รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ระดับดีเด่น ประเภทรัฐวิสาหกิจ

20 กันยายน 2565
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ระดับดีเด่น ประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดย ปตท. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเสมอภาค และบูรณาการในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร พร้อมกับสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รับรางวัลเมื่อ: 20 กันยายน 2565
ผู้มอบรางวัล: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม