ความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโอกาสและความท้าทาย

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ นอกจากนี้  ยังพบว่ามีแนวโน้มในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การพัฒนาความเป็นเมืองและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ทำให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลกระทบและคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพได้เช่นเดียวกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลทำให้ชนิดพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวหรือไม่สามารถปรับตัวได้ค่อย ๆ สูญพันธุ์ไปจากแหล่งธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อเนื่อง โดยสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

ปตท. ตระหนักดีว่าการประกอบกิจการ และการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ โดยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกมีความตระหนัก และให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

แนวทางการจัดการ

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นสำคัญด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ ปตท. กำหนดไว้ใน นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดย ปตท. ให้ความสำคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคุณค่าทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหวสูง โดยดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการบริหารนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.
 • จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศของกลุ่ม ปตท.
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้
 • เสริมสร้างมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ นอกเหนือจากภายในพื้นที่ปฏิบัติการหรือพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมการลงทุนเพื่อสังคมหรือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น

การแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม ปตท.

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพคือการป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. จึงได้ประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 และทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรในปัจจุบัน จึงได้มีการประกาศใช้ใหม่ในปี 2563 เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

คำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท.GRI103-1

แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

ปตท. ได้จัดทำแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ตั้งแต่ปี 2559 และทบทวนให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรในปัจจุบัน พร้อมทั้งประกาศใช้ใหม่ในปี 2563 เพื่อขยายความขั้นตอนการดำเนินงานจากคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล เช่น International Finance Corporation Performance Standard 6 (IFC6) – Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012), และ Business and Biodiversity Offset Program (BBOP) เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง การประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการใหม่ การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการ ที่มีความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง การติดตามตรวจสอบและการวัดผล และการทบทวนและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีเทียบกับแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการและการปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพคือการป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้มาตรฐานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการ ปตท. กำหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการโดยผนวกไว้ในการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม โดยทำการประเมินความเสี่ยงของโครงการในทุกระยะของการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังทำการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดของ กลุ่ม ปตท. ในประเทศไทย  เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงที่มีต่อคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและประเภทของกิจกรรม รวมทั้งบริบท ขอบเขต และความรุนแรงในแต่ละระยะของการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน โดย ปตท. กำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงในระดับสูง จำเป็นต้องมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชพรรณ สัตว์ป่าและสิ่งเเวดล้อม

การประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาโครงการ

ปตท. กำหนดให้ทุกโครงการที่ดำเนินการโดย ปตท. มีการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เพื่อชดเชยและสร้างความสมดุลต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจสูญเสียไป นอกจากนี้ โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงในขอบเขต จำเป็นต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเช่นเดียวกัน โดยนำข้อมูลจากการศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาและทบทวนผลกระทบที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของโครงการ ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มร่วมดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ

การประเมินผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ครอบคลุมการประเมินผลกระทบ การกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยมีความตระหนักถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินโครงการและนิเวศบริการ

นอกจากนี้ องค์กรยังสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอข้อแนะนำ ข้อกังวล หรือมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผ่านการตอบแบบสอบถามในช่วงการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ ปตท. ใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และลักษณะของโครงการที่จะพัฒนาขึ้น เช่น การจำกัดพื้นที่แผ้วถางให้น้อยที่สุด การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิม การเลือกใช้เส้นทางคมนาคมที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าในกรณีที่ต้องช่วยเหลือสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ เป็นต้น

ปตท. มีการชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อ สผ. ทุก 6 เดือน ในทุกระยะของโครงการ

นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ ผลการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้ทราบระหว่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างเครือข่ายกำหนดนโยบายภาครัฐและสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. ร่วมมือกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการกำหนดกลยุทธ์การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่สาธารณชนถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลและการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันศึกษา และองค์กรเอกชน เป็นต้น โดยร่วมมือกับโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training (BRT) Program)

ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน

การประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss)

แผนงานและเป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563แผนงานปี 2564
 • ทบทวนคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ฉบับปี 2563
 • พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงฯให้ครอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบมากขึ้น
 • จัดทำแนวทาง (Guideline) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ปตท. ฉบับปี 2563
 • เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่
 • แนวทาง (Guideline) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  • PTT Group Biodiversity Risk Assessment Guideline
  • PTT Group Biodiversity Action Plan Guideline
  • PTT Group No Net Loss Assessment Guideline
จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง

ปี 2563 ปตท. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย No Net Loss โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมิน No Net Loss ในการระบุ Baseline ของคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ อีกทั้งพัฒนาโมเดลที่แสดงผลกระทบต่อความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และคาดคะเนผลลัพธ์จากการบริหารจัดการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการ ซึ่งได้เริ่มนำไปปฏิบัติใช้กับพื้นที่นำร่อง ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครสวรรค์ โดยจากการประเมินและการตรวจสอบผลกระทบคงเหลือ พบว่าระดับความเพียงพอของมาตรการบรรเทาผลกระทบมีระดับสูง และผลกระทบคงเหลือมีนัยสำคัญที่ต่ำ

เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มปตท. 


เป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มปตท. ได้แก่ จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan:BAP) ในพื้นที่ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง และความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss Assessment) ของโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้ครบร้อยละ 100 ภายในปี 2024 สำหรับบริษัทในกลุ่ม Oil & Gas และภายในปี 2025 สำหรับบริษัทที่เป็น Flagship

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ​GRI OG4

การประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ของ ปตท. ภายในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ โดยประเมินจากระยะทางที่ห่างจากเขตอนุรักษ์ หรือพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง และชนิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี 2563 มีการปรับปรุงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยได้ประเมินและทบทวนความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 5 พื้นที่ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ปตท.  โดยพบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Action Plan) แล้วเสร็จ โดยแผนการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย รายละเอียดแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ ได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ปฏิบัติการของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมด้วย โดยอยู่ในระหว่างการทบทวนผลการประเมิน

จำนวนพื้นที่ขนาด (เฮกตาร์)
พื้นที่ทั้งหมด
5 208.16
การตรวจประเมิน 5 208.16
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1 7.52
พื้นที่ที่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 1 7.52การสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท. ได้ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำแผนงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟู พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สำรวจ ได้แก่ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ แมลง ปลา พืช และสัตว์ตระกูลครัสเตเชียน สำหรับการสำรวจที่ผ่านมา ได้คัดเลือกพื้นที่โดยใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ และประเด็นของชุมชน ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม สถานีเติมน้ำมันอากาศยานภูเก็ต คลังปิโตรเลียมสงขลา คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์  คลังน้ำมันสระบุรี และคลังน้ำมันพิษณุโลก โดยมีที่ปรึกษาของโครงการ รวบรวมโดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Bird Conservation Society of Thailand: BCST)  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและ NGOs

จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ทำให้ค้นพบพืชล้มลุกที่เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า ม่วงขนอม (Microchirita involucrate (Craib) Yin Z.Wang var.gigantiflora C.Puglisi) พบเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น นอกจากนี้ยังค้นพบผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ของโลกในบริเวณคลังน้ำมันสระบุรี โดยได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Gatesclarkeana thailandica พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ปตท. ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายนอกองค์กร เช่น กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Siamensis และ Save Wildlife Thailand เป็นต้น รวมถึง ชุมชนท้องถิ่น โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดทำโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาและรวบรวมความหลากหลายชนิดของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. ในแต่ละฤดูกาล รวมทั้ง มีการจัดเสวนาโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ รอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท. เพื่อให้ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ร่วมกับ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ โดยในปี 2563 มีจัดฝึกอบรมขยายเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในระดับเยาวชนของชุมชนรอบแปลงปลูกป่าที่ ปตท. ดำเนินการปลูก รวมถึงขยายผลไปยังกิจกรรมด้านการป้องกัน รักษาพื้นที่ป่า การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่ป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ทำความสะอาดเก็บขยะ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ชื่อพันธมิตรภายนอก / องค์กรคำอธิบาย
(เติมคำอธิบายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรภายนอก /
องค์กรเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะพื้นที่ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ ปตท.)
ความร่วมมือด้านการประเมิน /
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กำหนด(ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ...
 • จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านความหลากลายทางชีวภาพ ประเทศไทย
 • ร่วมทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดทำกรอบการบริหารจัดการ คำแสดงเจตจำนง แผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ ปตท. เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับ(ร่าง)พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... และแผนแม่บทการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทย
คณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
 • จัดทำแนวทางการสำรวจติดตามและประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์
 • จัดทำแนวทางการอนุรักษ์และแผนบริหารจัดการสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์
 • ให้ข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท. เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์และแผนบริหารจัดการสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์
 • กรมป่าไม้
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • Siamensis
Save Wildlife Thailand
องค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สัตว์ป่าหายาก สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธ์ ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น รวมถึงมีองค์ความรู้ในด้าน การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ร่วมโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อศึกษาและรวบรวมความหลากหลายชนิดของสัตว์และพืชรอบพื้นที่สถานประกอบการของ ปตท.

ข้อมูลที่เปิดเผยในหน้านี้ได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่