ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจน้ำมัน และค้าปลีก

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจน้ำมัน และค้าปลีก

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชนwww.pttor.com