ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ดำเนินธุรกิจจัดหา ค้าส่ง และค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาจากแหล่งในประเทศ การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงการนำเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และภาคขนส่งผ่านการลงทุนในสถานีบริการ NGV และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่านการลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการจำหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงทุนสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) ผ่าน บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือจัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการนำเข้า LNG ของ ปตท. โดยในปี 2561 มีการขยายกำลังการผลิตโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 1 จาก 10 ล้านตัน เป็น 11.5 ล้านตัน และอยู่ระหว่างก่อสร้าง LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 19 ล้านตัน จาก 11.5 ล้านตัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

การกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจะกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตราผลตอบแทนตามที่ภาครัฐกำหนด สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น โครงสร้างราคาจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเตาในตลาดโลก เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงทางเลือกได้ และสำหรับราคาที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้น เป็นไปตามกลไกตลาดโลก


การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

ปี 2565 การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,177 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย แหล่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย และแหล่งก๊าซธรรมชาตบนบก ปริมาณ 2,334 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ประมาณ 1,843 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 56 : 44

การจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ปี 2565 ปริมาณค้าส่งก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 4,358 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (แบ่งเป็นภาคไฟฟ้า 58.5% โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 18.7% ภาคอุตสาหกรรม 18.5% ภาคขนส่ง 3.4% และอื่นๆ 0.3%)


ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline)

ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTT NGR : PTT Natural Gas Retail) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง ปัจจุบันมีการดำเนินการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 500 ตารางกิโลเมตร  ให้บริการแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 360 ราย ซึ่งนอกจากการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้ว  PTT NGR ได้พัฒนาวิธีการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเหนือระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี Liquefied Natural Gas (LNG) และCompressed Natural Gas (CNG)  ให้บริการแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายหลายมากยิ่งขึ้นและด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านพลังงาน  PTT NGR  ได้ให้บริการ Energy Solutions Provider ซึ่งเป็นบริการด้านการจัดการพลังงานและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม

บริการ NGR

คลิกเพื่ออ่าน NGR ฺBrochure


ช่องทางการติดต่อ

กรณีสนใจผลิตภัณฑ์และบริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกไปที่ link เว็ปไซต์ https://pttngr.pttplc.com/Home/Home หรือโทรศัพท์ 025373235-9 E-mail pttngr@pttplc.com Line Official : @PTTNGR