ความยั่งยืน

กลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.

ความยั่งยืน

กลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
     
กลยุทธ์องค์กร

กรอบกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปตท.

จากวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร “Powering Life with Future Energy and Beyond” ปตท. ยังคงยึดมั่นต่อพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้ค่านิยม “SPIRIT” โดยมีปณิธานในการดำเนินงาน (Aspiration) คือ PTT by PTT หรือ Powering Thailands Transformation การเป็นองค์กรด้านพลังงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นทิศทางการดำเนินธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ Partnership & Platform, Technology for All และ Transparency & Sustainability

ในปี 2564 ปตท. ตระหนักดีถึงโอกาสและความท้าทายของประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทั่วโลกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่างให้ความสนใจและมีความคาดหวังต่อภาคธุรกิจสูง จึงได้นำมาเป็นปัจจัยป้อนเข้าที่สำคัญในการทบทวน “เป้าหมายและทิศทางพอร์ตการลงทุนภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ใหม่และสนับสนุนทิศทางการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ โดย เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และเร่งการลงทุนในกลุ่มพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืน ดังนี้

ธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากพลังงานต้องสร้างกำไรในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 30
เพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานอนาคต เช่น การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานซึ่งมีศักยภาพเติบโตตามทิศทางโลก เช่น การต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง การขยายการค้าปลีกที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคของธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และอาหารอนาคต แบ่งเป็น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Liquefied Natural Gas: LNG) ตั้งเป้าปริมาณการขาย 9 ล้านตันต่อปี ธุรกิจไฟฟ้า (Conventional) 8 กิกะวัตต์ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 12 กิกะวัตต์
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 15 ในปี 2573 เมื่อเทียบปริมาณการปล่อยในปี 2563

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583*  และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593* (*ด้วยการสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐ และสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้จัดเตรียมแผนลงทุนระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2564-2568เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามกรอบวิสัยทัศน์ใหม่ และร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งแผนระยะยาว ทั้งนี้ เป้าหมายและทิศทางการลงทุน ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM KPI) โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อนประเด็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ปี 2564 ได้แก่ ร้อยละของเงินลงทุนของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รับการอนุมัติลงทุนในปี 2564 เปรียบเทียบกับประมาณการวงเงินลงทุนรวมของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในปี 2564 ด้วย 


การกำกับดูแลและทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
GRI102-20

ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวตามวิสัยทัศน์และกรอบการดำเนินธุรกิจที่กำหนด ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม และประเทศ  ปตท. ได้กำหนดกระบวนการ โครงสร้างการกำกับดูแล และกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ดังนี้

กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน 

ปตท. บริหารจัดการด้านความยั่งยืนโดยบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานธุรกิจและระบบงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการหลักประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
และประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 • วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ ภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมทั้งบ่งชี้รายการประเด็น ความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน
 • รวบรวมประเด็นความคาดหวัง ความต้องการและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบ่งชี้และประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร 


2. ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารจัดการแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
 • กำหนด/ ทบทวนนโยบาย ระบบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน (PTT Sustainability Management System) รวมทั้งกระบวนการทำงาน (Work Process)
 • นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นปัจจัยป้อนเข้าในการกำหนดเป้าหมายระยะยาว ทิศทางกลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ 5 ปี แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • จัดทำทิศทางกลยุทธ์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน รวมทั้งแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และสายงาน (Functional KPI) ที่เกี่ยวข้อง


3. ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงาน
 • กำหนดกระบวนการ/ วิธีการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 • พัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มความตระหนัก รวมทั้งพัฒนาระบบงานดิจิทัลด้านความยั่งยืน
 • ถ่ายทอดไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำหนดกลไก/ วิธีการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับ PTT Group Way of Conduct (PTT Group WoC)
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน เป็นระยะ

4. ขั้นตอนการประเมินผลและการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ประเมินผลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะจากบุคคลภายนอก
 • ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. และกลุ่ม ปตท. ตามกลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตามโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและในแต่ละประเด็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

5. ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล
 • เปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยดำเนินการตามมาตรฐาน และแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลตามที่องค์กรกำหนด เพื่อให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
GRI102-20

ปตท. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยระบุโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานภายใน เพื่อผลักดัน สนับสนุน ติดตาม และทบทวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในภาพรวม ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังภาพในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน แต่ละประเด็นจะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ทั้งในระดับจัดการและคณะกรรมการ ปตท. เช่นเดียวกัน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และนโยบายเฉพาะเรื่อง

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนโดยบูรณาการไปกับการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร ปตท. ได้ประกาศ “นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.” ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ทั้งนี้ ปตท. ได้กำหนดช่วงเวลาในการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.


นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดนโยบายเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญในแต่ละประเด็นเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม เช่น

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบขององค์กร ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นโยบายการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายระยะยาว และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปตท. จึงกำหนด “ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน” ขึ้นใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. 2564-2568” โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ความท้าทายและแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนการรวบรวมและรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยทั้งหมดมีความสอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย มีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายระยะสั้น/ ระยะกลาง/ ระยะยาว และกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ตามโครงสร้างกำกับดูแล ทุกไตรมาส ดังนี้

 • ทิศทางกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): โลกเราต้องรักษ์ (Sustainable Production and Consumption) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
  • พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Society)
  • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 • ทิศทางกลยุทธ์ด้านสังคม (Social): สังคมไทยเราต้องอุ้มชู (Peoples Well-being) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
  • สร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม (Create Social Shared Value)
  • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Safe and Respect)
  • การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Powering the Workforce of the Future)
 • ทิศทางกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance): Performance เราต้องเลิศ (Good Governance and Performance Excellence) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
  • ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม (Operate with integrity (GRC))
  • ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เร่งสร้างการเติบโต ผลักดันเศรษฐกิจ (Economic Drive by creating ‘Next Growth’)การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2564 ปตท. ทบทวนลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยป้อนเข้าในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนวิสาหกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ โดยมีกระบวนการทบทวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สำรวจปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่สำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร นโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนระดับโลกต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. จัดลำดับความสำคัญและระดับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงจากคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เช่น คู่มือ SDG Ambition Integration Guide และคู่มือ SDG Compass ของ UN Global Compact คู่มือ Mapping the Oil and Gas Industry to the SDGs: An Atlas ของ IPIECA คู่มือ SDG Sector Roadmaps ของ WBCSD และคู่มือ Accelerating Action: An SDG Roadmap for the Oil and Gas Sector ของ IPIECA ร่วมกับ WBCSD เป็นต้น ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. นำมาจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เป้าหมายที่ต้องบูรณาการเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (Integrated into Core Business) 10 เป้าหมาย และเป้าหมายที่ควรดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านความยั่งยืนหรือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Collaborate with Other Stakeholders) 7 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่ 17 เป็นเป้าหมายที่เกื้อหนุนและสนับสนุนให้เป้าหมายอื่น ๆ บรรลุผลสำเร็จ
 3. ชี้แจงการจัดลำดับความสำคัญและแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนงานและโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตลอดจนแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่รับผิดชอบ
แนวทางการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นทุกขณะ เป็นความท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ดีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยยังคงมีหลักปฏิบัติและค่านิยมร่วมเป็นแกนกลางสำคัญขององค์กร  ปตท. ได้พิจารณานำมาตรฐาน/แนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM), Thailand Quality Award (TQA), ISO Series และ Security, Safety, Health and Environment Management Standard (SSHE MS) เป็นต้น
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ ปตท. ขึ้น ให้สอดรับกับบริบทและสนับสนุนแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ปตท. จัดทำระบบบริหารจัดการของ ปตท. (PTT Integrated Management System หรือ PIMS) ขึ้นเมื่อปี 2559 โดยมีการบูรณาการข้อกำหนดของแต่ละองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการทุกด้านที่องค์กรจัดทำขึ้น รวมไปถึงระบบบริหารจัดการระดับประเทศและระดับสากลที่จำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่องค์กรนำมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร มุ่งเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนและสมดุล มีหน่วยงานเจ้าของกระบวนการทำหน้าที่กำหนดกลไก ขั้นตอนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกระบวนการกำกับดูแลการนำไปปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีการ
ทวนสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการผ่านการประเมินตนเองโดยหน่วยงานและ/หรือผู้ตรวจประเมินภายใน/ภายนอกองค์กร ตามความเหมาะสมเป็นรายปีหรือตามแผนที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. เป็นระยะ สอดคล้องกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)

ในปี 2563 ได้มีการทบทวนข้อกำหนดของแต่ละองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการของ ปตท. ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ในปี 2564 ได้มีการทบทวนและบูรณาการกระบวนการทำงานของสายงาน รวมทั้งจัดทำภาพรวมกระบวนการทำงานที่สำคัญ (End to End Process) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการของ ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบงานขององค์กร (Organization System) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน ความเสี่ยงและจุดควบคุมสำคัญ รวมทั้งสามารถทวนสอบได้

มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. (PTT Sustainability Management Standard)

ในปี 2564 ปตท. ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ฉบับปี 2559 เป็น “มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.” เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและสากลที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น เช่น ISO26000 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม United Nation Global Compact (UNGC) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาตรฐานการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) เป็นต้น
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่1. หลักการการบริหารจัดการความยั่งยืน ประกอบด้วย 7 หลักการ ได้แก่
 • ความรับผิดชอบ (Accountability) การกำกับดูแลองค์กรควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส การบริหารประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล
 • ความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความชัดเจน ถูกต้อง ทันท่วงที และครบถ้วน
 • การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) การยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมในการทำข้อตกลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรอื่น ๆ และผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ
 • การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stakeholder interests) การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตลอดจนการให้ข้อมูล
  ป้อนกลับอย่างครบถ้วน
 • การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดต่าง ๆ และทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for international norms of behavior) การเคารพต่อหลักนิติธรรม และหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของสากล
 • การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) การปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. 
2. ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ได้แก่
    1) ธรรมาภิบาล
    2) สิทธิมนุษยชน
    3) การปฏิบัติด้านแรงงาน
    4) สิ่งแวดล้อม
    5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม
    6) ประเด็นด้านผู้บริโภค
    7) การมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาชุมชน

3. กระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

           
1) การกำกับดูแลและผู้นำองค์กร (Organizational Governance & Leadership)

 • การแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านนโยบายที่ประกาศและสื่อสารโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
 • การกำหนดโครงสร้างและมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร
 • การทบทวนผลการดำเนินงานโดยผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2) การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและกำหนดกลยุทธ์ แผนแม่บท และเป้าหมาย (Materiality Assessment, Strategic Planning and Target Setting)

 • มีการชี้บ่งและสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
 • การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 • การกำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3) การนำไปปฏิบัติ (Implementation)

 • การถ่ายทอดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนแม่บท และเป้าหมายสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนปฏิบัติการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องตามแผนแม่บท
 • สื่อสารการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ร่วมมือในการดำเนินงาน

4) การติดตามผลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล (Monitoring and Reporting)

 • การติดตาม ตรวจประเมิน ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แผนงานและเป้าหมาย
 • การเปิดเผยผลการบริหารจัดการประเด็นสำคัญตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ปตท. มุ่งหวังให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. นำมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม จึงได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ในนโยบายกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ภายใต้แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group Way of Conduct ในนโยบายกลุ่ม Performance Excellence ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพากลุ่ม ปตท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศสู่ระดับสากล 

การบูรณาการการบริหารจัดการความยั่งยืน

ปตท. กำหนดให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. ทำการประเมินความสอดคล้องของการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทตามมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. (Self-Assessment)  และทำการปรับปรุงการดำเนินงานในจุดที่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างบูรณาการ เชิงรุก และเป็นระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในประเด็นด้านความยั่งยืน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การรับรองและการตรวจประเมินGRI103-3

ปตท. มีการติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงการดำเนินงานในการนำมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืนไปปฏิบัติของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee: GSMC) เป็นรายไตรมาส โดยมีการทวนสอบการดำเนินงานของบริษัท Flagships และบริษัทเป้าหมายผ่านการทำ Maturity Assessment อย่างน้อยทุก 3 ปี


ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ปตท. กำหนดกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตาม Sustainability Reporting Guidelines ของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และกรอบการรายงานแบบบูรณาการของ International Integrated Reporting Council (IIRC) เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ปตท. ดำเนินการประเมินประเด็นสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงของประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำประเด็นสาระสำคัญไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยมีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 3 ขั้นตอน ดังนี้

  • การระบุประเด็นสำคัญขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

   คัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง กลยุทธ์ และการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งยังคำนึงถึงความต้องการ คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ปตท. กำหนดขอบเขตของประเด็นด้านความยั่งยืนตามผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

  • การประเมินระดับความสำคัญ:

   พิจารณาโอกาสและผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าของ ปตท. ครอบคลุมด้านการเงิน กระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติการชื่อเสียงองค์กร ผลกระทบต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมถึงระดับความสนใจ ผลกระทบ และความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นนำประเด็นสำคัญเข้าสู่กระบวนการกำหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  • การทวนสอบและรับรองผลการประเมิน:GR102-32

   คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และให้คำปรึกษา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงานภายนอกทวนสอบกระบวนการและผลการประเมินประเด็นสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใส โดย ปตท. ได้พิจารณานำข้อสังเกตและข้อแนะนำจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 2564GRI102-47, GRI103-1
สรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 2564GRI103-1

จากการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ ปตท. ประจำปี 2564 พบว่าประเด็นสำคัญฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีทั้งหมด 15 ประเด็น ซึ่ง 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

1) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก จึงยังคงเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกขององค์กร และเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการปรับรูปแบบธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไปสู่ธุรกิจพลังงานใหม่ และธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากพลังงาน

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในวงกว้าง ประกอบกับเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วเมื่อปลายปี 2563

3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร “Powering Life with Future Energy and Beyond” เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานและการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

4) การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติงาน ปรับอันดับสูงขึ้นเนื่องจากองค์กรมีการมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ โดยยังคงรักษาธรรมาภิบาลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามการดำเนินการโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ จึงได้ปรับลดลำดับความสำคัญลง

6) การพัฒนาและรักษาบุคลากร เพิ่มเข้ามาใน 5 อันดับแรก เพื่อเตรียมพร้อมทักษะและกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร 

กลไกและวิธีการที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ ปตท.

ปตท. เชื่อว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องบูรณาการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างจริงจังและเป็นระบบ ด้วยกลไกและวิธีการ ดังต่อไปนี้