รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมนำประเทศก้าวผ่านวิกฤติ

31 มกราคม 2565
ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมนำประเทศก้าวผ่านวิกฤติ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2564
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทดีเด่น)
4. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
5. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (ประเภทดีเด่น)
6. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ (ประเภทดีเด่น)
7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรม (ประเภทดีเด่น)

ประกาศผลรางวัลเมื่อ: 31 มกราคม 2565
ผู้มอบรางวัล: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
มิติ: การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี