ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซฯ สำหรับยานยนต์ (Ex-Pipeline)

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซฯ สำหรับยานยนต์ (Ex-Pipeline)

คุณสมบัติผู้ซื้อ


  • นิติบุคคล สัญญาติไทย
  • ไม่รับพิจารณาตัวแทนหรือนายหน้า
  • ไม่มีปัญหาด้านการเงิน (ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท)
  • ซื้อก๊าซฯ ไปประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพื่อให้บริการหรือจำหน่ายก๊าซฯ แก่ยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน รวมถึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมให้ส่วนลดราคาค้าปลีก

ลักษณะที่ตั้ง


  • ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ NGV เดิม
  • อยู่ในตำแหน่งที่มีจุดเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การจัดส่งก๊าซฯ


  • สามารถจัดสรรปริมาณก๊าซฯ ให้ได้
  • สามารถจัดส่งผ่านระบบท่อให้ได้
  • สามารถเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่มีได้

เงื่อนไขการลงทุนหมายเหตุ รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามเอกสารสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงปตท. ขายก๊าซฯ ตามค่าความร้อน โดยมีหน่วยวัดปริมาณเป็นล้านบีทียู ตามโครงสร้างราคาที่ กพช. กำหนดดังนี้เนื้อก๊าซฯ (Pool Gas)ราคาเนื้อก๊าซฯ (Pool Gas) : ราคาก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อประธานของ ปตท. ที่จำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซฯ จากอ่าวไทย ก๊าซจากสหภาพพม่าแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

ค่าบริการค่าบริการ ประกอบด้วย
oS : อัตราค่าบริการสำหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู
oTdZone1+3 : อัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อในส่วน Demand Charge สำหรับระบบท่อนอกชายฝั่งที่ระยอง (Zone 1) และระบบท่อบนฝั่ง (Zone 3)
oTc : อัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อในส่วน Commodity Charge
oX : ค่าบริหารจัดการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสำหรับภาคขนส่งตามที่ภาครัฐกำหนดตัวอย่างการคำนวณราคาซื้อขายก๊าซฯ และการแปลงหน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัมราคา ณ เดือนพฤษภาคม 2562

รายการหน่วยบาทต่อล้านบีทียูหน่วยบาทต่อกิโลกรัม
(ที่ค่าความร้อน 45,500 บีทียู/กก.)
Pool Gas+ S + TdZone 1+3 + Tc 267.1384 12.15
ค่าบริหารจัดการ (X) 3.7336 0.17
ราคาซื้อขาย (ไม่รวม VAT) 270.8720 12.32

หมายเหตุ รายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามเอกสารสัญญา และ/หรือ ข้อตกลง

ขั้นตอนการซื้อขายก๊าซฯ ธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซฯ สำหรับยานยนต์หมายเหตุ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามลำดับข้างต้น ปตท. ขอยกเลิกการอนุมัติ และ/หรือขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญา รวมถึงการยึดหลักประกัน