ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

จำนวนสถานีบริการ NGV

(ไม่รวมสถานีจ่ายก๊าซหลัก)
343
สถานี
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV

(เฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. ถึง ส.ค. 2565)
3,472
ตัน/วัน
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก