ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้ ปตท. ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนากระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านก๊าซ, ด้านปิโตรเลียม, ด้านปิโตรเคมี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยดำเนินงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก ปตท. อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญให้เป็น Center of Excellence ของงานวิจัยและงานนวัตกรรมสำหรับกลุ่ม ปตท. โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

โครงสร้างของสถาบันนวัตกรรม ปตท.

ฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารนวัตกรรม (Innovation Strategic Planning and Management Department)

ฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารนวัตกรรม มีหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์งานวิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ประเมินทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ทางวิชาการ ข่าวสารด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งดำเนินการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ ปตท. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและยานยนต์ (Petroleum Products & Automotive Research Department)

ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและยานยนต์ รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงทางเลือก ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ตลอดจนเป็น Technical Center ด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่กลุ่ม ปตท. นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ ความสามารถในการขับขี่ การเผาไหม้ และมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการและพลังงานประยุกต์ (Process Technology and Energy Application Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการและพลังงานประยุกต์ รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงให้บริการประเมินตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวดูดซับ และสารดูดซึม ตลอดจนงานวิจัย พัฒนาเทคนิค สรรหาเทคโนโลยีด้านพลังงานประยุกต์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเคมีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ (Biotechnology and Material Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ รับผิดชอบงานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตทางชีวภาพ และกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การพัฒนาและคัดเลือกจุลชีพ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ ด้านพอลิเมอร์ วัสดุ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ แก่ธุรกิจของ ปตท. และเพื่อสนับสนุนธุรกิจ S-Curve ในด้าน Life Science, Bio-economy และ Advanced Material

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีพลังงานใหม่ (New Energy Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีพลังงานใหม่ รับผิดชอบงานค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ (New Energy) ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อสนับสนุนทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิด New Business S-Curve แก่กลุ่ม ปตท. และรับผิดชอบการวิจัย พัฒนาระบบเครื่องมือวิจัย ผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า การตรวจวัด (Sensor) การสื่อสารกับอุปกรณ์ (IoT) และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสนับสนุน แสวงหาตลาดใหม่ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมแก่ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานค้นคว้า วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินและพัฒนาแนวทางในการควบคุม บำบัด ฟื้นฟู ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) รวมถึงการให้บริการงานวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานภายนอก และดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ