ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รางวัลนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รางวัลนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

รางวัล

International Exhibition of Inventions of Geneva

2560 (45th IEIG)
รางวัลเหรียญทอง
“Bio SSCMB”

2556 (41th IEIG)
รางวัลเหรียญทอง สาขา Mechanics Engine Machinery Tools Industrial Processes Metallurgy
“PTT Electromagnetic Induction”

2562 (45th IEIG)
รางวัลเหรียญทอง
“PIMMS”

R&D 100 Award

2557
“PTT DIESEL CNG”

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากการประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

2553
“PTT Bi-fuel ECU”

2554
“PTT Corrosion Inhibitor”

2555
“Electromagnetic Induction for Wax Mitigation”

2556
“PTT Novel Co-processing Technology for Bio-hydrogenated Diesel”

2557
“Green Amazon Bio Cup”

2558
“PTT Flange Corrosion Prevention System”

2560
“Bioplastic compound-based silver skin of coffee”
(Bio SSCMB)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

2556
ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
“PTT Electromagnetic Induction”

2558
ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
“Flange Corrosion Prevention System

รางวัลผลงานวิจัย

2554
ระดับดี
“PTT Diesel CNG”

2562
ระดับดี
“การผลิตเอทานอลและบิวทานอลจากคลอสทริเดียม จากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างจากทั่วไป”

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

2555
ด้านเศรษฐกิจ
“PTT Electromagnetic Induction”

2558
รางวัลชมเชย
"PTT Diesel CNG"