วยธุรกิจ พิจารณาทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวาระที่กำหนด

สำหรับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในกลุ่ม ปตท. จะดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น จะนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ปตท. มุ่งเน้นให้ทุกบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการบริหารจัดการร่วมกัน  จึงได้จัดตั้ง คณะทำงานเฉพาะด้าน (PTT Group QSHE Taskforce) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลักดันการดำเนินโครงการด้าน SSHE ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. เช่น โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โครงการพัฒนาคู่มือ/ แนวทางการดำเนินงาน โครงการนำร่องการดำเนินงานด้าน SSHE เป็นต้น ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมทบทวนนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐานการจัดการ คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติและเอกสารสนับสนุน ในรายละเอียดเชิงเทคนิค ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตามโครงสร้างกำกับดูแลพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเห็นชอบต่อไป

การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน  

ปตท. จัดทำคู่มือและกระบวนการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลต่าง ๆ โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบ ลดข้อผิดพลาด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การตรวจประเมิน

ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้

 • การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานต่าง ๆ โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก เช่น ISO45001 ISO14001 และ ISO22301 โดยสถาบันการรับรองมาตรฐานสากล (สรอ.) หรือ Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI)
 • การตรวจประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.
 • การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การทวนสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

การทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการดำเนินการตามแผนงานด้าน SSHE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความยั่งยืน ทั้งภายใน ปตท. และ
กลุ่ม ปตท. จะดำเนินการโดยคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับจัดการ และคณะกรรมการ ปตท. ตามโครงสร้างกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่กำหนด เป็นรายไตรมาส
 

โครงสร้างกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ปตท.

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

แผนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานปี 2564ผลการดำเนินงานปี 2565ผลการดำเนินงานปี 2566
การกำหนดและทบทวนนโยบาย QSHE
กลุ่ม ปตท. อย่างน้อยปีละครั้ง
มีการทบทวนเนื้อหานโยบายฯ ให้สอดคล้องตามบริบทและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้รับการลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว มีการทบทวนเนื้อหานโยบายฯ ให้สอดคล้องตามปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้รับการลงนามประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว
 • มีการทบทวนเนื้อหานโยบายฯ ประจำปี
 • เนื้อหานโยบายฯ ฉบับปัจจุบันมีความสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ระยะยาวและประจำปี
 • มีการกำหนดเป้าหมาย QSHE ปตท. และกลุ่ม ปตท. ประจำปี
 • มีการกำหนดเป้าหมาย QSHE ปตท. และกลุ่ม ปตท. ประจำปี
 • มีการกำหนดเป้าหมาย QSHE ปตท. และกลุ่ม ปตท. ประจำปี
การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ระดับองค์กร ด้าน QSHE
 • มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ได้แก่
  • Safety Management Effectiveness
  • Eco-efficiency วัดประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • หน่วยธุรกิจและสายงานปฏิบัติการ ถ่ายทอดเป้าหมาย QSHE เป็นตัวชี้วัดในสายงาน (Functional KPI)
 • มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ได้แก่
  • Safety Management Effectiveness
  • Eco-efficiency วัดประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • หน่วยธุรกิจและสายงานปฏิบัติการ ถ่ายทอดเป้าหมาย QSHE เป็นตัวชี้วัดในสายงาน (Functional KPI)
 • มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ได้แก่
  • Safety Management Effectiveness
  • Eco-efficiency วัดประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • หน่วยธุรกิจและสายงานปฏิบัติการ ถ่ายทอดเป้าหมาย QSHE เป็นตัวชี้วัดในสายงาน (Functional KPI)

การพัฒนาและทบทวนมาตรฐานการจัดการ
ด้าน SSHE

มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ในระบบบริหารจัดการของ ปตท. และจัดทำคู่มือการดำเนินงาน (Manual) มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ในระบบบริหารจัดการของ ปตท. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน (Manual) และขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) มีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ในระบบบริหารจัดการของ ปตท. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน (Manual) และขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)
การถ่ายทอดการบริหารจัดการ SSHE ไปสู่
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรใน ปตท.
มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านเป้าหมายประจำปี และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่กำหนด มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านเป้าหมายประจำปี และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่กำหนด มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านเป้าหมายประจำปี และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ครบถ้วนทุกหน่วยงานตามที่กำหนด
การถ่ายทอดมาตรฐานการจัดการ SSHE ไปสู่การปฏิบัติในกลุ่ม ปตท. มีการถ่ายทอดมาตรฐานฯ ไปสู่การปฏิบัติในกลุ่ม ปตท. โดยผ่าน PTT Group Way of Conduct โดยทุกบริษัทมีการดำเนินการได้สอดคล้องครบถ้วน
การทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการฯ ตามโครงสร้างกำกับดูแล ครบถ้วนทุกไตรมาส

ความก้าวหน้าแผนงานด้านความมั่งคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2566 ในแต่ละด้าน