ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ NGV

ข้อแนะนำและการดูแลบำรุงรักษารถ NGV

 1. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักและในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด
 2. เครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยใช้น้ำมันเบนซินเสมอ จึงควรมีน้ำมันอยู่ในถังอย่างน้อยประมาณ 1 ใน 3 เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดกับปั๊มเชื้อเพลิง
 3. อุปกรณ์บางส่วนทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจึงควรระวังไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้สัมผัสกับน้ำ
 4. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (น้ำมันเครื่องฯ) ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตรถแนะนำ
 5. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 1,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
 6. เปลี่ยนกรองก๊าซฯ ทุกๆ 40,000 กิโลเมตร หรือทุก 1 ปี
 7. เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 40,000 กิโลเมตร
 8. ตรวจสอบ และตั้งบ่าวาล์วไอเสีย ทุก 40,000 – 60,000 กิโลเมตร
 9. ควรสลับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกๆ วัน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่าวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์
 10. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อก๊าซ NGV ทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่ลูบตามท่อและอุปกรณ์ NGV หรือใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซฯ รั่วตรวจสอบ
 11. เมื่อได้กลิ่นก๊าซ NGV ให้หยุดการใช้ระบบก๊าซทันที โดยการกดสวิตช์เลือกใช้น้ำมัน ปิดวาล์วหัวถัง และนำรถเข้ารับการตรวจสอบจากศูนย์ติดตั้งฯ
 12. เข้ารับการบริการตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV จากช่างผู้ชำนาญการของศูนย์ติดตั้งฯ เท่านั้น

วิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ NGV ในเบื้องต้น

สาเหตุของปัญหาการแก้ไขเบื้องต้น
 1. กรณีเครื่องยนต์ดับ เมื่อสวิตช์ทำงานอยู่ที่ระบบใช้ก๊าซ NGV
 1. ระบบการทำงานของ GAS ECU ผิดปกติ
เลือกสวิทช์ให้เปลี่ยนไปใช้น้ำมัน และน้ำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์ติดตั้งฯ
 1. ก๊าซ NGV ในถังบรรจุหมด
เติมก๊าซ NGV หรือเลือกสวิทช์ให้ใช้ระบบน้ำมันแทน
 1. ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม NGV ขาด
เปลี่ยนฟิวส์ (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำแหน่งของฟิวส์ที่ใช้ในระบบ)
 1. กรณีกำลังของเครื่องยนต์ตก หรือเร่งไม่ขึ้นในขณะที่ใช้ก๊าซ NGV
 1. ก๊าซ NGV ในถังบรรจุใกล้หมด
เติมก๊าซ NGV หรือเลือกสวิทช์ไปใช้ระบบน้ำมันแทน
 1. อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ (Pressure Regulator) สกปรกหรืออุดตัน
กดสวิทช์ไปใช้งานด้วยน้ำมันและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
 1. การจ่ายก๊าซ NGV ไม่เหมาะสม
กดสวิทช์ไปใช้งานด้วยน้ำมันและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
 1. กรณีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
 1. การอุดตันของกรองอากาศ
ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศ
 1. การรั่วของก๊าซ NGV
ปิดวาล์วที่ถังบรรจุก๊าซและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
 1. การรั่วของก๊าซ NGV
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหรือปรับจูนระบบใหม่

ข้อแนะนำและการดูแลบำรุงรักษารถ NGV

 1. หากได้กลิ่นก๊าซฯ หรือพบการรั่วไหลของก๊าซให้รีบหยุดรถและดับเครื่องยนต์ทันที
 2. รีบปิดวาล์วที่หัวถังก๊าซฯ และห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดประกายไฟ
 3. หากไม่มีการรั่วไหลของก๊าซเพิ่ม ให้เปลี่ยนระบบมาใช้น้ำมัน และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง พร้อมนำรถเข้าไปยังศูนย์ติดตั้งฯ เพื่อตรวจสอบต่อไป
 4. หากเกิดไฟไหม้ที่ตัวรถให้รีบดับเครื่องยนต์ เพื่อตัดการทำงานของลิ้นเปิด – ปิด อัตโนมัติ (High Pressure Solenoid Valve) และให้รีบออกห่างจากตัวรถหรือพยายามดับไฟที่แหล่งกำเนิด โดยใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม อาทิ ผงเคมีชนิด ABC