ความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าทางสังคม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
    

โอกาสและความท้าทาย

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และต่อสังคมในวงกว้าง รวมถึงอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปตท. จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการลงทุนเพื่อสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในประเด็นสำคัญเร่งด่วน เช่น การพัฒนาและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ แก่กลุ่มสังคมชุมชนรอบสถานประกอบการ ผู้ขาดโอกาสกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายในระดับประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งลงทุนทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมและชุมชนอย่างสมดุล โดยพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด พร้อมปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวทางการจัดการ

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ยึดมั่นในพันธกิจที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้บริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางการลงทุนทางสังคมใน 2 มิติ คือ มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม  และมิติการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ปตท. ดำเนินกิจการในระดับนโยบายและปฏิบัติการควบคู่กันไป ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคมของ ปตท.

ปตท. มีความตั้งใจที่จะลงทุนดำเนินกิจการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม ในปี 2562 ปตท. กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาในการเข้าถึงพลังงาน และผลสำรวจความต้องการของสังคมชุมชน นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน สนับสนุนชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ตามลำดับความต้องการของชุมชน โดย ปตท. เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน จึงมุ่งดำเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้คนไทยร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสนับสนุนชุมชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปตท. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่ง ปตท. นำมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลดข้อกังวลต่าง ๆ ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่1) การระบุกลุ่มเป้าหมาย:
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และพิจารณาตามระดับความสนใจและอิทธิพลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร

2) การจัดลำดับความสำคัญของชุมชน:
ประเมินระดับความสำคัญของชุมชนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กร และกำหนดวิธีการและระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่จำแนกตามระดับความสำคัญ จากผลสรุปที่ได้จากระดับความสนใจและอิทธิพลที่มีต่อโครงการ/ กิจกรรมขององค์กร

3) การจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชน:
นำข้อมูลชุมชนมาจัดทำเป็นแผนงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามระดับความสำคัญของชุมชนที่ได้จำแนกไว้

4) การดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน:
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกกับชุมชน โดยมุ่งเน้นประเด็นและความสนใจในผลกระทบที่มีต่อชุมชนและคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5) การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลชุมชน:
รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประมวลผลให้เป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าและการขยายผลตามพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่ได้เห็นชอบและตกลงร่วมกันกับชุมชน

6) การตอบสนอง การติดตามผล และการดำเนินงานต่อเนื่อง:
พัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานและนำสิ่งที่พบมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อไป


ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานเป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563เป้าหมายปี 2564
การสนับสนุนงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมGRI201-1 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมผ่าน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ People (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสสังคม) และ Planet (การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง) 620.37 ล้านบาท อย่างน้อยร้อยละ 1-3 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (เป้าหมายปี 2563 – 2567)
การสร้างวัฒนธรรม จิตอาสาภายในองค์กร ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการมีจิตอาสาในการดำเนินชีวิตประจำวัน พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 918 คน เน้นการนำ Core Competency ของพนักงานมาใช้ในงานจิตอาสา
การบริจาคในรูปแบบของสิ่งของและบริการ (In-kind Giving) NA 13.05 ล้านบาท NA
ค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม NA 60.04 ล้านบาท NA

การดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.

ปตท. ดำเนินงานสนับสนุนชุมชนตามสองแนวทางหลักคือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม
การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันและวิสาหกิจเพื่อสังคม

สถาบันลูกโลกสีเขียว
สถาบันปลูกป่า
วิสาหกิจเพื่อสังคม

แนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม

แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา
SDGs: 


ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
 • สนับสนุนการพัฒนาครูในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/ จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม 4,878 คน
 • จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผล ประโยชน์
  4,878 คน
 • จำนวนองค์กรที่ได้รับประโยชน์ / ได้รับการสนับสนุน 141 องค์กร
ปัจจัยสำหรับการวัดผลผลิตอื่น ๆ
 • ผลงานวิจัยที่ยืนจดสิทธิบัตรแล้วของ VISTEC 28 ผลงาน
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • เพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ
 • เพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ
 • ส่งเสริมและสร้างทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • โครงการพัฒนาโมเดลการศึกษา กลุ่ม ปตท. STEEM+4E Model
 • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 • จำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 566 คน
 • จำนวนข่าวหรือสื่อที่มีการรายงานกิจกรรมสู่สาธารณชน 74 ข่าว
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • ได้นำความรู้มาใช้สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม 
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • เชื่อมโยงการพัฒนางานวิจัยกับธุรกิจกลุ่ม ปตท. ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการต่อยอดพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • สร้างเครือข่ายโรงเรียนในรัศมีรอบสถานประกอบการ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การพัฒนาเศรษฐกิจ บรรเทาความยากจน สร้างอาชีพ
และสร้างคุณค่าร่วมผ่านโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)
SDGs: 
  
ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้แก่ชุมชนและองค์กร โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • เพิ่มรายได้ผ่านการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายและเพิ่มศักยภาพชุมชน มุ่งเน้นการใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่
 • เพิ่มการจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ขาดโอกาส ผ่านโครงการ SE
 • จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/ จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม
  • 82 คน 
  • 1,526 ครัวเรือน
  • 127 ชุมชน
 • จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์
  • 119 คน
  • 1,526 ครัวเรือน
  • 127 ชุมชน
 • จำนวนองค์กรที่ได้รับประโยชน์ 4 องค์กร
ปัจจัยสำหรับการวัดผลผลิตอื่น ๆ
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้น 21.11 ล้านบาท/ปี
 • ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 3.86 ล้านบาท/ปี
 • ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 13,861 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 • ปริมาณน้ำเสียที่ลดลง 168,715 ลูกบาศก์เมตร/ปี
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานในครัวเรือน
 • เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 • เพิ่มการจ้างงานผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ขาดโอกาส
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • แก้ปัญหามลพิษแก่ชุมชน เช่น น้ำเสีย ขยะเศษอาหาร เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • การพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างมีส่วนร่วม โดยระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
 • การพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างมีส่วนร่วม โดยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 • การพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างมีส่วนร่วม โดยระบบส่งน้ำโดยเครื่องตะบันน้ำ
 • การลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืนในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านบริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีการดำเนินงานผ่านโครงการ ดังนี้  โครงการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee Sourcing) โครงการ PTT Day Care   โครงการ PTT Group Lounge โครงการ Forest for Chance
 • การส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายและพัฒนาสินค้าชุมชน ผ่านโครงการชุมชนยิ้มได้และผักยิ้มได้
 • จำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 158 คน
 • จำนวนข่าวหรือสื่อที่มีการรายงานกิจกรรมสู่สาธารณชน 67 ข่าว
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญมาใช้ช่วยเหลือสังคม 
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนรอบสถานประกอบการ และระดับประเทศ
 • ภาพลักษณ์การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม:
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา
SDGs: 
ปัจจัยนำเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Impact)
วิธีการดำเนินงาน (How) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการสนับสนุน
 • งบประมาณ
 • เวลาพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
 • การบริจาคในรูปแบบสิ่งของและบริการ
 • ต้นทุนค่าบริหารจัดการสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
ประเด็นที่มุ่งแก้ไข
 • เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและรักษาระบบนิเวศ
 • เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากป่าหรือพื้นที่สีเขียวกับชุมชน สังคม
 • สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม
 • จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/ จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม
  6,647 ครัวเรือน
 • จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์
  6,647 ครัวเรือน
 • จำนวนองค์กรที่ได้รับประโยชน์/ ได้รับการสนับสนุน
  5 องค์กร
ปัจจัยสำหรับการวัดผลผลิตอื่น ๆ
 • พื้นที่ป่าสะสม 1,169,772 ไร่
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสังคม
 • เพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน
 • ขับเคลื่อนเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณค่า/ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่า
 • เพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
 • รักษาระบบนิเวศ
คุณค่า/ประโยชน์ด้านอื่นๆ
 • เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจโครงการ/กิจกรรม ด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ
 • การเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
 • การเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวหรือป่านอกพื้นที่เขตเมือง
 • สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 • สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสถาบันลูกโลกสีเขียว
 • จำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
  250 คน
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ
  รวม 83,726 คน
คุณค่า/ประโยชน์ต่อพนักงาน
 • การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่รอบ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่
คุณค่า/ประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนรอบสถานประกอบการ และระดับประเทศ
 • ภาพลักษณ์การให้ความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

ผลการดำเนินงานการลงทุนทางสังคม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561-2563)

หมายเหตุ:อ้างอิงตามข้อมูลผลการดำเนินงาน 2561-2562 ที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน