ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

ความยั่งยืน

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสร้างความเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงทำให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญอีกประการคือ การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ ปตท. ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อถือได้รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ ให้ความสำคัญกับการประเมินการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเรื่องการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งนี้ ปตท. ได้จัดทำสรุปการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในส่งหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี


แนวทางการจัดการ

การปฏิบัติที่เป็นธรรมGRI 102-17 , GRI 205-3

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงกำกับดูแลให้ ปตท. ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. มุ่งพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท. ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ปตท. มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน เสมอภาค โปร่งใส รักษาความลับ และคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน พนักงานผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะของการจัดการกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียน และแรงงานสัมพันธ์ ปตท. ยังมีการจัดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนสำหรับกรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับบุคคลภายนอก ได้แก่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1365 Contact Center ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์


นอกจากนี้ ปตท. ได้มีช่องทาง “แจ้งเบาะแสการทุจริต” ที่หน้าเว็บไซต์ www.pttplc.com และ “PTT Voice” (pttvoice@pttplc.com) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดย ปตท. ได้จัดทำข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Whistleblowing) เพื่อให้มีแนวทางในการกำกับดูและและการสืบสวน สอบสวนที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย

ในปี 2563 ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนที่เป็นของ ปตท. รวม 7 เรื่อง เมื่อพิจารณาตามกระบวนการแล้วพบว่า ไม่พบมูลเหตุทุจริตจำนวน 6 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัย จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของ ปตท.

นอกจากนี้ ยังพบการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัยของพนักงาน อันเป็นการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวม 5  กรณี ซึ่งเกิดจากการกระทำโดยประมาท การปกปิดข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของ ปตท. และการเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า อันเป็นเหตุให้ ปตท. ต้องได้รับความเสียหาย ซึ่ง ปตท. ได้สืบสวน สอบสวน และลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว

 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business Ethics Handbook) หรือคู่มือ CG เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งบุคลากรของ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม ครอบคลุมแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอธิบายถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยอธิบายถึงการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การป้องกันการฟอกเงิน การเป็นกลางทางการเมือง การป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนงดการมอบของขวัญแก่บุคลากรของ ปตท. ในทุกเทศกาล ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำเนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดย ปตท. จัดให้มีคณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐทำให้เกิดความเชื่อมโยง บูรณาการในการปลูกฝัง ป้องกันและปราบปรามทุจริตของ ปตท. โดยมีฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ ปตท. ประจำปี แผนปฏิบัติการฯ นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ตามนโยบาย ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม GRC Camp กิจกรรม PTT Group CG Day การสื่อความ CG Tips, CG Do & Don’t, GRC Lesson Learned ผ่านอีเมลภายใน “CG Intranet” ใน PTT Intranet และ “CG Channel” ในเว็บไซต์ PTT Workplace รวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบ CG e-Learning ในหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ซึ่งเป็นช่องทางให้พนักงานในทุกพื้นที่ได้ศึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ผ่านเหตุการณ์จำลองต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม และทดสอบวัดความเข้าใจท้ายบทเรียน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน ที่มีผลต่อความก้าวหน้าและการประเมินผลงานประจำปี


การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน GRI415-1

ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยมีการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร รวมถึงสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. เน้นการสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. กำหนดขอบเขตของนโยบายให้มีขอบเขตครอบคลุมตามคำนิยามดังนี้

  • ทุจริต (Fraud): หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการกระทำต่าง ๆ ได้แก่
   • การยักยอก (Asset Misappropriation)

   • การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)

   • การคอร์รัปชัน (Corruption) เช่น การให้ การเสนอ/ ให้คำมั่น/ สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ

  • บุคลากรของ ปตท. หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.
  • บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของ ปตท. ไม่ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ปตท. ได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ปตท. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกถึงศักยภาพในกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ปตท. เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายสนับสนุนทั้งทางการเงินและมิใช่การเงินให้แก่พรรคการเมืองใด ๆ มีความโปร่งใสในการให้เงินบริจาค (Charitable Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorship) ตามที่กำหนดในมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้แก่ การกำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม สื่อความไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างความไว้วางใจให้กับบุคคลภายนอกให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใสของ ปตท.


ความโปร่งใส GRI102-25

ปตท. รักษาความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน สำหรับด้านการเงิน ปตท. มีการรายงานสถานะทางการเงินผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่ต้องส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรนั้น ปตท. กำหนดและสื่อสารเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานมูลค่าของค่าตอบแทนเหล่านี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)สำหรับด้านการควบคุมภายใน ปตท. จัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) และจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในที่ได้บูรณาการร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Governance, Risk and Compliance Assessment) ในทุกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส 

ปตท. กำหนดให้บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเอง ญาติ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. (Conflict of Interest) ผ่านระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยเมื่อมีการจัดทำรายงานแล้ว ระบบจะแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อกำกับดูแลและพิจารณามอบหมายงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาลจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานรับทราบ รวมถึงนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังใช้เป็นฐานข้อมูลในกรณีมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ตามหลักความโปร่งใสและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบความโปร่งใส และผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้พัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS) ซึ่งระบบจะรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบหากตรวจพบความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ค้าและพนักงานตามเงื่อนไขที่กำหนด และสรุปแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พนักงานดำเนินการยืนยันและพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการระบบสารสนเทศฯ นี้ได้รับการทวนสอบและปรับปรุงทุกปี โดยในปี 2563 มีการพัฒนาระบุเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ดังนี้

       • ปรับปรุงเงื่อนไขการรายงานรายละเอียดที่ระบบตรวจพบ เพื่อให้การทวนสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
       • เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพบจากระบบ CCMS กับข้อมูลการรายงานของพนักงานในระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การทวนสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงานผลการดำเนินงานปี 2562เป้าหมายปี 2563ผลการดำเนินงานปี 2563เป้าหมายปี 2564
การจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.
 • ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. แล้วเสร็จ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
 • ประกาศใช้แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 2562 เพื่อกลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
 • ปรับปรุงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • ปรับปรุงข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ทบทวนและประกาศใช้
  • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (คู่มือ CG)
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
  • คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
การขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)
 • สื่อความและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกิจกรรมสัมมนาคู่ค้า
 • ยื่นต่ออายุการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทยเป็นสมัยที่ 3
 • เข้าร่วมโครงการ CAC Change Agent ในการส่งเสริมให้คู่ค้ารับทราบและเข้าร่วมโครงการ CAC
 • ดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทยแล้วเสร็จ
 • สื่อความกับคู่ค้าในงานสัมมนาผู้ค้าประจำปีเพื่อให้รับทราบแนวทาง และประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ CAC
 • ผ่านการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การเน้นย้ำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านสื่อและวิธีการต่าง ๆ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ปตท. เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงในการละเมิดจริยธรรม ผ่านการเน้นย้ำในการดำเนินการ ดังนี้

 1. การอบรมเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การอบรมหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น และการเรียนรู้ผ่านระบบ CG e-Learning ซึ่งเป็นสื่อสำหรับเรียนรู้ ในหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. สำหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยใช้เหตุการณ์จำลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และพนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึงทดสอบวัดความเข้าใจของพนักงานในท้ายหลักสูตร ซึ่งในปี 2563 ได้กำหนดให้การเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของทั้งผู้บริหารและพนักงาน เป็น Corporate KPIs เรื่อง Non-Compliance โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ CG E-learning
 2. การสื่อความในที่ประชุมสายงาน และกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เช่น การจัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ กรรมการ ปตท. และผู้บริหาร การจัดบรรยายในหลักสูตร MD on Board, Secondment Development Program และ On Boarding Compliance Program Reunion เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมไปถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามหลัก CG และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 3. GRC Camp ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อพัฒนาผู้แทนพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็น GRC Agent ของสายงาน ในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร แก่เพื่อนพนักงาน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยในปี 2563 จัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Camp (On Site/ On Line) โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมการเสวนาให้ความรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้าน GRC ของหน่วยธุรกิจให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Business Integrity ให้แก่พนักงานผ่านการบรรยายโดยวิทยากร  
 4. PTT Group CG Day ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เนื่องด้วย ปตท. ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านกิจกรรม “PTT Group CG Day” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เช่น ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึง คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

ตัวชี้วัด:

ความเข้าใจเรื่อง CG ของพนักงาน

ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อความ CG


การต่อต้านการทุจริต

พนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถเป็น Whistleblower หรือกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร เมื่อปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รับรองสถานะของ ปตท. เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และในปัจจุบัน ปตท. ได้มุ่งเชิญชวนและส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เข้าร่วมโครงการรับรองเช่นเดียวกัน เพื่อตัดวงจรความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตตลอดสายโซ่อุปทานให้หมดไป

รางวัลที่เกี่ยวข้อง


ปี2560256125622563
รางวัลองค์กรโปร่งใส รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส รางวัลองค์กรโปร่งใส รางวัลองค์กรโปร่งใส
ระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ระดับสูงมาก


ระดับสูงมาก

ระดับ A ระดับ A
รางวัลอื่น ๆ รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประเภทดีเลิศ จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
 • ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร: Integrity Culture
 • ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน: Work Integrity
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย - -
จากที่ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และยังคงรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ถือเป็นเกียรติยศของ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหัวใจสำคัญอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรจนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 


ความโปร่งใส GRI102-25

บุคลากรทุกระดับจัดทำแบบเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. ประจำทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีความเสี่ยง ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อกำหนดมาตรการและดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรการชั่วคราว หรือการโยกย้าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

ร้อยละของบุคลากรที่รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างครบถ้วน