รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. ได้รับผลการประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governace of Thai Listed Company 2022: CGR 2022) ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)

27 ตุลาคม 2565
หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

รับรางวัลเมื่อ: 27 ตุลาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)