ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

โอกาสและความท้าทาย

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ภาคธุรกิจต้องทบทวนแนวทางที่จะรักษาการเติบโตให้ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน สำหรับ ปตท. นอกจากจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กร หากเปิดใจและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวล และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จนเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม ตลอดจนโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ ความไว้วางใจ ความผูกพันและสนับสนุนองค์กรในระยะยาว อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ให้ ปตท. สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในทางกลับกัน หากการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีประสิทธิภาพและไม่ต่อเนื่อง ก็จะกลายเป็นความท้าทายที่ทำให้องค์กรสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวได้เช่นกัน

ผลการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท. กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ “เป็นองค์กรที่คนไทยเชื่อใจ พึ่งพากัน และร่วมขับเคลื่อนอนาคตสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมสะอาด” นำไปสู่การดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ และพนักงาน โดยมีพันธกิจที่จะสร้างความเข้าใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ขยายการมีส่วนร่วมและตอบสนองความคาดหวังในประเด็นที่สำคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น  ปตท. มีทิศทางกลยุทธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพากัน” เพื่อให้เข้าใจในบทบาท เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.  โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคต ในพื้นที่ปฏิบัติงานและรอบสถานประกอบการของ ปตท. ที่บริหารเองและไม่ได้บริหารเอง รวมถึงโครงการร่วมทุนอีกด้วย


แนวทางการจัดการ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียGRI102-21, GRI102-40, GRI102-42

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดย ปตท. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาแนวทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบจากการดำเนินธุรกิจของ ปตท. หรือผู้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของปตท. ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต โดยสามารถจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ผู้กำหนดนโยบายหรือกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ ศาล องค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และองค์การระหว่างประเทศ
 • สังคมชุมชน หมายถึง ชุมชนรอบสถานประกอบการ ปตท. ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา     สื่อมวลชน นักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)
 • ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้ นิติบุคคลและนักลงทุนรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และลูกค้าราชการ
 • คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และพันธมิตรทางธุรกิจ
 • พนักงาน หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท.และในปี 2565 ได้ปรับเป็น กรรมการและพนักงาน  เพื่อให้ครอบคลุม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท. 

ปตท. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลจากทิศทางของโลก (Global Mega Trends) ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Survey)  ความเห็นคณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท. ประกอบกับผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและจากแผนธุรกิจของแต่ละสายงานใน ปตท. ซึ่งมีการระบุและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 2. วิเคราะห์ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ โดยพบว่าในภาพรวมของ ปตท. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ประเด็นได้แก่
  1. Safety Health & Environment: ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  2. Brand & Trust: ภาพลักษณ์และมุมมองความคิดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อองค์กร หรือสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความมั่นใจในการประกอบธุรกิจขององค์กร
  3. Customer Experience: การปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรตลอดจนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างการรับรู้ อบรม สนับสนุน การซื้อ และการบริการ
   หลังจากนั้น ได้วิเคราะห์ผู้มีสวนได้ส่วนเสียหลักที่มีความสนใจในแต่ละประเด็น
 3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวพิจารณาช่องว่าง (gap) การดำเนินงาน เพื่อจัดทำกลยุทธ์ และ/หรือแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส 

วิธีการระบุความต้องการ ความคาดหวัง ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Survey)
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติ ทิศทางของโลกและ
แผนธุรกิจ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
 • วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้ง 13 สายงานหลักของ ปตท. (มีการปรับเป็น 15 สายงาน หลังการปรับโครงสร้างองค์กรในเดือน ต.ค.2564)
 • ผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • บทวิเคราะห์ของสถาบัน
 • แนวปฏิบัติสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)
 • วิเคราะห์จากแผนธุรกิจของแต่ละสายงาน
 • ควรจัดลำดับความสำคัญของประเด็น ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่เร่งด่วนก่อน
 • พัฒนาแผนดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้กระจายเข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือสังคมชุมชนในช่วงที่ประเทศเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ


ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผลการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย GRI102-43, GRI102-44

คะแนนความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาจากคะแนนความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดเป้าหมายในระดับดีมาก (≥80) และผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2564 เท่ากับ 84 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของ ปตท. ที่สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง