รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

“วังจันทร์วัลเลย์” รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER

21 ตุลาคม 2563
“วังจันทร์วัลเลย์” รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจก T-VER ตอบโจทย์การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับจุดบริการรถโดยสาร Shuttle Bus (Smart Bus Stop) และอาคารรักษาความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

ผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
รับรางวัล/จัดอันดับ : 21 ตุลาคม 2563