ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

จำนวนสถานีบริการ NGV

(ไม่รวมสถานีจ่ายก๊าซหลัก)
409
สถานี
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV

เฉลี่ย
3,970
ตัน/วัน
ข้อมูลอ้างอิง ณ เดือน 1 ต.ค. 2563หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก