ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

กฎหมายและระเบียบ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

กฎหมายและระเบียบ

การก่อสร้างสถานี NGV

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2540
3 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
4 ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
5 ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 2 (หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก
6 ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 3 (หลักเกณฑ์และวิธีการทำงานกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ
7 ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 3 (มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
8 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 1 ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า
9 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 2 (การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตกทม.) ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 3 (การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตภาคกลาง) ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าในเขตท้องที่ภาคกลาง
11 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 4 (การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตภาคใต้) ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าในเขตท้องที่ภาคใต้
12 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 2 (การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตภาคเหนือ) ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าในเขตท้องที่ภาคเหนือ
13 ความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า 5 (การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงในเขตภาคอีสาน) ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าในเขตท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
15 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 2 (การแบ่งพื้นที่อันตรายในสถานีบริการ NGV) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
16 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 3 (การติดตั้งอุปกรณ์ในสถานี NGV) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
17 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 4 (การติดตั้งอุปกรณ์ในสถานี NGV) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
18 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 4 (ผู้ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานี NGV) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
19 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 5 (ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในสถานี NGV) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
20 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ NGV 5 (มาตรฐานสีและป้ายความปลอดภัย)
21 มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซ NGV ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550
22 การขออนุญาตเปิดสถานีบริการ NGV กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

การขนส่ง NGV

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2 การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553
4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (2) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560
5 ลักษณะ และอุปกรณ์ติดรถสำหรับการขนส่ง NGV 1 กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  (ฉบับที่๒)
6 ลักษณะ และอุปกรณ์ติดรถสำหรับการขนส่ง NGV 2 การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2561
7 ลักษณะ และอุปกรณ์ติดรถสำหรับการขนส่ง NGV 3 ป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
8 ลักษณะ และอุปกรณ์ติดรถสำหรับการขนส่ง NGV 4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2560
9 ระยะเวลาการขับรถ กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

การติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในรถ

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 การติดตั้งเครื่องหมายแสดงการใช้ NGV ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย และวิธีการติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2550
2 มาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2550
3 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560
4 หลักเกณฑ์การติดตั้ง 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560
5 หลักเกณฑ์การติดตั้ง 2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560
6 หลักเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจและทดสอบ 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560
7 หลักเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจและทดสอบ 2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560
8 การติดตั้งเครื่องหมายแสดงการใช้ NGV ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย และวิธีการติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2550
9 มาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
10 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการตรวจและทดสอบ และการออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
11 หลักเกณฑ์การติดตั้ง 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และการออกหนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
12 หลักเกณฑ์การติดตั้ง 2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
13 หลักเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจและทดสอบ 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ การเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
14 หลักเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจและทดสอบ 2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
15 กำหนดค่าควันดำของรถยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
16 กำหนดค่าควันดำของรถยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด 2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1 (พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2 (กำหนดมาตรฐานในการบริหารและและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549
3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3 (การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 4 (มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5 (มาตรฐานระดับเสียง) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 6 (สารเคมีอันตราย) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556
7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 7 (สารเคมีอันตราย) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 8 (การตรวจสุขภาพลูกจ้าง) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงานพ.ศ..2547
9 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 9 (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
10 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 10 (ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
11 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 11 (กำหนดอัตราน้ำหนักที่ลูกจ้างยกได้) กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.2547
12 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 12 (มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 13 (การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ) กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
14 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 14 (การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 15 (การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
16 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 16 (การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) "กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552. "
17 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
18 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
19 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณพ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
20 กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 1 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  
21 กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 2 กฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 3)
22 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิผู้มาปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
23 คุณสมบัติของวิทยากรผู้อบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิวิทยากรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

คุณภาพก๊าซ NGV

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 กำหนดลักษณะและคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

สภาพแวดล้อมสถานีบริการ

ลำดับเรื่องชื่อกฎหมาย
1 กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2 กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
3 หลักเกณฑ์การตรวจวัดเสียง ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
4 กำหนดมาตรฐานอากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
5 กำหนดสถานีบริการ NGV เป็นเขตปลอดบุหรี่ 1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
6 กำหนดสถานีบริการ NGV เป็นเขตปลอดบุหรี่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561
7 กำหนดสถานีบริการ NGV เป็นเขตปลอดบุหรี่ 3 "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561"