ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

ปตท. ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. 4 บริษัท โดยกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง มีกำลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น 770,000 บาร์เรลต่อวัน ปตท. มีส่วนในการจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท. ในปริมาณอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า

อีกทั้ง ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. เริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ทั้งสายโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Specialty และการสร้างโอกาสทางธุรกิจบนความต้องการของตลาด (market back strategy) รวมถึงการให้บริการรับ-เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี จนปัจจุบันกลุ่ม ปตท. เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้ผลิตอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันโดยลงทุนใน ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ท่าเทียบเรือ คลังผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมบำรุงและวิศวกรรม เป็นต้น และธุรกิจพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และสร้างการเจริญเติบโตอย่างเป็นปึกแผ่นในอนาคต
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม มีกำลังการกลั่นรวม 275,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลัก ดังนี้

 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน มิกซ์ไซลีน รีฟอร์เมต และไอโซเมอร์เรต
 • น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ได้แก่ น้ำมันเตา ลองเรซิดิว และยางมะตอย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจบริการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนมีศูนย์บริหารการเงินเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

www.thaioilgroup.com
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 13.95 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดแบ่งธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

และแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

 • ปิโตรเคมีขั้นต้น
 • ปิโตรเคมีขั้นกลาง
 • โพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์
 • พลาสติกชีวภาพเเละผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
 • เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม GC ได้ดำเนินธุรกิจการให้บริการและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงและครบวงจรมากขึ้น เช่น ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านโลจิสติกส์ของเม็ดพลาสติก ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ ธุรกิจบริการบำรุงรักษาโรงงานและการออกแบบวิศวกรรม ธุรกิจบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน ธุรกิจการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital เป็นต้น

www.pttgcgroup.com
บริษัท ไออาร์พีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IRPC)

เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ครบวงจรรายแรกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังการกลั่นรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน

มีกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ 3 กลุ่ม ดังนี้

 • ธุรกิจปิโตรเลียม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ยางมะตอย และแนฟทา เป็นต้น
 • ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น Green ABS, Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) เป็นต้น
 • ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริการจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น

www.irpc.co.th
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank)

เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือและรับ-เก็บ-จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปัจจุบันมีการให้บริการในส่วนของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้แก่บริษัทกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยท่าเทียบเรือจำนวน 2 ท่า Maximum Cargo Size 60,000 DWT ซึ่งสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ผ่านท่าได้สูงสุด 2,000,000 ตันต่อปี และมีถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวความจุรวมประมาณ 73,000 ตัน

www.ptttank.com