รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประจำปี 2565

05 กันยายน 2565
กลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประจำปี 2565 ภายใต้ผลงาน "นวัตกรรม LNG เพื่อบริการผู้ใช้ NGV ช่วงวิกฤต"

รับรางวัลเมื่อ: 5 กันยายน 2565
ผู้มอบรางวัล: สำนักงานคณะกรรมการพันาระบบราชการ (กพร.)