ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมการจัดหา การนำเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทำละลาย เคมีภัณฑ์ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป กะลาปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นบริษัทการค้าสากลชั้นนำของโลก ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในเวทีการค้าสากล

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทลูกและสำนักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลางการค้าต่างๆ ของโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในตลาดซีกโลกตะวันออก และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในตลาดซีกโลกตะวันตก ส่งผลให้หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีเครือข่ายธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงตาม Best Practice ที่บริษัทการค้าชั้นนำในระดับสากลใช้เป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ง มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกำกับและดูแลการดำเนินธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมการค้าได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

การค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทให้เพียงพอกับความต้องการของโรงกลั่นในประเทศ ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศและขยายการค้าไปยังแหล่งผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทใหม่ๆ ในต่างประเทศที่มีปริมาณ ราคา และคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงาน โดยมุ่งหวังเพื่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

นอกเหนือไปจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้ว หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมการค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้และมูลค่าการค้าให้กับประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ทำให้ ปตท. กลายเป็นบริษัทที่ค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าอยู่ทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลาง ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ซึ่งผลจากความเชี่ยวชาญและการมีเครือข่ายการค้ากระจายอยู่ทั่วโลกนั้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย


การค้าน้ำมันสำเร็จรูป​​

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่สร้างความสมดุลด้านอุปสงค์ของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและอุปทานของการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นภายในประเทศ ผ่านการดำเนินการจัดหา นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ ที่อ้างอิงตามราคาและกลไกตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งการแสวงหากำไรจากการทำการค้าสากล ผ่านการดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การรับ เก็บ ผสม บริหารและจ่ายน้ำมันสำเร็จรูปต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและนอกภูมิภาคการค้าปิโตรเคมี​

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของอุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ได้จากอุตสาหกรรมต้นน้ำ และกลางน้ำ ของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ในสายอะโรเมติกส์ และสายโซ่โอเลฟินส์ ครอบคลุมวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เคมีภัณฑ์และตัวทำละลายทั้งหมด นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ยังทำหน้าที่แสวงหาฐานการค้าจากประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เพื่อการสร้างความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายตลาดการค้าที่สำคัญในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากการค้าปิโตรเคมีในตลาดต่างประเทศ​การค้าผลิตภัณฑ์อื่น

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ขยายโอกาสทางการค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และรองรับกระแสโลกที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นในอนาคต อาทิ การค้าน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซล การค้าน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้ากะลาปาล์มสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า การค้าอโลหะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ตลอดจนหาโอกาสในการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งคาดว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลกในอนาคตการบริหารความเสี่ยงราคา

จากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละภูมิภาคของโลก รวมถึงปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งสายโซ่อุปทานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคาผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยมีการให้บริการด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันเข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยบริหารและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการค้า อีกทั้งยังให้บริการบริหารความเสี่ยงราคาให้กับบริษัทคู่ค้ากลุ่มธุรกิจต่างๆ นอกกลุ่ม ปตท. ดังเช่น กลุ่มสายการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งทำให้สามารถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงราคาได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาและวัตถุประสงค์การจัดหาการขนส่งต่างประเทศ

จากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละภูมิภาคของโลก รวมถึงปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งสายโซ่อุปทานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคาผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยมีการให้บริการด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันเข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยบริหารและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการค้า อีกทั้งยังให้บริการบริหารความเสี่ยงราคาให้กับบริษัทคู่ค้ากลุ่มธุรกิจต่างๆ นอกกลุ่ม ปตท. ดังเช่น กลุ่มสายการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งทำให้สามารถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงราคาได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาและวัตถุประสงค์การควบคุมบริหารจัดการการค้าระหว่างประเทศ

​เนื่องจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง และมีความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของคู่ค้า รวมทั้งความผันผวนของราคา หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงวางระบบควบคุมความเสี่ยงตาม Best Practice ที่บริษัทการค้าชั้นนำในระดับสากลใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยสร้างความสมดุลทั้งในด้านความคล่องตัวของการทำการค้า การตรวจสอบถ่วงดุลและการควบคุมความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงในลักษณะ 3 มิติ คือการควบคุมกำกับโดยนโยบาย
มีคณะกรรมการกำกับดูแล กำหนดกรอบการค้า/นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการให้สินเชื่อ

การควบคุมโดยโครงสร้างและหน้าที่
จัดโครงสร้างให้มีการควบคุมและถ่วงดุลกันเอง ภายใต้การกำกับจากนโยบายและระเบียบบริษัท

การควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
​​ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมแบบ Real Time และ Transparency

สำนักงานในต่างประเทศ

ปตท. โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จัดตั้งบริษัทและสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก (Global Trading Hub) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการเก็บ ผสมและจัดจำหน่าย ครอบคลุมการค้าน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานทางเลือกและโภคภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งการจัดหาการขนส่งทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าของ ปตท. ที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน และการสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และ สนับสนุนการทำธุรกรรมของกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ

ปัจจุบัน หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีบริษัทในเครือจำนวน 4 บริษัท และสำนักงานตัวแทน 1 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ คือ ​