ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสและความท้าทาย

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลเป็นพันธกิจที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ ปตท. การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย โดย ปตท. รับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเข้ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความผูกพัน และสนับสนุนองค์กรในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ ปตท. เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในทางกลับกัน หากไม่มีการจัดการกระบวนการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็นความท้าทายที่ทำให้องค์กรสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

แนวทางการจัดการ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียGRI102-21, GRI102-40, GRI102-42

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ปตท. ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงมีการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองด้วยแนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หรือผู้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของปตท. ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต โดยสามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ ศาล และ องค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภา องค์การระหว่างประเทศ
  • สังคมชุมชน หมายถึง ชุมชนรอบสถานประกอบการ ปตท. ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักการเมืองท้องถิ่น และ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)
  • ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้ นิติบุคคลและนักลงทุนรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และลูกค้าราชการ
  • คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • พนักงาน หมายถึง ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.

ปตท. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลจากทิศทางของโลก (Global Mega Trends) ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการศึกษาวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเห็นคณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท. และแผนธุรกิจของ ปตท.
  2. วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ โดยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากที่สุด 5 ประเด็นได้แก่ 1) Compliance & Transparency การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2) Brand & Trust การสร้างแบรนด์และความเชื่อใจในการประกอบธุรกิจ 3) Energy Transition การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต 4) Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการมลภาวะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) Health & safety สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนจากการดำเนินงาน หลังจากนั้นได้วิเคราะห์ผู้มีสวนได้ส่วนเสียหลักที่มีความสนใจในแต่ละประเด็น
  3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวพิจารณาช่องว่าง (gap) การดำเนินงาน เพื่อจัดทำกลยุทธ์ และแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส
ผลการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย GRI102-43, GRI102-44

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ


ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาจากคะแนนความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดเป้าหมายในระดับดีมาก (≥80) และผลคะแนนตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 เท่ากับ 83 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของ ปตท. ที่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง