ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

จำนวนสถานีบริการ NGV

(ไม่รวมสถานีจ่ายก๊าซหลัก)
363
สถานี
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV

(เฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. ถึง ธ.ค. 2564)
3,208
ตัน/วัน
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก