ความยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท.

ความยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท.

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  

แนวทางการจัดการ

ตั้งแต่ปี 2559 ปตท. กำหนดระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System: PIMS) ซึ่งระบุรายละเอียดของข้อกำหนดพื้นฐานในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ปตท. มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนการดูแลรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบของระบบฯ โดยจะกำหนดกรอบ (Framework) ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกลไก และกระบวนการเพื่อการกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติ (Implementation) ทั่วทั้งองค์กร โดยองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการฯ มีดังนี้

 • การกำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบแสดงเจตนารมณ์การนำไปปฏิบัติ เช่น นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) กลุ่ม ปตท. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ของ ปตท. เป็นต้น ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • การสนับสนุน ผลักดัน และนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดำเนินงาน
 • การทวนสอบและการตรวจประเมินความสอดคล้องการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) หรือโดยผู้ประเมินจากภายใน/ ภายนอกองค์กร
 • การรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท.

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework)

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2561 กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ได้ถูกผนวกไว้ในข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ ปตท. แล้ว  โดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบ 


กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบ • การกำกับดูแลองค์กร

  การกำกับดูแลองค์กร หมายถึง การบูรณาการหลักการ แนวปฏิบัติ ค่านิยมและวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การกำหนด ควบคุมและตัดสินใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บนพื้นฐานของโครงสร้างและกระบวนการที่มีความชัดเจนเป็นระบบ ทั้งนี้ การกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน ครอบคลุมการสร้างเสริมภาวะการเป็นผู้นำของผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและชุมชน เป็นต้น

 • สิทธิมนุษยชน

  สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพที่บุคคลทุกคนพึงมี องค์กรเคารพและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน รวมถึงความจำเป็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต้องเข้าใจประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อบุคคลในระดับรุนแรง (Salient Human Rights Issues) ทั้งจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรและของคู่ค้าตลอดสายโซ่อุปทาน ครอบคลุม การประเมินความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิ การบริหารจัดการและการทวนสอบสถานะขององค์กร โดยการพิจารณานั้นรวมไปถึงประเด็นอย่าง การสมรู้ร่วมคิดต่อการละเมิดสิทธิ การโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชน และการละเมิดสิทธิแรงงาน

 • บุคลากรองค์กร

  กลุ่ม ปตท. ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ การบริหารจัดการและเสริมสร้างบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น รวมไปถึงการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน

 • ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางการจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน กลุ่ม ปตท. เน้นการป้องกันและเฝ้าระวังประเด็นเหตุฉุกเฉินใหม่ที่อาจเกิดขึ้น (Precautionary Principle)

 • การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

  การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงถึงภาพลักษณ์องค์กร โดยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมนั้นครอบคลุมการเคารพกฎหมายในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความโปร่งใส การรักษาความลับและการไม่ใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล

 • การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

  การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ภายใต้กรอบความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของทุกฝ่าย อันนำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเติบโตร่วมกัน ทั้งนี้ ขอบข่ายการดำเนินงาน ครอบคลุมการลงทุนในการพัฒนาสังคม การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ภาครัฐและภาคเอกชน การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นต้น

 • การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

  การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน หมายถึง การบริหารจัดการผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริการ และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลที่ดี การร่วมมือกับคู่ค้า และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยลดโอกาสของการหยุดชะงักทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สร้างประโยชน์ในระยะยาวสำหรับองค์กรและคู่ค้า อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานที่ดีขององค์กร

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ หมายถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศครอบคลุมการเคารพกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การติดฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 • การจัดทำรายงานและการส่งเสริมชื่อเสียงองค์กร

  การรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน แสดงถึง ความมุ่งมั่นขององค์กรในการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยนอกจากจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นขององค์กรแล้ว การรายงานเป็นกระบวนการทบทวนการดำเนินงานที่สำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอบข่ายการจัดทำรายงานครอบคลุม แนวทางการรายงานความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการรับรองคุณภาพรายงาน

 • การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงลดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยขอบข่ายการดำเนินงาน ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความร่วมมือเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน ความโปร่งใส และการรับเรื่องร้องเรียน

เอกสารเพิ่มเติม: กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. 

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท. เป็นนโยบายที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน และการดำเนินงานที่เป็นเลิศสู่ระดับสากล โดยมีระดับการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดังนี้

ระดับการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.

องค์กร​ระดับการกำกับดูแล​รายละเอียด
1. Strategic Owner: บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง Consult (หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน) บริษัทในกลุ่ม ปตท. พิจารณาปฏิบัติตามนโยบายของ ปตท.โดยใช้หลักการ Apply & Explain และร่วมหารือ/ ขอความเห็น/ ขอคำแนะนำจาก ปตท. ก่อนดำเนินการ
2. Strategic Director: บริษัทที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Majority) หรือบริษัทที่กลุ่ม ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ กลุ่ม Strategic Director สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1) CEO from PTT – บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีผู้บริหารของ ปตท. ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด
2.2) CEO from Others –บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่มีผู้บริหารจาก ปตท. ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด

Consult (หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน)

บริษัทในกลุ่ม ปตท. พิจารณาปฏิบัติตามนโยบายของ ปตท.โดยใช้หลักการ Apply & Explain และร่วมหารือ/ ขอความเห็น/ ขอคำแนะนำจาก ปตท. ก่อนดำเนินการ
3. Holding: บริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นจากบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่ประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง Consult (หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน) บริษัทในกลุ่ม ปตท. พิจารณาปฏิบัติตามนโยบายของ ปตท.โดยใช้หลักการ Apply & Explain และร่วมหารือ/ ขอความเห็น/ ขอคำแนะนำจาก ปตท. ก่อนดำเนินการ
4. Financial Investor: บริษัทที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Minority) หรือบริษัทที่
ปตท. มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น
Inform (แจ้งให้ทราบ) บริษัทในกลุ่ม ปตท. แจ้งให้ ปตท. รับทราบตามวาระ หรือเมื่อ ปตท. ร้องขอ

การบูรณาการความยั่งยืน

ปตท. กำหนดให้มีการรับรองความสอดคล้องของการบริหารจัดการความยั่งยืนตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดที่องค์กรถือปฏิบัติในระดับสากลมาพิจารณาและบูรณาการในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาองค์กร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ความยั่งยืน


การรับรองและการตรวจประเมิน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ในการนำกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนไปปฏิบัติ ปตท. จึงกำหนดให้มีการทวนสอบการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. 2 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1

การประเมินการดำเนินงานของตนเอง (Self-Assessment) กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนจัดส่งแบบสอบถามให้พื้นที่และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทำการประเมินการดำเนินงานของตนเอง และสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)

ระดับที่ 2

การตรวจรับรองประสิทธิผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก (External Assessment) กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 3 ปีหรือตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานตาม 10 องค์ประกอบของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท.