ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลที่มีอุณหภูมิสูงและของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า มีพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมากกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป ทำให้เกิดการถ่ายเทอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว