ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

www.gpscgroup.com