ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ

ประกอบด้วยงานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง การจัดการที่ดิน การประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน การจัดทำข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ ปตท. ให้ดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด