ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ดำเนินงานครอบคลุมการกำหนดทิศทางและวางแผนงานวิจัย ศึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินการวิจัยด้านกระบวนการผลิตและขนส่ง ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างให้เกิดนวัตกรรม นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก้าวสู่การเป็น “Innovation Center” และ “Solution Provider and Consultancy” ซึ่งเป็นกลไกอันสำคัญในการผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม


ลำดับการพัฒนา

2524 : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดตั้ง “ฝ่ายวิจัยและพัฒนา” ขึ้นมาทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ปตท. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และยังสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2536 : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนา” ระดับประเทศแห่งแรกที่มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2540 : ก้าวสู่การเป็น “สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.” มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมกว้างขวาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ ตลอดจนขยายศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นด้วยคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2561 : ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันนวัตกรรม ปตท.” เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน