รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. รับ 3 รางวัล เวที Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ตอกย้ำการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

24 พฤศจิกายน 2565

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Awards 2022 ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ใน 3 สาขา ได้แก่
1. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
2. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ
3. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับรางวัลเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2565
ผู้มอบรางวัล: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย