ความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าทางสังคม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  

โอกาสและความท้าทาย

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศไทย การพิสูจน์ความจริงใจในการเป็นองค์กรที่ดีของคนไทยเพื่อคนไทย ถือเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะดำเนินการควบคู่กันไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ปตท. จึงมุ่งมั่นวางแผนกลยุทธ์เพื่อคืนกำไรให้แก่สังคมจากการใช้ศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนความช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาค การรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบโครงการเพื่อสังคม เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 

การดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ  ทั้งชุมชนรอบสถานประกอบการ ปตท.  ผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงสังคม ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการตอบสนองเพื่อรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ดังเช่น กรณีท่อส่งก๊าซรั่วเมื่อปี 2563 หรือการสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ไปจนถึงการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้บริบทของสังคมและชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถือเป็นโอกาสและความท้าทายอย่างมากที่ ปตท. จะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเคียงข้างสังคมและชุมชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง ปตท. และสังคมชุมชนอย่างสมดุล ตลอดจนนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต


แนวทางการจัดการ

ปตท. กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. 2564-2568” โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระยะยาว ถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในสายงานที่รับผิดชอบ (Functional KPI) ตลอดจนจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดต่อคณะกรรมการในระดับจัดการและคณะกรรมการ ปตท. ตาม โครงสร้างกำกับดูแล ที่กำหนด เป็นรายไตรมาส
ปตท. มีความตั้งใจที่จะลงทุนดำเนินกิจการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม ในปี 2562 ปตท. กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาในการเข้าถึงพลังงาน และผลสำรวจความต้องการของสังคมชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน สนับสนุนชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับความต้องการของชุมชน โดย ปตท. เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน จึงมุ่งดำเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้คนไทยร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป


การสร้างคุณค่าทางสังคม

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ยึดมั่นในพันธกิจที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้บริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางการลงทุนทางสังคมใน 2 มิติ คือ มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (SOCIAL) และมิติการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) โดย ปตท. ดำเนินกิจการในระดับนโยบายและปฏิบัติการควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคมของ ปตท.

ปตท. มีความตั้งใจที่จะลงทุนดำเนินกิจการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาในการเข้าถึงพลังงาน รวมถึงผลสำรวจความต้องการของสังคมชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน สนับสนุนชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับความต้องการของชุมชน โดย ปตท. เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน จึงมุ่งดำเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้คนไทยร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสนับสนุนชุมชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปตท. จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อลดข้อกังวลต่าง ๆ และสร้างการยอมรับจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่1) การระบุกลุ่มเป้าหมาย:
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และพิจารณาตามระดับความสนใจและอิทธิพลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร

2) การจัดลำดับความสำคัญของชุมชน:
ประเมินระดับความสำคัญของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และกำหนดวิธีการและระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่จำแนกตามระดับความสำคัญ จากผลสรุปที่ได้จากระดับความสนใจและอิทธิพลที่มีต่อโครงการ/ กิจกรรมขององค์กร

3) การจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน:
นำข้อมูลชุมชนมาจัดทำเป็นแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามระดับความสำคัญของชุมชนที่ได้จำแนกไว้

4) การดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน:
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกกับชุมชน โดยมุ่งเน้นประเด็นและความสนใจในผลกระทบที่มีต่อชุมชนและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลชุมชน:
รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประมวลผลให้เป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการขยายผลตามพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่ได้เห็นชอบและตกลงร่วมกันกับชุมชน

6) การตอบสนอง การติดตามผล และการดำเนินงานต่อเนื่อง:
พัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานและนำสิ่งที่พบมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อไปผลการดำเนินงานที่สำคัญGRI 203-1, GRI 203-2

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานเป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563เป้าหมายปี 2564ผลการดำเนินงานปี 2564
การสนับสนุนงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม (SOCIAL) และ การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (ENVIRONMENT) 620.37 ล้านบาท อย่างน้อยร้อยละ 1-3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (เป้าหมายปี 2563 – 2567) 638.42* ล้านบาท
การสร้างวัฒนธรรม จิตอาสาภายในองค์กร ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวนพนักงานที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (New Comer) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้น 20% (เทียบกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2 ปีย้อนหลัง) (38 คน) เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็นผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา จากพนักงานที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (New Comer) 20% (เทียบจากข้อมูลผู้เข้าร่วม 2 ปี ย้อนหลัง) จำนวนพนักงานที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (New Comer) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้น 75% (เทียบกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2 ปีย้อนหลัง) (140 คน) และจำนวนชั่วโมงจิตอาสาทั้งหมด 2,219 ชั่วโมง (หรือ 0.891 ล้านบาท)
การบริจาคในรูปแบบของสิ่งของและบริการ (In-kind Giving) NA 13.05 ล้านบาท NA 21.94* ล้านบาท
ค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม NA 60.04 ล้านบาท NA 61.17* ล้านบาท

หมายเหตุ: * ไม่รวมการบริจาคในรูปแบบของสิ่งของและบริการเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 งบประมาณ

การดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.

ปตท. ดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมตามกรอบการดำเนินงาน ใน 2 มิติ คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (SOCIAL) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม
การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันและวิสาหกิจเพื่อสังคม

สถาบันลูกโลกสีเขียว
สถาบันปลูกป่า
วิสาหกิจเพื่อสังคม

แนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม

แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (SOCIAL): ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา
SDGs: 


ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาที่พนักงานใช้ในการดำเนินกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
 • สนับสนุนการพัฒนาครูในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 71 คน และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
  17 คน (ระดับปริญญาโท 4 คน และระดับปริญญาเอก 13 คน) ในปี 2564
 • จำนวนผลงานวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
  348 ผลงาน ในปี 2564
 • จำนวนโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จาก การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ผ่านโครงการ PTT Group Model School
  109 โรงเรียน (ในปี 2564)
 • จำนวนงบประมาณสนับสนุนด้านกีฬา
  60,100,000 บาท นักกีฬาได้รับประโยชน์มากกว่า 685 คน ในปี 2564 (ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจจกรรมกีฬาบางรายการได้)
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • เพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ
 • เพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ
 • ส่งเสริมและสร้างทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะยาวผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • โครงการพัฒนาต้นแบบการศึกษา กลุ่ม ปตท. STEEM+4E (PTT Group Model School)
 • การสนับสนุนการงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 • จำนวนข่าวหรือสื่อที่มีการรายงานกิจกรรมการส่งเสริมด้านการศึกษาสู่สาธารณชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
  12 ข่าวเผยแพร่
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • เกิดเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • เชื่อมโยงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกับธุรกิจกลุ่ม ปตท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการต่อยอดพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ
 • เกิดเครือข่ายโรงเรียนในรัศมีรอบสถานประกอบการ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (SOCIAL): ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพ และช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสภาวะวิกฤต
SDGs: 
  
ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้แก่ชุมชนและองค์กร โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • เพิ่มรายได้ผ่านการเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งเน้นการใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่ ผสมผสานกับองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปจนถึงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่าย
 • พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ขาดโอกาส
 • สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเศรษฐกิจในช่วงสภาวะวิกฤต
 • จำนวนผู้ได้รับการจ้างงานจากโครงการ Restart Thailand
  24,699 อัตราในปี 2564 (เพื่อดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม 870 อัตรา)
 • จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน" “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” : แผนงาน Smart Farming
  25 กลุ่ม (จาก 25 พื้นที่ทั่วประเทศ)
  จำนวนกลุ่มชาวบ้าน หรือ วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากแผนงาน Smart Marketing 267 กลุ่มชุมชน (มากกว่า 1,500 คน) คน ในปี 2564
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลงของชุมชนในภาพรวมจากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมสร้างร้อยยิ้ม กลุ่ม ปตท.: Smart Farming
  6.5 ล้านบาท ในปี 2564
 • จำนวนสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.: Smart Marketing
  255 SKU ในปี 2564
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน Platform ชุมชนยิ้มได้
  23 ล้านบาท ในปี 2564 (30 ล้านบาทตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปี 2563)
 • จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น
  23,000 คน ในปี 2564
 • จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  มากกว่า 40 คน ในปี 2564
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในครัวเรือน
 • เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 • เพิ่มการจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ขาดโอกาส
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • แก้ปัญหามลพิษแก่ชุมชน เช่น น้ำเสีย ขยะเศษอาหาร เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • โครงการ Restart Thailand
 • โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.
 • โครงการชุมชนยิ้มได้
 •  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
 • จำนวนข่าวหรือสื่อที่มีการรายงานกิจกรรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพ และช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสภาวะวิกฤตสู่สาธารณชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ข่าวหรือสื่อที่มีการรายงานกิจกรรมการส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และส่งเสริมทักษะในการดำเนินธุรกิจสู่สาธารณชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 48 ข่าวเผยแพร่
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญมาใช้ช่วยเหลือสังคม 
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนรอบสถานประกอบการ และระดับประเทศ
 • ภาพลักษณ์การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet)
SDGs: 
ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและรักษาระบบนิเวศ
 • เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากป่าหรือพื้นที่สีเขียวกับชุมชน สังคม
 • สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม
 • พื้นที่สีเขียวสะสม 1,167,613 ไร่ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ในปี 2537
 • มูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่า 281 ล้านบาท เฉลี่ยต่อปี (อ้างอิงงานวิจัยผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ครั้งที่ 4 ปี 2560-2561 (ทำงานวิจัยทุก 3 ปี))
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ (ทางตรงและทางอ้อม) จากการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวม
  2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เฉลี่ยต่อปี (อ้างอิงงานวิจัยผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ครั้งที่ 4 ปี 2560-2561 (ทำงานวิจัยทุก 3 ปี))
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • เพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
 • ขับเคลื่อนเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่า
 • เพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
 • รักษาระบบนิเวศ
คุณค่า/ประโยชน์ด้านอื่นๆ
 • เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจโครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • การมีส่วนร่วมในการเพิ่มและรักษาฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า
 • การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 • การมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสถาบันลูกโลกสีเขียว
 • จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ โดยตรงจากการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 3 ศูนย์ รวม 1,981 คน ในปี 2564
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่รอบ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่
 • การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ 3 แห่ง ของพนักงาน
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนรอบสถานประกอบการ และระดับประเทศ
 • ภาพลักษณ์การให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
 • สร้างทักษะและความเชี่ยวชาญของพนักงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงานการลงทุนทางสังคม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562-2564)

ภาพรวม
หน่วย
2562
2563
2564
   ตัวชี้วัดระยะยาว
   คะแนนความสัมพันธ์กลุ่มสังคมชุมชน คะแนน - 80 80

มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชุมชน และสังคม (SOCIAL)

หน่วย
2562
2563
2564
ตัวชี้วัดระยะสั้น
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์สะสมจากการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) คน
ชุมชน
ครัวเรือน


32 คน
160 ครัวเรือน


62 คน
200 ครัวเรือน

115 คน
8 กลุ่ม
(ผู้ด้อยโอกาส)

255 ครัวเรือน

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์สะสมจากการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ครัวเรือน

1,294

1,326

(เปลี่ยนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.)

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมอาชีพและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

คน
ชุมชน

N/A

เกษตรกร 20 ราย
ชุมชน 127 ชุมชน

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คน/ปี - - 256
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คน/ปี 78 84 88
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จาก การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ผ่านโครงการ PTT Group Model School
โรงเรียน/ปี
178
139 109
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนด้านกีฬา คน/ปี 5,250 4,060 >685
จำนวนผู้ได้รับการจ้างงานจากโครงการ Restart Thailand คน/ปี - - 25,489
จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.: Smart Farming
กลุ่ม/ปี

-

-

25
จำนวนสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.: Smart Marketing
SKU/ปี

-

-

255
จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น คน/ปี 96,000 12,970 23,000
จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิต คน/ปี - - >40
ตัวชี้วัดระยะยาว
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) บาท/ปี 4,244,275 6,798,989 7,397,753.78

รายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ลดลงจากการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

บาท/ปี

11,092,201

10,844,982


(เปลี่ยนเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.)

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

บาท/ปี

N/A

7,326,519

จำนวนผลงานวิจัยที่ยืนจดสิทธิบัตรแล้วของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผลงาน 30 18 32
รายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลงของชุมชนในภาพรวมจากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมสร้างร้อยยิ้ม กลุ่ม ปตท.: Smart Farming ล้านบาท/ปี - - 6.5
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่าน Platform โครงการชุมชนยิ้มได้ บาท/ปี N/A 7,140,672 23,192,894

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (ทางตรงและทางอ้อม) จากการส่งเสริมการใช้หลังงานทดแทน

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

10,717

13,861

N/A

ผลตอบแทนจากการลงทุนเชิงสังคม (Social Return on Investment; SROI)
- โครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส

ร้อยละ
10 10 7
- โครงการการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน 13.8 19 20.7
- โครงการ PTT Day Care 27 16 10
- โครงการ PTT Group Lounge 15 15 15
- โครงการ Forest for Chance N/A 48 108
- โครงการผักยิ้มได้ N/A N/A 56
- โครงการบ้านเด็กหญิงธัญพร N/A N/A 20
มิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ENVIRONMENT)

หน่วย

2562

2563

2564
ตัวชี้วัดระยะสั้น
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือโครงการคุ้งบางกะเจ้า องค์กร 34 34 34
 พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น ไร่ 1,167,613 1,167,613 1,167,613
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากป่าและพื้นที่สีเขียว ครัวเรือน - 6,647 6,647
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ คน/ปี 204,000 83,726 1,981
ตัวชี้วัดระยะยาว
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ (ทางตรงและทางอ้อม) จากการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม          ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

2,140,000

2,140,000

2,140,000
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากป่า บาท/ปี 280,000,000 280,000,000 280,000,000

หมายเหตุ: อ้างอิงตามข้อมูลผลการดำเนินงานที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนปี 2562 และ 56-1 One Report ปี 2563-2564

ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ

โครงการลมหายใจเดียวกันSDGs 3.8, 3.b

ประเด็นความยั่งยืนด้านสังคม: สังคมไทยเราต้องอุ้มชู สร้างคุณค่าร่วมกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม การสร้างความเข้าใจ สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม รวมทั้งสนับสนุนสังคมและชุมชน / การช่วยเหลือและสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการรณรงค์ด้านสาธารณสุข / การลงทุนด้านสังคมเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

การดำเนินงาน
: กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเร่งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงจำนวนกว่า 400 เครื่องพร้อมสนับสนุนออกซิเจนเหลวแก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ระบาดหนักทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวมแล้วกว่า 300 แห่ง  ต่อยอดด้วยการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง และร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกใน 4 พื้นที่เปราะบางและมีความเสี่ยงสูง (ระหว่างนั้นก็มีการเดินหน้าโครงการ Restart Thailand เพื่อให้เป็นอีกแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้) และเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือสูงสุดในการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกฯ และโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้ง หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) กลุ่ม ปตท. มีการดำเนินการในแบบ “ตรวจเร็ว”-สนับสนุนการตรวจเบื้องต้นโดยใช้การตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากสังคม “แยกเร็ว”-สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อสีเขียวสามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นที่บ้าน โดยมอบอุปกรณ์ ยา และของใช้จำเป็น และ “รักษาเร็ว”-สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล และเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดโครงการโดยการจัดตั้งบริการ End-To-End Mobile @1745 ให้บริการรับประชาชนที่ตรวจ ATK ด้วยตัวเองแล้วผลเป็นบวก พร้อมให้คำแนะนำและรักษาใน โรงพยาบาลสนามครบวงจรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการเพิ่มบริการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้ที่เข้ารับการตรวจและไม่พบเชื้ออีกด้วยประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลดโอกาสผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประโยชน์ต่อ ปตท.: ภาพลักษณ์ที่ดีนอกเหนือจากบทบาทการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่มีภารกิจหลักสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เคียงข้างประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดัง Link):

 1. https://www.youtube.com/watch?v=zANERpKamQk
 2. https://www.thairath.co.th/news/local/2198883
 3. https://www.facebook.com/thairath/posts/10160907537317439


การดำเนินงานในอนาคต

ในอนาคต ปตท. จะยังคงมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการนำความเชี่ยวชาญและระดมความสามารถของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังคงกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนทางสังคม อย่างน้อยร้อยละ 1-3 % ของกำไรสุทธิ เพื่อลงทุนทางสังคมใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (SOCIAL) และมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน เดิม และหาโอกาสจากความท้าทายใหม่ อาทิ ความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่องค์กร Net Zero Emissions ผ่านการพัฒนานวัตกรรม ผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้อง ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในบริบทของสังคมชุมชนในช่วงเวลานั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกมิติต่อไป