ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card)

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ NGV ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ


ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต ใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบ วงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้ประเภทบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กสิกรไทย)
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กรุงไทย)
บัตรส่วนลดราคา NGV

การให้ส่วนลดราคา NGV รายบุคคล ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนปตท. ให้ส่วนลดราคา NGV กับบุคคลหรือรถที่ได้รับอนุญาตให้มีบัตรส่วนลดราคา NGV ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น

ผู้มีสิทธิส่วนลดฯ กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประเภทรถแท็กซี่ รถสามล้อ และรถตู้ร่วม ขสมก. สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนรับสิทธิได้ที่สถานีบริการ NGV ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ :
ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อ และรถตู้ร่วม ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

เงื่อนไขการใช้บัตรฯ :
 1. ต้องเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ที่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่หมดอายุ และให้บริการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชนใช้รับสิทธิแทนบัตรส่วนลดราคา NGV เดิม เพื่อใช้ในการซื้อก๊าซ NGV ในราคาที่ได้รับส่วนลดตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดไว้
 3. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนรับสิทธิ ในสถานีบริการ NGV ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 4. ผู้มีสิทธิฯ จะได้รับโควตาการซื้อก๊าซ NGV ในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน/บัตร คิดจากราคา NGV ที่ได้รับส่วนลดแล้ว

บัตรส่วนลดราคา NGV (บัตรประจำรถ)คือ บัตรส่วนลดที่ ปตท. ออกให้กับรถโดยสารสาธารณะประจำทะเบียนรถ ซึ่งระบุทะเบียนรถที่ได้รับสิทธิ์ไว้ที่หน้าบัตร

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ :
 1. ต้องเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกสารไม่หมดอายุ
 2. บัตรส่วนลดราคา NGV ใช้ในการซื้อก๊าซ NGV ในราคาที่ได้รับส่วนลดตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดไว้
 3. ใช้บัตรส่วนลดราคา NGV ในสถานีบริการ NGV ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 4. รถจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดราคาตามหมายเลขทะเบียนรถที่ระบุไว้ด้านหน้าของบัตรส่วนลด ตามเงื่อนไขของรถแต่ละขนาด ดังนี้
  1. รถโดยสารขนาดเล็ก ได้รับโควตาการซื้อก๊าซ NGV ในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน/บัตร คิดจากราคา NGV ที่ได้รับส่วนลดแล้ว
  2. รถโดยสารขนาดใหญ่ ได้รับโควตาการซื้อก๊าซ NGV ในวงเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน/บัตร คิดจากราคา NGV ที่ได้รับส่วนลดแล้ว

เงื่อนไขการระงับใช้และบอกเลิกสัญญาการใช้บัตรฯ :

ปตท. มีสิทธิ์ยกเลิกการให้ส่วนลดราคา ยึดบัตรฯ หรือเรียกร้องให้ผู้ถือบัตรฯ ชดเชยเงินส่วนลดราคา หากพบว่ามีการใช้บัตรฯ ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหรือดำเนินคดีตามกฎหมายที่เห็นสมควร ดังนี้
 1. ผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือกรมการขนส่งทางบก ระงับ/ยกเลิก ใบขับขี่สาธารณะ หรือถูกพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. ผู้ถือบัตรใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นขอมีบัตรฯ
 3. กรณีให้บุคคลอื่นนำบัตรฯ ไปใช้ด้วยความยินยอมของของผู้ถือบัตรฯ หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม
 4. ผู้ถือบัตรฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือใช้บัตรฯ ในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือใช้บัตร เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับ ปตท.
ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งปวง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรฯ ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ผู้ถือบัตรส่วนลดราคาก๊าซฯ สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรส่วนลดฯ ได้จาก คู่มือ
บัตรเติมก๊าซ NGV


บัตรเติมก๊าซ ปตท. จะเป็นบัตรสำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ NGV ในการขอรับบริการเติมก๊าซ NGV จากสถานีบริการ NGV ของ ปตท. หรือสถานีบริการอื่นๆ เช่น บางจาก ซัสโก้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่มีการขอใบเสร็จรับเงินจากสถานีบริการ NGV จะปรากฏเลขทะเบียนตามบัตรเติมก๊าซ ทั้งนี้ในกรณีที่สถานีบริการ NGV ขอเรียกบัตรฯ ผู้ใช้บริการเติมก๊าซฯ ต้องแสดงบัตรฯ ดังกล่าว มิฉะนั้นสถานีบริการ NGV จะไม่สามารถเติมก๊าซฯ ให้ได้