ความยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ความยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

โอกาสและความท้าทาย

การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปตท. จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในกระบวนการผลิต โดยนำหลักวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล ข้อบัญญัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ มาใช้ในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การบำรุงรักษา การตรวจสอบการทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์รวมถึงสารเคมีอันตรายร้ายแรงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีเหตุการณ์ที่ท้าทายในหลายลักษณะ ทั้งเหตุการณ์ที่ทราบล่วงหน้า และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมถึงอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นับเป็นความท้าทายสำหรับ ปตท. ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจและตอบสนองพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดการ

นโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environment Policy: QSHE Policy)GRI403-1

ปตท. กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในการกำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยังกลุ่มธุรกิจ จนถึงพื้นที่ปฏิบัติการ ตามลำดับ กรอบนี้ครอบคลุมการกำหนดแผนการดำเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.

มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปีGRI403-4

ปตท. กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาวที่ชัดเจน 3 มุมมอง ได้แก่ 

 • Socio มุ่งลดความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีต่อพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนภายนอกและกระบวนการผลิต
 • Eco ลดรอยเท้านิเวศตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • Efficient การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก

สำหรับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน QSHE ประจำปี ปตท. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากำหนดเป็นเป้าหมายในระดับองค์กร ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำไปพิจารณากำหนดเป้าหมายและถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่ระดับสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์จะมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE และระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งริเริ่มและประยุกต์นวัตกรรมตลอดจนดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนากระบวนการและผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดความสูญเสียและผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment: SSHE) ระยะยาวและประจำปี

มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard: PTT Group SSHE MS) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ของทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทุกบริษัทต้องนำมาตรฐานนี้ไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของธุรกิจนั้น ๆ ถือเป็นการต่อยอดจากระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ใช้ในบริษัทข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

เอกสารอ้างอิง: มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสิ่งเเวดล้อม กลุ่ม ปตท. 

การดำเนินการระบบการจัดการด้าน SSHE แต่ละหน่วยธุรกิจจะควบคุมดูแลการนำไปปฏิบัติในสายงาน พื้นที่ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคู่มือระบบการจัดการ SSHE รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพผ่านกระบวนการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหารทั้งในระดับพื้นที่ สายงาน และหน่วยธุรกิจ ตามวาระที่กำหนด

มาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบริบทและปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อให้การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การตรวจประเมินGRI403-2

ปตท. กำหนดกรอบและแนวทางในการกำกับ ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการด้าน SSHE ของหน่วยงานภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบาย QSHE ของกลุ่ม ปตท. โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 • การตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.
 • การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การตรวจประเมินการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • การทวนสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและกลุ่ม ปตท. 

ปตท. กำหนดแนวทางในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามสัดส่วนของการถือหุ้น โดยบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น จะนำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรฐานการจัดการด้าน SSHE ไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC)  ที่มีผู้บริหารหน่วยงาน QSHE ของปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการนำนโยบาย  กลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน SSHE ไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการประชุมทุกไตรมาส โดยมีฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนเป็นเลขานุการ นอกจากนี้
ปตท. ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน SSHE โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลาง ระดับหน่วยปฏิบัติการ รวมทั้งในระดับโครงการ

การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน  

กลุ่ม ปตท. ร่วมกันยกระดับระบบการจัดเก็บและการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. ได้ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต สามารถปรับปรุงระบบได้ง่าย มีระบบความปลอดภัย ตลอดจนรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจากพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. การทบทวนและถ่ายทอดนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท.

เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563
จัดทำกระบวนการในการทบทวน และกำหนดให้มีการลงนามในนโยบาย QSHE ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด ทบทวนและประกาศใช้นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ทบทวนเนื้อหานโยบายฯ และปรับปรุงตามปัจจัยต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป (ถ้ามี)

ทบทวนและยังประกาศใช้นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. ฉบับเดิม

ทบทวนนโยบาย QSHE ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดและทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหารทบทวน
บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวน นโยบาย QSHE และได้รับการถ่ายทอดนโยบายผ่านการดำเนินงาน PTT Way of Conduct และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผ่านการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้าน QSHE หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. ฉบับล่าสุด และได้รับการถ่ายทอดเพื่อนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ หลังจากประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมทบทวนนโยบายฯ ผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน QSHE ของ ปตท.  และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบายฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมทบทวนนโยบายฯ ผ่านคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่มมีการดำเนินงานผ่าน PTT Way of Conduct

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบาย QSHE และได้รับการถ่ายทอดเพื่อนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ หลังจากประกาศใช้อย่างเป็นทางการ


2. การทบทวน/จัดทำทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีด้าน SSHE
เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563
 • สื่อความ ถ่ายทอด และผลักดันการนำกลยุทธ์ และ เป้าหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
 • ศึกษาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหาร จัดการประเด็นสำคัญ เพื่อให้สามารถควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จนสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย QSHE ประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท.  รวมทั้ง คณะกรรมการจัดการ ปตท. (PTTMC)  เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง/ โอกาสที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการฯ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย QSHE ประจำปี ในการ คณะกรรมการจัดการ ปตท. (PTTMC) และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (GSMC)  เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง/ โอกาสที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงาน ผ่านคณะกรรมการฯ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และแผนงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย QSHE ประจำปี ในการ ประชุมคณะกรรมการจัดการ ปตท. (PTTMC) และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (GSMC)  เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง/ โอกาสที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง


3. การดำเนินการระบบการจัดการด้านความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PTT Group SSHE Management System) ทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนด 
เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง

มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้ง ปตท. และมีการติดตามการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมผู้แทนฝ่ายบริหารในระดับต่างๆ  

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ในพื้นที่ต่างๆ ของ ปตท. และ  ปตท. ได้จัดทำระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System: PIMS) ซึ่งระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นหนึ่งในข้อกำหนด PIMS การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้าน SSHE ในพื้นที่ต่างๆ ของ ปตท. และ  ปตท. ได้จัดทำระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System: PIMS) ซึ่งระบบการจัดการด้าน SSHE เป็นหนึ่งในข้อกำหนด PIMS
ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงานมีการติดตามและผลักดันการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/ สายงาน และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม ผู้บริหารในระดับต่างๆ

ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงาน

การติดตามและผลักดันการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/ สายงาน และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม ผู้บริหารในระดับต่างๆ ติดตามและผลักดันการนำระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/สายงาน อย่าง
ต่อเนื่อง
การติดตามและผลักดันการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในบริษัท/ สายงาน และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม ผู้บริหารในระดับต่างๆ4. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้าน SSHE
เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563
พัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มขึ้น
ปรับปรุง แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ภายใต้ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO-14021:2016 โดยเพิ่มมุมมองในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ สำหรับกลุ่มสินค้า ในแต่และประเภท ในแต่ละช่วงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (กระบวนการได้มาของวัตถุดิบ (กระบวนการผลิต, การใช้งานของลูกค้า, การกำจัดทิ้ง / การจัดการของเสีย, การขนส่ง,และ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle)) 

ขยายผลการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน แนวทางการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับปัจจุบันและมาตรฐาน สากลที่เปลี่ยนแปลง


ทบทวนและพัฒนาคู่มือ ขั้นตอนดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการที่สำคัญให้ทันสมัยและเป็นแนวปฎิบัติกลางของ กลุ่ม ปตท.

ทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานด้าน Process safety    Marine   Safety    Health Performance Indicator  Security & Emergency รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้าน QSHE ขององค์กร 5. การตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE MS) โดยหน่วยงานส่วนกลาง
เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563

ตรวจประเมิน (Corporate Audit/ Assessment) จาก ปตท. เทียบกับมาตรฐานการจัดการฯ ที่กำหนด

ดำเนินการตรวจประเมิน (Corporate Audit/ Assessment) บริษัท PTTRM ตามมาตรฐาน SSHE ตามรอบการตรวจประเมิน

 • ทบทวนกรอบและวิธีการตรวจประเมินด้าน SSHE จากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ PTT Group Way of Conduct ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่
 • ดำเนินการตรวจประเมินบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามแผนที่กำหนด • จัดทำ PTT Group Corporate Audit/ Assessment Framework แล้วเสร็จ และแผนการตรวจประเมินในระยะยาว (Corporate Assessment Master Plan)
 • สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินในระบบระบบ Operational Excellence Management System (OEMS) ตามแผนการตรวจประเมิน (Maturity Assessment) ในสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ PTT Tank
 • ตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย QSHE ในพื้นที่สายงานปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และบริษัทในกลุ่ม (EnCo)
 • จัดทำ PTT Group Corporate Audit/ Procedure และแผนการตรวจประเมินในระยะยาว (Corporate Assessment Master Plan)
 • จัดทำ Assessment Platform เพื่อใช้ในการตรวจประเมิน online
 • จัดทำ PTT Group Corporate Audit/ Procedure และแผนการตรวจประเมินในระยะยาว (Corporate Assessment Master Plan)
 • แล้วเสร็จ
 • จัดทำ Assessment Platform เพื่อใช้การตรวจประเมิน online แล้วเสร็จ รวมถึงการจัดทำ Assessment Tool kit
ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง


ตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE ของกลุ่มผู้รับเหมา ตามระดับความเสี่ยงที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามวงรอบที่กำหนด 

ประเมินความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE เพื่อทบทวนแผนการตรวจประเมินให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงสูง 

มีการตรวจประเมินรถขนส่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปตท. ตามมาตรฐานการดำเนินงาน Road Safety Management Guideline (RSMG)

ประเมินความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE เพื่อทบทวนแผนการตรวจประเมินให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงสูง  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการตรวจประเมินรถขนส่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปตท. ตามมาตรฐานการดำเนินงาน Road Safety Management Guideline (RSMG)6. ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง กับมาตรฐานการจัดเก็บ และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายปี 2561ผลการดำเนินงานปี 2561เป้าหมายปี 2562ผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563

ตรวจประเมิน (Corporate Audit/ Assessment) จาก ปตท. เทียบกับมาตรฐานการจัดการฯ ที่กำหนด

ดำเนินการตรวจประเมิน (Corporate Audit/ Assessment) บริษัท PTTRM ตามมาตรฐาน SSHE ตามรอบการตรวจประเมิน

 • ทบทวนกรอบและวิธีการตรวจประเมินด้าน SSHE จากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ PTT Group Way of Conduct ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่
 • ดำเนินการตรวจประเมินบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามแผนที่กำหนด • จัดทำ PTT Group Corporate Audit/ Assessment Framework แล้วเสร็จ และแผนการตรวจประเมินในระยะยาว (Corporate Assessment Master Plan)
 • สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินในระบบระบบ Operational Excellence Management System (OEMS) ตามแผนการตรวจประเมิน (Maturity Assessment) ในสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ PTT Tank
 • ตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย QSHE ในพื้นที่สายงานปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และบริษัทในกลุ่ม (EnCo)
ตรวจประเมิน (Corporate Audit/ Assessment) จาก ปตท. เทียบกับมาตรฐานการจัดการฯ ที่กำหนด ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บรายงานข้อมูลตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ GRI Version ล่าสุด
ตรวจสอบข้อมูลในระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน SHE
ขยายขอบเขตการตรวจประเมินให้ครอบคลุมสายโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท. มากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ และผู้รับเหมาก่อสร้าง


ตรวจประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE ของกลุ่มผู้รับเหมา ตามระดับความเสี่ยงที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามวงรอบที่กำหนด 

ประเมินความเสี่ยง/ ผลกระทบด้าน SSHE เพื่อทบทวนแผนการตรวจประเมินให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้รับเหมาที่มีความเสี่ยงสูง 

มีการตรวจประเมินรถขนส่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปตท. ตามมาตรฐานการดำเนินงาน Road Safety Management Guideline (RSMG)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยGRI403-7 GRI403-4 GRI403-2

การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเสมอ เพื่อให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกหลักอาชีวอนามัย และมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทียบเท่าอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับสากล ทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน มอก. มาตรฐานสากล และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  ปตท. เชื่อว่าความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ความเข้าใจในมาตรการความปลอดภัยอย่างแท้จริง เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ตลอดจน ปตท. ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ความเสี่ยงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและความปลอดภัยของพนักงาน

ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยผ่านระบบรายงาน อุบัติการณ์ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และการกระทำ/ สภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-Standard Act/ Conditions) บนระบบ Intranet ซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุหลัก ปตท. ยังจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกัน แบบออนไลน์ รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต นอกจากนี้ ปตท.ได้อนุญาตให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถหยุดปฏิบัติงานได้เมื่อพบว่างานที่กำลังปฏิบัติไม่ปลอดภัย (Refuse to Work) โดยไม่ได้ถือเป็นความผิด และให้สิทธิ์ในการแจ้งหยุดงานเมื่อพบว่ามีพนักงานหรือผู้รับเหมากำลังปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตราย (Stop work Authority)

ความปลอดภัยของพนักงานGRI403-3 GRI403-5, GRI403-6

ปตท. มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรมที่หลากหลายให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาทุกราย รวมทั้งดำเนินโครงการ Incident Injury Free (IIF) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ใช้กระบวนการบูรณาการแก้ไขปัญหาตามหลัก IIF ทั้ง 5 ขั้น

 • การวางแผนงาน (Planning )
 • การประเมิน (Assessment)
 • การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
 • การสร้างทักษะ (Skills)
 • การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน (Sustaining)

ปตท. กำหนดแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท. ซึ่งระบุกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาวัฒนธรรมด้าน SSHE ภายในองค์กรอย่างชัดเจน 

ตลอดจน ปตท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในเชิงรุกที่เรียกว่า Health Performance Indicators หรือ HPI เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยมีการพัฒนายกระดับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังได้พัฒนาคู่มือ/ แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยอีก เช่น แนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System Guideline) เพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย และปรับปรุงให้แนวทางในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ ปตท. อันเนื่องมาจากการสัมผัสหรือได้รับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จากการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและลดระดับของความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ร่วมกับมาตรการด้านการให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในกรณีความเสี่ยง ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ปตท. ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมา มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management)

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น กลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือสารเคมีอันตรายรั่วไหลสู่ภายนอก ด้วยการใช้ระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หรือ Process Safety Management (PSM) ที่มุ่งเน้นให้มีการออกแบบกระบวนการผลิตและก่อสร้างโรงงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานสากล  พนักงานเดินเครื่องจักรอย่างปลอดภัยตามคู่มือปฏิบัติการ รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากล  ในปี 2563 กลุ่ม ปตท. กำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต ระดับใหญ่หลวงเป็นศูนย์

ระบบ PSM ถูกถ่ายทอดการดำเนินการผ่านระบบการจัดการ ปตท. หรือ PTT Integrated Management System (PIMS) และระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) ที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น หน่วยงานวิศวกรรม (Engineering) หน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) หน่วยงานซ่อมบำรุง (Maintenance) และหน่วยงาน SSHE เป็นต้น ซึ่งแบ่งตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามหัวข้อการจัดการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะทำงานความปลอดภัยกระบวนการผลิต กลุ่ม ปตท. (PTT Group Process Safety Management Task Force) เป็นเครือข่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมกว่า 40 คน ประกอบด้วย ปตท., PTTEP, GC, IRPC, TOP, GPSC, OR, PTTTANK, PTTLNG, PTTAC  และ TTM ที่ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการเรียนรู้จากบทเรียนและข้อผิดพลาดที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (Lesson Learned) ทั้งในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้มีการขยายผลการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Bow Tie Analysis สำหรับการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีแผนขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบของอุบัติเหตุร้ายแรงของกลุ่ม ปตท.  

กลุ่ม ปตท. มีการกำหนดและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเชิงรุกและเชิงรับด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Leading and Lagging Indicators)  โดยกำหนดวิธีการและแนวทางการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล API RP 754 และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงรับ (Process Safety Event Tier 1 และ 2) เป็นเป้าหมายประจำปีด้าน QSHE ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ                เพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุกระบวนการผลิตได้อย่างทันท่วงที

ความมั่นคงปลอดภัย

ปตท. ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. โดยมีการทบทวนแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2554 พร้อมทั้งพัฒนาวิธีปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ปตท. โดยมีหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และนำผลจากการตรวจประเมินและข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ปตท. ได้ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการข่าว และสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดยจัดให้มีการซ้อมแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการ และการนำนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: การจัดประชุมวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัย การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
 • การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ: การจัดทำแนวทางการบริหารความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. และวิธีการจัดการในกระบวนการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรอบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย การตอบสนองของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่ม ปตท. (Security Officer Response Options: SORO) ที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 • การนำนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย: การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารความมั่นคงปลอดภัย เช่น ระบบ Visitor Management, CCTV, Access Control เป็นต้น รวมทั้งยังได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ Face Recognition การประยุกต์ใช้ Geological Information System เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เป็นการทดสอบเพื่อจะนำมาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปตท. ตระหนักถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านความมั่นคง จึงกำหนดมาตรการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านข้อกำหนดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปตท. เช่น ศิลปะการป้องกันตัว และการตรวจค้นบุคคล เป็นต้น และมีการตรวจสอบการดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงสิทธิในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยไม่ให้เกิดการละเมิดในสิทธิของบุคคลอื่นขึ้น

การจัดการความปลอดภัยการขนส่ง (Transport Safety Mamagement)

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ซึ่งทุก ๆ องค์กรในประเทศไทยต่างพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และจากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ปี 2018 พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนทั่วโลกต่อปีสูงขึ้นเป็น 1.35 ล้านคน คิดเป็นค่าเฉลี่ยวันละ 3,700 คน และประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประมาณการเสียชีวิต 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 22,491 คน (60 คนต่อวัน)

ปตท. เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานรวมถึงผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยทำการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อย่างเป็นระบบผ่านหลักการ 4Es ดังนี้

 • Engineering เป็นการมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานด้านความปลอดภัยทางถนน เช่นระบบติดตามพฤติกรรมการขับขี่ (In Vehicle Monitoring System : IVMS) และ เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยประจำรถยนต์ (Advanced Safety Vehicle : ASV) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบัน
 • Education ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย การมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง รวมถึง เรื่องข้อจำกัดของ คน รถ ถนน โดยผ่านหลักสูตรเทคนิคการขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving Course: DDC) ให้กับพนักงานกลุ่ม ปตท. และพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของกลุ่ม ปตท.
 • Encouragement ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตาม คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Road Safety Management Guideline : RSMG) โดยจะทำการวัดและประเมินผลความสำเร็จจากโครงการ 2 โครงการดังนี้ 1) โครงการ PTT Zero Accident ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2) โครงการ Eco-Driving Award จะเน้นไปในเรื่องการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
 • Enforcement เป็นการบังคับใช้ กฎ/ระเบียบความปลอดภัยหรือเงื่อนไขสัญญาจ้างขนส่งอย่างจริงจัง โดยนำข้อมูลจากระบบ IVMS และ ASV มาทำการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ หากฝ่าฝืนก็ให้ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบความปลอดภัยหรือสัญญาจ้างขนส่งต่อไป

ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัยของ ปตท. ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยด้วยการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีสำหรับควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของทั้งกลุ่ม ปตท.

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท.G4-OG13
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Accident: LTA) (คน)
พนักงานและผู้รับเหมา เท่ากับ 0 พนักงาน 3
ผู้รับเหมา 11
อัตราการบาดเจ็บรวมของพนักงาน (TRIR) ครั้งต่อสองแสนชั่วโมง พนักงาน: ไม่เกิน 0.066 0.049
หรือคิดเป็น
0.245 ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำงาน
อัตราการบาดเจ็บของผู้รับเหมา (TRIR) ครั้งต่อสองแสนชั่วโมง ผู้รับเหมา: ไม่เกิน 0.086 0.074
หรือคิดเป็น
0.37 ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำงาน
จำนวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรง*
(Major Truck Accident Rate)
(ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร)
0 0.015  
จำนวนและปริมาณการหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ลูกบาศก์เมตร 0 ลูกบาศก์เมตร
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างครบถ้วนร้อยละ 100 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างครบถ้วนร้อยละ 100

อุบัติเหตุกระบวนการของกลุ่ม ปตท. Tier 1 (จำนวนคร้ัง)


อุบัติเหตุกระบวนการของกลุ่ม ปตท. Tier 2 (จำนวนครั้ง)


เป้าหมายระยะยาวด้านความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท.

ตัวชี้วัดเป้าหมายปี 2567 

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) (ครั้ง/200,000 ชั่วโมงการทำงาน)

พนักงาน

 0.040

ผู้รับเหมา

0.048

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน (TROIR) (ครั้ง/200,000 ชั่วโมงการทำงาน) พนักงาน

0