ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรม

โครงสร้างของสถาบันนวัตกรรม ปตท.

ฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Planning and Management Department)

ฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรม โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคุมและติดตามการดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินงานจัดการองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นศูนย์บริหารจัดการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิประโยชน์ และบริหารจัดการสิทธิบัตรผลงานวิจัยของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้งานวิจัยได้รับการต่อยอดจนสามารถออกสู่ตลาด ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัย และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก (Petroleum Products and Alternative Fuels Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก มีขอบข่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หล่อลื่นยานยนต์ หล่อลื่นอุตสาหกรรม ยางมะตอย และกระบวนการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและเทคโนโลยีชีวภาพ มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีชีวภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิจัยพลังงานประยุกต์และยานยนต์ (Energy Application and Automotive Research Department)

ฝ่ายวิจัยพลังงานประยุกต์และยานยนต์ มีภารกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ครอบคลุมอย่างครบวงจรด้านเครื่องยนต์ ยานยนต์ การเผาไหม้และมลพิษ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคนิคการประหยัดพลังงาน และสรรหาเทคโนโลยีด้านพลังงานประยุกต์ การบริหารงานห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทดสอบ และเครื่องยนต์ทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ ปตท. มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือทดสอบ และเครื่องยนต์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล และสมบูรณ์แบบมากที่สุดในประเทศ ผนวกการใช้ระบบควบคุมและ แลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ (Automation Online Control) รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือทดสอบ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายใน และรองรับภารกิจด้านการวิจัย พัฒนาและทดสอบของกลุ่ม ปตท. ได้อย่างสมบูรณ์

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Process Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ แท่นผลิต โรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. โดยรับผิดชอบดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ตั้งแต่การวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวดูดซับ และสารดูดซึม การสร้างแบบจำลอง และพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาด้านพอลิเมอร์และพลาสติก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุ่ม ปตท.

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม (Petroleum Production and Transportation Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม มีหน้าที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. เนื่องจากการดำเนินงานต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ชั้นสูง จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. สามารถดำเนินธุรกิจเทียบเท่าคู่แข่งในตลาดโลกได้

การดำเนินงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม มุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ เคมีภัณฑ์พิเศษ และอุปกรณ์ตรวจวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตปิโตรเลียมและ ก๊าซธรรมชาติ ยืดอายุการใช้งาน ลดปัญหาการกัดกร่อนในกระบวนการผลิต โรงงาน และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัย และพัฒนาด้านการป้องกันการกัดกร่อน และการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนับสนุนการสำรวจ ผลิต และขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของ ปตท.

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Research Department)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ น้ำ ดิน และกากของเสีย จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. สร้างสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน