ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปตท. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงมีการดำเนินการสร้างความมีส่วนร่วม และพัฒนาแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองด้วยแนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือผู้ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 • ประเทศ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางความคิด องค์กรเอกชน และนักการเมืองส่วนกลาง
 • สังคมชุมชน หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา NGO สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น 
 • ผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
 • ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรม และผู้บริโภค 
 • คู่ค้า หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ
 • พนักงาน หมายถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.

ปตท. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000  Stakeholder Engagement Standard (AA1000 SES) โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารประเด็น การจัดการข้อร้องเรียน และการศึกษาวิจัย เพื่อระบุประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังได้ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนงาน/ โครงการที่จะจัดทำ เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบ กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัท 


พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประเทศ

พันธกิจ

 • สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การติดต่อประสานงานเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
 • การเยี่ยมชมพื้นที่ประกอบการของ ปตท. รายเดือน
 • การจัดสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับภาครัฐทุกไตรมาส

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาเหมาะสม สำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอ
 • การสนับสนุนนโยบายของประเทศ
 • บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการดูแลภาคประชาชน

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล
 • การขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงาน
 • การพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)
 • การร่วมกับภาครัฐสนับสนุนราคาพลังงาน เช่น การสนับสนุน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV แก่รถโดยสารสาธารณะ

 


กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สังคม ชุมชน

พันธกิจ

 • เป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People) และมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ต่อเนื่องทั้งปี
 • การส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม 3 ด้านได้แก่ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสนับสนุนโครงการพลังงานเพื่อชุมชน ต่อเนื่องทั้งปี
 • ช่องทาง PTT Contact Center 1365 เว็บไซต์ ปตท. หรืออีเมล pttvoice@pttplc.com ได้ตลอด 24 ช.ม.

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 • บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการดูแลภาคประชาชน
 • ความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
 • รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การร่วมพัฒนาการศึกษาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • โครงการ Café Amazon for Chance
 • โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน
 • โครงการ NGV Marketplace
 • โครงการพัฒนาพลังงานชุมชน
 • การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ป่า 3 แห่ง

 


กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

 • เดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • เว็บไซต์ ปตท. ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” หรืออีเมล ptt-ir@pttplc.com ได้ตลอด 24 ช.ม.
 • แอปพลิเคชัน PTT Debenture สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบข้อมูลหุ้นกู้ของตนเอง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมคะแนนแลกของรางวัลพิเศษ ได้ตลอด 24 ช.ม.
 • กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ทุกเดือน เช่น การเข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. และงานสัมมนาหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจ
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • Roadshow ในต่างประเทศเพื่อพบปะและชี้แจงให้นักลงทุนต่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ราคาหุ้นและผลประกอบการที่ดี
 • สำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ราคาเหมาะสม สำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอ
 • มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคม

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 • การศึกษาและลงทุนในธุรกิจ New S-Curveกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้า

พันธกิจ

 • สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • งานสัมมนาลูกค้าประจำปี
 • การพบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอของพนักงานขายและผู้บริหารตามแผนที่กำหนด
 • ช่องทาง PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ช.ม.

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
 • บทบาทรัฐวิสาหกิจในการดูแลภาคประชาชน

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และมอบข้อเสนอพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: คู่ค้า

พันธกิจ

 • ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • งานสัมมนาผู้ค้าประจำปี
 • การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทางอีเมล pttvoice@pttplc.com ตลอด 24 ช.ม.

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การลงนามในโครงการข้อตกลงคุณธรรม
 • การพัฒนาการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบดิจิทัล

 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: พนักงาน

พันธกิจ

 • สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนความต้องการพนักงาน และคุณสมบัติที่สำคัญที่จะรองรับธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี
 • การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทุกระดับเป็นประจำตามแผนที่กำหนด

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน
 • การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 • ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

การดำเนินงานที่สำคัญ

 • การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน
 • โครงการ Tech-Savvy พัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจใหม่ และได้รับโอกาสสร้างธุรกิจในฐานะผู้มีส่วนร่วมก่อตั้ง (Co-Founder)
 • สร้างความสุขในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น Flexi Time และ Work at Home
 • การปรับปรุงสวัสดิการตามความต้องการอย่างเหมาะสม