ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ NGV

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานีบริการ NGV เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ ปตท. มีความปลอดภัย ตลอดจนมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานีบริการ NGV โดยคู่มือมาตรฐานเล่มนี้ ใช้อ้างอิงสำหรับสถานีบริการ NGV ทั้งสถานีที่ ปตท. ลงทุนและสถานีที่เอกชนลงทุน
มาตรฐานถัง CNG และอุปกรณ์