ความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
     โอกาสและความท้าทาย

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ โดยปัจจุบันมีการนำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของสังคมเมืองและภาคอุตสาหกรรม ได้ส่งผลกระทบและคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลทำให้ชนิดพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวหรือไม่สามารถปรับตัวได้ค่อย ๆ สูญพันธุ์ไปจากแหล่งธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อเนื่อง โดยสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

ปตท. ตระหนักดีว่าการประกอบกิจการ และการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ ปตท. นั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศได้ จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการจัดการ

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นสำคัญด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ ปตท. กำหนดไว้ใน นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) ภายใต้ การบริหารจัดการด้าน SSHE เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ตั้งแต่การพิจารณาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ดังนี้ 
 • บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการบริหารนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.
 • จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศของกลุ่ม ปตท.
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้
 • เสริมสร้างมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากภายในพื้นที่ปฏิบัติการหรือพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมการลงทุนเพื่อสังคมหรือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น

การแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท.

ปตท. ได้ประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ขึ้น ซึ่งมีการทบทวนเป็นฉบับล่าสุดในปี 2563 เพื่อเป็นหลักการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

คำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท.แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

ปตท. ได้จัดทำแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ขึ้นด้วยเพื่ออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานจากคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงมาจากข้อกำหนดด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล เช่น International Finance Corporation Performance Standard 6 (IFC6), – Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012) และ Business and Biodiversity Offset Program (BBOP) เป็นต้น แนวทางการดำเนินงานฯ ครอบคลุมตั้งแต่

 • การประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการใหม่
 • การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง
 • การติดตามตรวจสอบและการวัดผล
 • การทบทวนและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเทียบกับแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการและการปฏิบัติการ

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ ปตท. ที่กำหนดขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงการโดยผนวกไว้ใน การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยทำการประเมินความเสี่ยงของโครงการในทุกระยะของการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขบรรเทาผลกระทบและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เพื่อชดเชยและสร้างความสมดุลต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจสูญเสียไปที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และลักษณะของโครงการที่จะพัฒนาขึ้น เช่น การจำกัดพื้นที่แผ้วถางให้น้อยที่สุด การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม การเลือกใช้เส้นทางคมนาคมที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าในกรณีที่ต้องช่วยเหลือสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังทำการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดของ กลุ่ม ปตท. ในประเทศไทย  เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและประเภทของกิจกรรม รวมทั้งบริบท ขอบเขต และความรุนแรงในแต่ละระยะของการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน โดย ปตท. กำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูง จำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan : BAP) เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชพรรณ สัตว์ป่าและสิ่งเเวดล้อม

ปตท. ยังสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อกังวล ต่อรายงาน EIA มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน BAP โดยผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผ่านการตอบแบบสอบถามในช่วงการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

การสร้างเครือข่ายกำหนดนโยบายภาครัฐและสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปตท. ร่วมมือกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการกำหนดกลยุทธ์การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่สาธารณชนถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลและการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันศึกษา และองค์กรเอกชน เป็นต้น อย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาGRI304-3

แผนงาน

การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss)

แผนงานและเป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563แผนงานและเป้าหมายปี 2564ผลการดำเนินงานปี 2564
 • ทบทวนคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ฉบับปี 2563
 • พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯให้ครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้น
 • จัดทำแนวทาง (Guideline) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ฉบับปี 2563
 • เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพฉบับปรับปรุงใหม่
 • แนวทาง (Guideline) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  • PTT Group Biodiversity Risk Assessment Guideline
  • PTT Group Biodiversity Action Plan Guideline
  • PTT Group No Net Loss Assessment Guideline

จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง

ทบทวนผลประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) 100%สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง

ปตท. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย No Net Loss โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมิน No Net Loss ในการระบุ Baseline ของคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ อีกทั้งพัฒนาโมเดลที่แสดงผลกระทบต่อความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และคาดคะเนผลลัพธ์จากการบริหารจัดการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการ ซึ่งได้เริ่มนำไปปฏิบัติใช้กับพื้นที่นำร่อง ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครสวรรค์ โดยจากการประเมินและการตรวจสอบผลกระทบคงเหลือ พบว่าระดับความเพียงพอของมาตรการบรรเทาผลกระทบมีระดับสูง และผลกระทบคงเหลือมีนัยสำคัญที่ต่ำ 

เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มปตท. 

เป้าหมาย

2564

2565

2566

2567

2568

การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เสี่ยงสูง จัดทำแผนการดำเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Action Plan:BAP)
ในพื้นที่ที่มีผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง
100% บริษัทในกลุ่ม Oil & Gas

จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Action Plan: BAP)
ในพื้นที่ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูงและประเมินความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss Assessment)100% บริษัท Flagship อื่น ๆ

การประเมินความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการใหม่ในพื้นที่เสี่ยงสูง N/A N/A ประเมินความสูญเสียด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(No-Net-Loss Assessment)
ของโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง
100% บริษัทในกลุ่ม Oil & Gas


เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท. ได้แก่ จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan: BAP) ในพื้นที่ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง และประเมินความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss Assessment) ของโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้ครบร้อยละ 100 ภายในปี 2567 สำหรับบริษัทในกลุ่ม Oil & Gas และภายในปี 2568 สำหรับบริษัทที่เป็น Flagship

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ​GRI304-1, GRI304-2, GRI304-3, GRI304-4, GRI OG4

ปตท. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพครบถ้วนทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งประเมินจากระยะทางที่ห่างจากเขตอนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง และชนิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยพบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) แล้วเสร็จ โดยแผนการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย รายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปฏิบัติการของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมด้วย โดยอยู่ในระหว่างการทบทวนผลการประเมิน 

จำนวนพื้นที่ขนาด (เฮกตาร์)
พื้นที่ทั้งหมด
5 208.16
การตรวจประเมิน 5 208.16
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1 7.52
พื้นที่ที่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 1 7.52
รายงานสิ่งมีชีวิตตามบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red List species )
และรายงานสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการอนุรักษ์แห่งชาติ
(national conservation list) ที่มีถิ่นอาศัยและ
ได้รับผลกระทบจากสถานประกอบกิจการ
1 7.52


การสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. ได้ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแผนงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟู พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจ ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ แมลง ปลา พืช และสัตว์ตระกูลครัสเตเชียน สำหรับการสำรวจที่ผ่านมา ได้คัดเลือกพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ และประเด็นของชุมชน ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์  คลังน้ำมันสระบุรี และคลังน้ำมันพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาของโครงการ รวบรวมโดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand: BCST)  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและ NGOs

จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ทำให้ค้นพบพืชล้มลุกที่เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า ม่วงขนอม (Microchirita involucrate (Craib) Yin Z.Wang var.gigantiflora C.Puglisi) พบเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น นอกจากนี้ยังค้นพบผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ของโลกในบริเวณคลังน้ำมันสระบุรี โดยได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gatesclarkeana thailandica พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ
การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.SDGs 12.2 

ปี 2564 – 2565 ปตท. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่ได้พัฒนาปรับปรุงขึ้น เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดกับคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. พร้อมทั้งได้เตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชพรรณ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพSDGs 12.2, 14.2, 15.2, 15.5 

ในการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ปตท. ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายนอกองค์กร เช่น กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Siamensis และ Save Wildlife Thailand เป็นต้น รวมถึง ชุมชนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดทำโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาและรวบรวมความหลากหลายชนิดของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. ในแต่ละฤดูกาล รวมทั้ง มีการจัดเสวนาโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ รอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อให้ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการบริการของระบบนิเวศและการประเมินมูลค่าการบริการของระบบนิเวศป่าชายเลนศูนย์สิรินาถราชินี ซึ่ง ปตท.เป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าฯ FPT 29 และ FPT 29/3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับการฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติมจากการเป็นนากุ้งร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ในการประเมินความสมบูรณ์ของป่าชายเลนจะเน้นศึกษาให้เห็นถึงการฟื้นตัวของป่าปลูกและป่าธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ เพื่อศึกษาการบริการของระบบนิเวศ จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่นเป็นแหล่งทรัพยากรทางยา ด้านการควบคุม ได้แก่ การควบคุมคุณภาพอากาศ การควบคุมภูมิอากาศ การบำบัดของเสีย และการหมุนเวียนธาตุอาหาร ด้านการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย คือการเป็นแหล่งอนุบาล และด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การเป็นแหล่งนันทนาการ ทั้งในรูปของการให้บริการโดยตรงและมูลค่าในรูปของตัวเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ชื่อพันธมิตรภายนอก / องค์กรคำอธิบายความร่วมมือด้านการประเมิน /
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กำหนด (ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ...
 • จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านความหลากลายทางชีวภาพ ประเทศไทย
 • ร่วมทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดทำกรอบการบริหารจัดการ คำแสดงเจตจำนง แผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ ปตท. เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับ (ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... และแผนแม่บทการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทย

คณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
 • จัดทำแนวทางการสำรวจติดตามและประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์
 • จัดทำแนวทางการอนุรักษ์และแผนบริหารจัดการสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์
 • ให้ข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท. เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์และแผนบริหารจัดการสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์ 
 • กรมป่าไม้
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • Siamensis
 • Save Wildlife Thailand

องค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สัตว์ป่าหายาก สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธ์ ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น รวมถึงมีองค์ความรู้ในด้าน การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ร่วมโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาและรวบรวมความหลากหลายชนิดของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. โดยมีการค้นพบพืชล้มลุกที่เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า ม่วงขนอม (Microchirita involucrate (Craib) Yin Z.Wang var.gigantiflora C.Puglisi) พบเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น


การดำเนินงานในอนาคต

การคัดเลือกพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานหรือพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่นั้น ปตท.มีความมุ่งมั่นในการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation) และคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยหากมีความจำเป็น ปตท. จะดำเนินการฟื้นฟูป่า (Reforestation) เพื่อทดแทนผลกระทบดังกล่าว โดยจะมีการทบทวนไว้ในคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติที่สามารถวัดผลประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อไป

ข้อมูลที่เปิดเผยในหน้านี้ได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่