ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการสนับสนุนเชิงเทคนิคครอบคลุมอย่างครบวงจร โดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงานทางเลือก มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. ให้มีคุณภาพเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดในราคาที่สามารถแข่งขันได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมการศึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าต่อธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรด้วยพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันนวัตกรรม ไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรม ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้พลังงานที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมการใช้ไฟฟ้า พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น “Innovation Institute” ขององค์กรด้านพลังงานของประเทศอย่างแท้จริง


ลำดับการพัฒนา

2524 : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ได้จัดตั้ง “ฝ่ายวิจัยและพัฒนา” ขึ้นมาทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ปตท. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และยังสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2536 : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนา” ระดับประเทศแห่งแรกที่มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2540 : ก้าวสู่การเป็น “สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.” มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมกว้างขวาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ ตลอดจนขยายศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นด้วยคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2561 : ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันนวัตกรรม ปตท.” เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน