ความยั่งยืน

ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย

ความยั่งยืน

ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย

แนวทางการจัดการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. มีความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานถูกหลักอาชีวอนามัย และประสิทธิผลของการบริหารจัดการที่เทียบเท่าอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับสากล ทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญของกลุ่ม ปตท. ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ปตท. ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจได้ความปลอดภัยของพนักงาน

ปตท. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยผ่านระบบรายงาน อุบัติการณ์ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และการกระทำ/ สภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-Standard Act/ Conditions) บน Intranet ซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุหลัก และจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกัน แบบออนไลน์ และการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต


ความปลอดภัยของพนักงาน

ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ผ่านการดำเนินโครงการที่หลากหลาย โครงการ Incident Injury Free (IIF) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2561 ผ่านกระบวนการบูรณาการแก้ไขปัญหาตามหลัก IIF ทั้ง 5 ขั้น

  • การวางแผนงาน (Planning )
  • การประเมิน (Assessment)
  • การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
  • การสร้างทักษะ (Skills)
  • การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน (Sustaining)

อีกทั้งจัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท. ทุกราย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ ปตท. และกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ซึ่งระบุกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาวัฒนธรรมด้าน SSHE ภายในองค์กรอย่างชัดเจน

การดำเนินงานภายใต้หัวข้อความปลอดภัยของพนักงาน ปตท. ได้ครอบคลุมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ ปตท. ให้ความสำคัญ การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย กลุ่ม ปตท. (PTT Group Occupational Health Management System) อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ถูกใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย กอปรกับการพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในเชิงรุกที่เรียกว่า Health Leading Performance Indicators หรือ HPI เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และเป็นการพัฒนายกระดับงานด้านอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยอีกหลายฉบับ เพื่อใช้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติ ร่วมถึงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ ปตท. อันเนื่องมาจากการสัมผัสหรือได้รับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและลดระดับของความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ร่วมกับมาตรการด้านการให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในกรณีความเสี่ยง ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตราย ปตท. ก็ได้กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์


การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management)

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่จะกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ด้วยการใช้ระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หรือ Process Safety Management (PSM) ที่มุ่งเน้นให้ กระบวนการผลิตได้ถูกออกแบบ เดินเครื่อง และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมาย Process Safety Event Tier 1 ต้องเท่ากับ 0

ระบบ PSM ถูกถ่ายทอดการผลการดำเนินการผ่าน ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) ที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้รับผิดชอบหลักประกอบด้วย หน่วยงานวิศวกรรม (Engineering) หน่วยงานปฏิบัติการผลิต (Operation) หน่วยงานซ่อมบำรุง (Maintenance) และหน่วยงาน SSHE ผู้รับผิดชอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็น Forum และแบ่งตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องตาม OEMS Element

กลุ่ม ปตท. จึงบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะทำงานความปลอดภัยกระบวนการผลิต เป็นเครือข่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านเทคนิคในการควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในเชิงลึก และการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์รับมือกับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์จริง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเทคนิคในเชิงลึก ที่สำคัญคือมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดี คำแนะนำที่ได้รับจากการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องต่างๆ และบทเรียนที่ได้รับจากความสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานที่ผ่านมา ปตท. ได้มีการจัดทำ PTT Group PSM Implementation Guideline และ Audit Checklist และได้มีการประสานงานความร่วมมือไปยัง OEMS Forum ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กลไกความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมการยกระดับกลไกที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง (Process Safety Barrier) อาทิเช่น การยกระดับระบบ Operating Window ระบบ Management of Change ระบบ Pre Startup Safety Review (PSSR) และระบบ Safety Critical Equipment เป็นต้น ประกอบกับการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และประเด็นพัฒนาที่กลุ่ม ปตท. มุ่งหวังให้สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสื่อสารภายใน กลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการกำหนดและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตกลุ่ม ปตท. สำหรับวัดและติดตามผลการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อที่จะสามารถป้องกันการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงรุก (Process Safety Indicator Tier 3 และ 4) และถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยใช้กลไกของ OEMS Forum ติดตามและผลักดันให้มีการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย


ความมั่นคงปลอดภัย

ปตท. ได้กำหนด มาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ปี 2554 โดยได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและสินทรัพย์ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งกลุ่ม ปตท. และมีหน่วยงานส่วนกลางดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยกลุ่ม ปตท. และนำผลจากการตรวจประเมินและข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปตท. ได้ประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินงานด้านการข่าว และสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดยจัดให้มีการซ้อมแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ปตท. ตระหนักถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านความมั่นคง จึงกำหนดมาตรการด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจนในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูลขององค์กร ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านข้อกำหนดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปตท. เช่น ศิลปะการป้องกันตัว และการตรวจค้นบุคคล เป็นต้น และมีการตรวจสอบการดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบถึงสิทธิในหน้าที่และปฏิบัติงานโดยไม่ให้เกิดการละเมิดในสิทธิของบุคคลอื่นขึ้น


ความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport and logistic safety)

ปตท. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2555 ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลโครงการลดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงจากการขนส่งให้เป็นศูนย์ (Logistic Zero Accident Steering Committee) โดยกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันกำหนดและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางรถยนต์กลุ่ม ปตท. (PTT Group Road Safety Management Guideline, RSMG) และมีนโยบายให้ผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีจำนวนรถขนส่งรวมกว่า 2400 คัน ได้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปี 2562


PTT Group Road Safety Management Guideline, RSMG


ปตท. เดินหน้าผลักดันเป้าหมายการลดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงจากการขนส่งให้เป็นศูนย์ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากรถขนส่งขั้นร้ายแรงในปี 2561 ให้ไม่เกิน 0.05 ครั้ง/ระยะทางวิ่งรถ 1 ล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นการขนส่งในระยะทาง 20 ล้านกิโลเมตร เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงได้แค่ 1 ครั้ง และเพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต่างๆ มากมาย เช่น การติดตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขับขี่ (In-Vehicle Monitoring System: IVMS) ประกอบด้วยระบบ GPS และกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกตัวรถขนส่ง โดยจัดให้มีศูนย์ควบคุมติดตามการขนส่งแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที, การติดตั้งระบบป้องกันการหลับใน (Fatigue Detection) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 80% และ การตรวจประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งตามแนวทาง RSMG อย่างเป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแนวทางดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่ากลุ่ม ปตท.ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป ในปี 2561 ปตท. ได้มอบรางวัล PTT Group Logistics Zero Accident and Eco-Driving Award 2561 ให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งทางรถดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ (Zero Accident) และโครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ (Fuel Saving Program) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับจ้างขนส่งปฏิบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. อีกทั้งยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงถึง 2.5 ล้านลิตรต่อปี หรือเท่ากับ 63 ล้านบาทต่อปี และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเท่ากับ 6,929 ตันต่อปี

ผลการดำเนินงาน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัยของ ปตท. ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยด้วยการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ภายใต้ระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจำปีสำหรับควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของทั้งกลุ่ม ปตท.


ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม ปตท. 

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2561
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTA) เป็นศูนย์ทุกปี พนักงาน 1 ครั้ง
ผู้รับเหมา 6 ครั้ง
อัตราการบาดเจ็บรวมของพนักงาน (TRIR) 0.066 ต่อสองแสนชั่วโมง 0.04
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน (TROIF) ต่อหนึ่งล้านชั่วโมง - 0
อุบัติเหตุรถยนต์ขั้นร้ายแรงที่ ปตท. เป็นฝ่ายผิด - 6
จำนวนและปริมาณการหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เป็นศูนย์ 59 ลูกบาศก์เมตร
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างครบถ้วน 100% ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้างครบถ้วน 100%

อุบัติเหตุกระบวนการของกลุ่ม ปตท. Tier 1 (จำนวนคร้ัง)
2020 Targets = 0อุบัติเหตุกระบวนการของกลุ่ม ปตท. Tier 2 (จำนวนครั้ง)จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแนวโน้มจำนวนอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว (0 ครั้งภายในปี 2566) จึง ปตท. จึงกำหนดเป้าหมาย “อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรง” ปี 2562 เป็น 0.04 ครั้งต่อล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นการขนส่งในระยะทาง 25 ล้านกิโลเมตร เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงได้แค่ 1 ครั้ง