ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

จำนวนสถานีบริการ NGV

(ไม่รวมสถานีจ่ายก๊าซหลัก)
381
สถานี
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV

เฉลี่ย
3,300
ตัน/วัน
ข้อมูลอ้างอิง ณ เดือน 1 มิ.ย. 2564หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก